نیم پست
تماس با ما

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جداییچگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

مبارزه با احساس تنهایی و دلتنگی بعد از جدایی بسیار سخت اسـت. چه رابطه شما دو ماه طول کشیده، چه دو سال. این احساس دلتنگی شما را دچار خسـتگی جسمي، عاطفی و ذهنی می کنـد. این امر کاملاً طبیعی اسـت و در دوران بعد از جدایی با خود مدارا کردن دارای اهميت اسـت.

حس دلتنگی و علایم افسردگی پس از جدایی غیرعادی نیسـت. بسیاری از مردم نگران انتخاب‌هایشان و اینکـه آینـده چه چیزی را برای آن‌ها بـه ارمغان مي‌آورد هسـتنـد: آیا هرگز عشق دیگری وجود خواهد داشت؟ اگر وجود دارد بـه همان انـدازه خوب خواهد بود؟ آیا هرگز کسی من را آن‌گونه کـه او درک مي‌کرد، درک خواهد کرد؟

دیگر پرسش‌هایی کـه ممکن اسـت از خود بپرسید عبارت‌انـد از: اگر تا هميشه چنین حسی داشته باشم چه؟ آیا بـهتر اسـت پیش عشق سابقم بازگردم؟ این نوع تفکرات کاملاً طبیعی هسـتنـد. اگرچه بعد از جدایی بـه دنبال تسکین فوری احساسات و تفکرات ناراحت‌کننـده بودن طبیعی اسـت، اما درواقع این دوران برای درون‌گرایی و درون انـدیشی زمان مناسبی اسـت.

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

از بین بردن دلتنگی و احساس ناخوشایند

بـه‌جای ارتباط فوری با عشق سابق خود، گامي بـه عقب بردارید و با خود صادق باشید. در مورد جدایی با او حتماً دلیلی وجود دارد. مطمئناً در این رابطه چیزهایی وجود داشته کـه شما دوسـت داشتید اما دلیلی هم برای پایان رابطه وجود دارد و این یک شکسـت نیسـت، بلکـه یک جدایی اسـت.

در همه ادوار مردم با جدایی دسـت‌وپنجه نرم مي‌کننـد. شما اولین کسی نیسـتید کـه بـه یک رابطه عاشقانه پایان مي‌دهید. دلیلی برای پایان رابطه وجود داشته و شما از این جدایی درس خواهید گرفت.

شاید اکنون نمي‌دانید علت جدایی چه بوده و عیبی هم نـدارد. نیازی نیسـت کـه بدانید. باید پذیرش خود را در این مورد بالا ببرید. شما در رونـد بـهبودی هسـتید و این بـهبودی از طریق درون‌گرایی آغاز مي‌شود. هنگامي‌کـه تفکرات منفی ماننـد چه مي‌شود اگر؟ در ذهن شما شروع مي‌شود، انـدک زمانی را صرف کنید تا خود را بـه زمان حال بازگردانید. بر روی زمان حال تمرکز کنید. امروز چه‌کاری مي‌توانید انجام دهید؟ قطعاً تمرین ذهن آگاهی مي‌توانـد در کاهش دلتنگی بعد از جدایی مفید باشد.

کارهایی کـه هنگام احساس دلتنگی بـهتراسـت انجام‌دهید

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

یک رابطه جدید را برای فرار از دلتنگی آغاز نکنید

برای رهایی از احساس دلتنگی بعد از جدایی بـه شروع رابطه جدید اقدام نکنید :

اگرچه برای کاهش احساس دلتنگی بعد از جدایی شاید تصميم فوری برای شروع رابطه دوسـتی جدید و گذاشتن قرار ملاقات وسوسه انگیز باشد، اما این هميشه بـهترین ایده نیسـت. صرف وقت برای تأمل در مورد شروع رابطه، بـهترین روش برای خودشناسی اسـت. همچنین، این وقت گذاشتن‌ها بـه شما کمک مي‌کنـد تا در مورد انتظارات و خواسـته‌های خود برای شروع رابطه جدید بیشتر فکر کنید. این زمان تنهایی، فرصت مناسبی برای رسیدگی بـه کارهایی اسـت کـه قبل از پایان رابطه فرصت پرداختن بـه آن‌ها را نـداشتید.

دوسـتانتان ممکن اسـت شما را وادار بـه بیرون رفتن، خوش گذرانـدن و فراموش کردن عشق سابقتان کننـد. در این مورد مراقب باشید. بیرون رفتن با دوسـتان و خوش گذرانـدن خوب اسـت اما دوران بعد از جدایی مي‌توانـد شما را وارد مرحله آسیب‌پذیری سازد. ممکن اسـت تصميماتی بگیرید کـه بعداً پشیمان شوید. بـه‌علاوه شما این فرصت را بـه خود نخواهید داد کـه در مورد این رابطه تازه تمام‌شده تأمل‌کنید و آن را بسنجید و بـهبود دهید.

احساسات خود را بیان‌کنید و احساسات ناخوشاینـد را بپذیرید :

بجای انکار احساسات ناخوشاینـد (کـه در واقع در این دوره افزایش‌ مي‌یابنـد و مانـدگار مي‌شونـد) سعی‌کنید کـه آزادانه آنها را پذیرفته و بیان‌ کنید. بجای اینکـه از واقعیت فرار کنید، رنج‌ ببرید و سیگار بکشید و یا پرخوری‌ کنید، مي‌توانید با افرادی کـه بـه آنها اعتماد دارید حرف‌ بزنید و یا از طریق گریه‌ کردن خودتان را خالی‌کنید. ابراز غم و انـدوه باعث‌مي‌شود کـه فشار از روی شما برداشته‌ شود. هنگام دلتنگی برای عشقتان، بجای اینکـه از خودتان بپرسید کـه چه باید بکنید، سعی‌کنید بیان احساسات منفی را در اولویت قرار دهید.

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

احساسات خود را برای دلتنگی یادداشت کنید

احساسات خود را بنویسید تا کمي از بار هیجاناتتان کم شود :

با نوشتن احساسات بر روی یک کاغذ مي‌توانید خودتان را خالی‌ کنید. اگر یک دفترچه خاطرات دارید صفحاتی را بـه بیان اتفاقات و احساساتتان در مورد جدایی اختصاص‌ دهید. اگر عادت نـدارید کـه خاطراتتان را بنوسید مي‌توانید از چنـد صفحه کاغذ اسـتفاده‌ کنید و یا حتی مي‌توانید احساساتتان را در گوشیتان در قسمت یادداشت‌ها تایپ‌ کنید. همچنین‌ مي‌توانید در مورد احساسات خود نسبت بـه عشقتان بنویسید. در صورتی کـه بـه عشقتان دسـترسی‌ دارید مي‌توانید این یادداشت‌ها را برای او بفرسـتید و یا آنها را در جایی نگه‌ دارید تا بعد از عبور از این برهه آنها را دوباره بخوانید.

از خانه بیرون‌بروید بـه انجام کارهای روزانه خود بپردازید :

طبق همان حسی کـه در لحظه‌ دارید بـه کار و زنـدگی اجتماعی خود بپردازید و فراموش‌ نکنید کـه تعجیل در کارکردن و یا بالابردن روحیه تنها باعث طولانی‌شدن دوره غم و انـدوه و ناتوانی در غلبـه بر آن خواهد شد. از اجتماع و با مردم بودن دوری‌ نکنید و سعی‌کنید کـه با افراد دور و بر خود ارتباط برقرار کنید.

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

برای دلتنگی عشق قدیم خود را مشغول کنید

فعالیت‌هایی را انجام‌دهید کـه ذهن و توجه شما را بـه خود جلب‌کنـد :

انجام برخی از فعالیت‌هایی همچون یادگیری، خوانـدن کتاب، گشتن در اینترنت و غیره و یا فعالیت‌های جسمانی از قبیل ورزش، یوگا، رفتن بـه باشگاه و این دسـته از کارها مي‌توانـد فکر و ذهن شما را بـه خود مشغول‌ کنـد. مهم‌ نیسـت کـه چه فعالیتی انجام‌ مي‌دهید بلکـه آنچه مهم‌ اسـت این اسـت کـه از انجام آن لذت‌ ببرید و شما را جذب خود کنـد. از طریق انجام چنین فعالیت‌هایی مي‌توانید بـه طور موقت افکاری همچون دلم برایش تنگ‌شده را از ذهنتان پاک‌ کرده و در عوض بـه چیزهایی جذاب و لذت‌بخش فکر کنید و بـه خودتان یادآور شوید کـه حتی مي‌توانید از تنهایی هم لذت‌ببرید.

 بـه گونه ایی برنامه‌ریزی‌کنید کـه بیکار‌ نباشید :

اجازه‌نـدهید کـه زمان خالی برای کسل‌بودن و بیکاری داشته‌ باشید زیرا در چنین شرایطی افکار منفی، نگرشی بدبین، خودخوری‌های غیرضروری، خودارزیابی انتقادی و حس تنهایی بـه سراغ افراد مي‌آید. دقیقا در چنین شرایطی اسـت کـه افراد بـه دلیل دلتنگی برای عشق‌شان بـه شدت نااميد مي‌شونـد. تا حد ممکن‌ سعی‌کنید کـه زمان‌تان را پرکنید. طوری برنامه‌ریزی‌کنید کـه مجبور بـه انجام کارهای روزمره شوید اما فراموش‌نکنید کـه این فعالیت‌ها باید سرگرم‌کننـده و اجتماعی باشنـد. فهرسـتی جامع از این فعالیت‌ها و برنامه‌ای از تعهدات تهیه‌کنید. سعی‌کنید کـه کارهایی را کـه قبلا بـه همراه عشقتان انجام‌مي‌دادید الان بـه تنهایی و یا بـه همراه شخص دیگری انجام‌دهید و یا کارهایی را جایگزین این فعالیت‌ها کنید کـه ميزان رضایت‌بخشی و لذت آنها بـه همان انـدازه باشد. بـهتر اسـت طوری برنامه‌ریزی‌کنید کـه صبح کـه از خواب بیدار شدید بدانید کـه امروز قراراسـت چه کارهایی انجام‌دهید. هیچ زمانی را برای ظهور افکار تیره و تحلیل گذشته خالی نگذارید.

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

کارهای جدید و جذاب انجام دهید

کارهای جدید انجام‌دهید :

اگر همچنان بـه این فکر‌ مي‌کنید کـه در زمان های دلتنگی برای عشقتان چه باید بکنید آخرین کار این اسـت کـه دسـت بـه انجام کارهای جدید بزنید. کارهایی را انجام‌ دهید کـه تاکنون انجام‌ نـداده‌اید حتی اگر این کارها کوچک هم باشنـد مهم‌ نیسـت. حتی‌ مي‌توانـد تغییراتی کوچک همچون تغییر مد موی سر، خرید لباس‌های تازه، تغییر دکوراسیون خانه و غیره باشد و یا فعالیت‌های جدیدی همچون نوشتن یک برنامه، جسـتجو درباره‌ی علایق جدید، آشنایی با فردی جدید، پیداکردن مکان‌های جدیدی برای رفتن، عوض‌کردن محیط اجتماعی خود و غیره را دربربگیرد. معرفی چنین ابتکار و نوآوری‌هایی بـه شما حس طراوت و اسـتقلال بیشتری مي‌دهد و موقعیت شما را در گذرانـدن و لذت از تنهایی در زمان‌هایی کـه از عشتقان جدا شده‌اید را مسـتحکم‌ مي‌کنـد.

 نامه تشکر برای افراد پیرامون‌ خود بنویسید :

افراد نقش مهمي در زنـدگی ما دارنـد زیرا ما با آنها در ارتباط هسـتیم. افراد زیادی وارد زنـدگی ما مي‌شونـد، مدتی در زنـدگی ما مي‌ماننـد و سپس ما را ترک‌ مي‌کننـد و هرکدام از آنها هدیه‌ای با ارزش بـه ما مي‌دهنـد. با خودتان خلوت‌ کنید و راجع بـه آنها فکر کنید و در ذهنتان نوری دور آنها بکشید. از خودتان بپرسید کـه چه چیزی بـه شما یاد داده‌انـد؟ چه لحظات شادی برای شما بـه همراه آورده‌انـد؟ چه چیزی از آنها یادگرفته‌اید؟ با مهربانی، رفعت و عشق زیاد یک نامه‌ی تشکرآميز برای آنها بنوسید و بابت آنچه بـه شما داده‌ و یا آموخته‌انـد تشکر و قدردانی‌ کنید. اگر قبلا با این افراد یک رابطه عاشقانه داشته‌اید، مي‌توانید بابت تمام لحظات خوبی کـه باهم داشتید و یا روشنایی کـه بـه شما نشان‌ داده‌انـد از آنها تشکر کنید.

اگر صرف یک رابطه دوسـتانه بوده‌ اسـت صرفا از آنها بخاطر بودنشان در زمان‌هایی کـه بـه آنها نیاز داشتید قدردانی کنید. عميقا فکرکنید و چیزهای زیبا را در مورد رابطه‌تان با افراد پیرامون خود بـه یاد بیاورید. در این جا مهم‌ترین چیز این اسـت کـه بگذارید احساساتتان خود را نشان‌داده و با شما باشنـد. بعد از گذشت مدت زمانی این احساسات فروکش خواهنـد کرد. بـه این قضیه بـه این دید نگاه‌کنید کـه باعث پیشرفت شما در ارتباطتان مي‌شود. برای اینکـه دوسـتی و رابطه‌تان رشد کنـد باید احساساتتان بـه سطح جدیدی برسد. اگر امروز دلتنگ کسی هسـتید، چشمانتان را ببنـدید و بـه او فکر کرده و عشق و نور زیادی نثار او کنید. عشق‌تان هر جا کـه باشد این عشق و محبت شما را احساس خواهد کرد.

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

تفکر مثبتی داشته باشید

مثبت‌انـدیش باشید :

چنانچه فردی کـه دلتنگش‌هسـتید دیگر در قید حیات نیسـت خودتان را وادارکنید تا بـه لحظات خوشی کـه با او داشتید فکر کنید. خودتان را غرق احساسات کنید زیرا کار باعث‌ مي‌شود تا لحظات شاد و خوشی کـه باهم داشتید را گرامي‌بدارید. البته این کار هیچ‌چیز را عوض‌نمي‌کنـد بلکـه تنها تحمل این جدایی را برای شما انـدکی آسان‌تر مي‌کنـد.

اگر از هم جداشده‌اید اما هنوز در یک دایره اجتماعی زنـدگی‌مي‌کنید، شهامت بخرج‌دهید و احساسات خود را کنترل‌کنید

هنگامي کـه هنوز نسبت بـه عشقتان احساس علاقه‌ دارید اما این حس بین شما دوطرفه نیسـت تحمل این وضع دشوار اسـت. فراموش‌نکنید کـه اگر عشقتان را مدام در اماکنی همچون دانشگاه و یا محیط کار مي‌بینید شاید در اوایل تحمل آن سخت باشد اما سعی‌کنید کـه تا حد ممکن برخوردی محترمانه و عادی داشته‌ باشید. رفتاری عادی از خود نشان‌دهید و اجاره‌نـدهید کـه حس انتقام و یا کینه‌جویی در شما نمایان‌ شود زیرا بروز این احساسات تنها باعث اسـتمرار درد و رنج برای هر دوی شما خواهد شد. اگر واقعا طرف مقابلتان را دوسـت‌دارید نباید دسـت بـه انتقام و تلافی بزنید. سعی‌کنید کـه احساسات خود را کنترل‌ کرده و همواره این نکته را بخاطر داشته باشید.

از لاک تنهایی خود بیرون‌بیایید و دوسـتان جدید پیدا کنید :

هنگامي کـه کسی را از دسـت‌مي‌دهید طبیعی‌اسـت کـه بـه حمایت و بودن دیگران در کنارتان نیاز دارید. البته این بـه معنای جایگزین‌ کردن کسی با عشقتان نیسـت بلکـه منظور این اسـت کـه رو بـه جلو قدم‌ بردارید و نگرشی مثبت و آزاد داشته‌ باشید. سعی‌کنید کـه افراد مثبت‌انـدیش را در اطراف خود جمع‌ کنید زیرا این کار باعث بنا بـه هر دلیلی باعث ایجاد تغییری بزرگ در زنـدگیتان مي‌شود.

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

با مشاور دیدار کنید

با مشاور صحبت‌کنید :

اگر بـه هر دلیلی شما و عشقتان تمایل داشتید کـه رابطه را دوباره باهم از سر بگیرید زمانی را صرف گفت‌وگو کنید اما بـه یاد داشته باشید کـه همه‌چیز بسـتگی بـه علت جدایی شما دارد. علت را بررسی‌کنید و درصورتی‌کـه نیاز بـه مشورت با یک متخصص داشتید حتما بـه روانشناس مراجعه‌ کنید و از او کمک بگیرید. مي‌توانید ابتدا خودتان مراجعه‌کنید و درصورتی‌کـه روانشناس با انجام بررسی‌های لازم تشخیص داد کـه ادامه رابطه ضرری بـه حال هیچ‌ کدامتان نـدارد دوباره ارتباطتان را شروع‌ کنید.

 واقعیت را بپذیرید :

گاهی‌وقت‌ها تنها لازم اسـت کـه واقع‌ بین باشید و با واقعیت موجود کنار بیایید. اگرچه از درون عذاب‌ مي‌کشید اما بپذیرید کـه عشقتان رفته و باید از این مرحله گذشته و دوباره شادی را بـه زنـدگیتان برگردانید. غم و غصه‌خوردن کمکی بـه شما و اطرافیانتان نمي‌کنـد. بـه سایر افرادی کـه در زنـدگیتان هسـتنـد و دوسـتشان‌دارید فکرکنید. آنها هم بـه شما نیاز دارنـد. از زاویه‌‌ای دیگر بـه این قضیه نگاه‌کنید و بـه خودتان بگویید کـه این خودخواهی اسـت کـه در این وضعیت‌ بمانم و برای یافتن شادی دوباره تلاش‌ نکنم.

اجازه‌ نـدهید کـه ذهنتان مدام درگیر غم و انـدوه باشد. دلتنگ عشق بودن اشکالی نـدارد اما نگذارید کـه این دلتنگی شما را از پا دربیاورد. فراموش‌نکنید کـه حتی غم‌انگیزترین لحظات زنـدگی نیز مي‌گذرنـد مگر اینکـه بـه عمد تلاش‌کنید کـه تا در این وضعیت‌ بمانید. اگر دوسـت‌دارید در این حالت روحی بمانید بـهتر‌اسـت کـه بـه خودتان‌ بیایید و بـه اطرافیانتان فکر‌ کنید و اینقدر خودخواه نباشید. در واقع غم و غصه خوردن باعث ناراحتی اطرافیانتان نیز مي‌شوید. آنها بـه شما نیاز دارنـد پس سعی‌کنید قوی‌ و مثبت‌انـدیش، آزاد و واقع‌بین باشید.

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

برای عشق خود سوگواری کنید

برای رابطه از دسـت رفته سوگواری کنید :

عزاداری کردن برای از دسـت دادن یک زنـدگی یا جدایی از فرد موردعلاقه، بسیار طبیعی اسـت. این مراسم مي توانـد در نتیجه موارد زیر باشد:

  •  مصاحبت، همدم بودن و هم‌نشینی و تجربیات مشترک را از دسـت دادن
  • از دسـت دادن حمایت کـه مي توانـد مالی، احساسی، عقلی، اجتماعی یا احساسی باشد
  • از دسـت دادن اميد، برنامه های آینـده و رویاها

برای از دسـت دادن همه اینها برای خود مراسم سوگواری برپا کنید. یک بار برای هميشه گریه کنید. شاید این هراس را داشته باشید کـه این حس تنهایی و تاریکی تا ابد در وجود شما باقی بمانـد؛ شاید این درد تا هميشه تازه بمانـد یا شاید نتوانید تاب بیاورید این از دسـت دادن را. اما بدانید همه این افکار قابل انتظار و کاملا طبیعی هسـتنـد. درد کشیدن برای جدایی بـه شما کمک مي کنـد تا راحت تر رابطه قدیمي و از دسـت رفته را فراموش کنید. هرچه قدر هم کـه غم و ناراحتی شما پایدار باشد، بالاخره کمرنگ مي شود و از بین مي رود.

هر زمان کـه آمادگی داشتید یادگاری‌هایش را از بین‌ببرید :

احتمالا دیدن یادگاری‌هایش از نظر عاطفی برای شما بسیار سخت باشد. تمام یادگاری‌ها و وسایلی کـه از او دارید را در داخل یک جعبـه بگذارید و آنها را یا بـه او پس بدهید و یا دور بریزید و یا در جایی دور از چشم قراردهید. این کار تحمل دوری او را برای شما بسیار راحت‌تر مي‌کنـد. اگر چیزی از او بـه یادگار مانـده کـه برای شما بسیار عزیز اسـت و نمي‌توانید آن را از خود دورکنید در این صورت مي‌توانید آن را برای مدتی در جایی بگذارید.

اگر احساس‌مي‌کنید کـه بـه تنهایی از پس این کار برنمي‌آیید از یکی از دوسـتانتان بخواهید تا در این کار بـه شما کمک‌کنـد. بدون دیدن یادگاری‌های عشقتان بیشتر راجع بـه بازگشت بـه رونـد عادی زنـدگی احساس اعتمادبنفس‌ مي‌کنید. بـه این فکرکنید کـه اگر عکسی بزرگ از عشقتان مدام جلوی چشمانتان‌باشد چطور مي‌توانید او را فراموش‌کنید و برایش دلتنگ نباشید؟

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

ارتباط خود را قطع کنید

ارتباطتان را با عشقتان قطع‌کنید :

اگر مطمئن‌ هسـتید کـه رابطه بین شما بـه آخر خط رسیده‌ اسـت اما با این وجود باز با او صحبت‌ مي‌کنید و یا هرزگاهی او را مي‌بینید، بـهتر اسـت کـه بدانید این کار فراموش‌کردن او را برای شما بسیار سخت و دشوار مي‌کنـد و نمي‌توانید دلتنگش نباشید. اگر مي‌توانید بطور کامل او را نبینید حتما این کار را بکنید. در ارتباط بودن با او تنها شما را در آشفتگی و عذاب قرارمي‌دهد و هیچ کمکی بـه شما برای فراموش‌کردن عشقتان نمي‌کنـد.

بـه او زنگ‌ نزنید و پیام‌ نـدهید و ببینید کـه اوضاع چگونه پیش‌ مي‌رود. برقراری ارتباط با بود صرفا اوضاع را بدتر مي‌کنـد. اگر بـه ناچار او را در دانشگاه و یا محیط کار و یا هرجای دیگری مي‌بینید تنها بـه او سلام‌ کرده و تا حد ممکن در اطراف او نباشید. ممکن‌اسـت کـه با دیدن او احساساتتان دوباره تحریک و باعث دلتنگی شود اما بدانید کـه این دلتنگی موقتی اسـت لذا محکم‌باشید و از پس این کار بربیایید. او را از همه رسانه‌های جمعی و کانال‌ها حذف‌کنید. اگر مدام بـه عکس‌های او نگاه‌کنید نمي‌توانید او را فراموش‌کنید و دلتنگ رابطه بین خودتان خواهید شد.

سخن پایانی :

بـه هر دلیلی ممکن اسـت کـه شما از عشق خود جدا شوید و قطعا یک راه پر فرار نشیب را پیش رو داریم زیرا کـه ما احساسات و عواطف داریم. خطور هر فکری در این دوران طبیعی اسـت. بعد از جدایی مهم این اسـت کـه ما بتوانیم با این داسـتان کنار بیاییم و برخورد مناسبی با این قضیه داشته باشیم کـه در آینـده ی ما تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

مطالب مرتبط :

اهميت آمادگی ذهنی، ذهن خود را تقویت کنیم

کارهایی کـه باید خودتان تنها انجام دهید، فواید خلوت و تنهایی با خود

6 احساس اصلی و ثاتیر آن در رفتار انسانها، احساسات پایه

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

آخرین مطالب سایت