نیم پست
تماس با ما

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيمچگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

آرامش درون و صلح درونی این کلمه ها واقعا چرا آن‌قدر مهم اسـت و چرا امروزه تبدیل به آرزویی‌ دسـت‌نیافتنی شده اسـت؟ پیشرفت‌های عصر حاضر، زنـدگی را برای‌مان راحت‌تر کرده اسـت؛ اما به همان مـیزان آرامش را نیز از ذهن‌هایمان دور و ما را دچار اسـترس و نگرانی‌هایی کرده اسـت که شاید برخی از آنها حتی واقعی هم نباشنـد، اما دیگر جایی هم برای خوشی و لذت برای‌مان باقی نگذاشته‌انـد. ما نیاز داریم تا در کارهایمان موفق شویم. اما شرط اولیه‌ی آن، داشتن آرامش و شادی در زنـدگی اسـت

مـیلدرد مـیزت نورمن، یک اسـتاد معنوی و فعال صلح اسـت که در سال 1908 مـیلادی به دنیا آمده و طی مدت 28 سال، کل ایالات متحده را با پای پیاده طی کرده تا پیام خود را به گوش آن‌ها افراد مختلف برسانـد. وی را زائر صلح لقب داده‌انـد. نقل قولی از او به جای مانـده که بدین شرح اسـت: وقتی با خودتان به صلح رسیدید، به فردی تبدیل خواهید شد که مـی‌توانـد با دیگران در صلح زنـدگی کنـد.

آیا تاکنون برایتان سوال پیش آمده که چرا تعداد زیادی از افراد، انرژی و زمان خود را صرف صحبت کردن در مورد نکات منفی دیگران مـی‌کننـد؟

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيمبرای خیلی از ما پیش آمده که در یک وضعیت روحی بد گیر افتاده باشیم و برای مدتی طولانی نتوانسـته باشیم خودمان را از آن دام نجات دهیم.بوق زدن بی‌مورد در زمان راننـدگی، تحقیر کردن راننـدگان دیگر، زد و خورد فیزیکی با اطرافیان، مجادله‌های بی‌پایان در مورد مسائل سیاسی و مواردی از این دسـت، هماننـد یک کاتالیزور، احساسات منفی را بیش از پیش تقویت مـی‌کننـد و آن را هماننـد ویروس در بین دیگران منتشر مـی‌سازنـد.مثال‌های مذکور، همگی نشانگر مواقعی هسـتنـد که فرد با دیگران در صلح نیسـت و این امر، ریشه در آن دارد که این فرد با خودش به صلح نرسیده اسـت.

در ادامه مطلب روش های رسیدن به آرامش دورن ،رسیدن به صلح درونی اینکه چرا به صلح درونی نمـی رسیم  را مورد برسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.

چگونه با خودمان به صلح برسیم :

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيممراقبت از بدن انسان به ایجاد ذهن سالم و برقراری محیط مثبت مـی‌انجامد:

کسی که با خودش در صلح اسـت، عمـیقا آگاهی دارد که مراقبت از ذهن و بدن از چنان اهمـیتی برخوردار اسـت که نمـی‌توان قیمتی برایش تعیین کرد.چنین باوری بدین معناسـت که خواب مناسب، خوردن غذاهای با کیفیت، انجام تمرین در جهت کاهش اضطراب مزمن، ورزش کردن و … را به اصل زنـدگی‌مان تبدیل کنیم.

کسانی که با خودشان در صلح نیسـتنـد، ارزشی برای بدنشان قائل نمـی‌شونـد و هیچ گامـی در جهت مراقبت از آن برنمـی‌دارنـد. آن‌ها با سلامتی بدنی خود، به عنوان کالایی لوکس رفتار مـی‌کننـد که برای ادامه زنـدگی چنـدان هم ضروری نیسـت. این قبیل از افراد، صرفا برای نتایج کوتاه‌مدت زنـدگی خود ارزش قائل هسـتنـد و دسـتاوردهای درازمدت فعالیت‌هایشان را نمـی‌بیننـد.

 شناخت خود:

کسانی که با خودشان در صلح هسـتنـد، خودشان را در عمـیق‌ترین شکل ممکن مـی‌شناسنـد. آن‌ها به خوبی اشراف دارنـد که انسان، در صورتی مـی‌توانـد در زنـدگی به بهترین نتایج دسـت باید که منشا احساسات، باورها و تمام آن‌چه مربوط به مسائل روانشناختی اسـت را آموخته باشد.چنین افرادی به دانش‌آموز خود و در نگاه جامع‌تر، به دانش‌آموز زنـدگی‌شان تبدیل مـی‌شونـد.

در مقابل، فردی که با خودش در جنگ باشد، خود را خیلی انـدک مـی‌شناسد. دلیل آن اسـت که به چنین افرادی، از همان سال‌های کودکی آموزش‌های لازم داده نشده و خود فرد نیز جهان‌بینی و کنجکاوی لازم را نـداشته تا به شناخت خود بپردازد.

شناخت خود، مسـتلزم این اسـت که با بخش‌های ناخوشاینـد خود و زنـدگی‌مان به راحتی روبرو شده و آن‌ها را بپذیریم. به همـین دلیل، مردم از آن فراری هسـتنـد و تمایلی به شناخت خود نشان نمـی‌دهنـد.کسب آگاهی در مورد خود، به این معناسـت که نقاط قوت، ارزش‌ها، اهداف و رویایهایمان را بشناسیم.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

برای صلح درونی با خودتان صادق باشید

مهربان بودن با خود، پایه‌های صلح با خویش را مـی‌سازد :

انسانی که با خودش در صلح اسـت، تمرین مـی‌کنـد تا بین مهربانی با خود و دیسیپلین شخصی تعادل برقرار نماید. این فرد مـی‌دانـد در پرتو عشق به خود اسـت که خواهد توانسـت اشعه‌های عشق به اطرافیان را تابان نگه دارد.در نقطه مقابل ماجرا، اشخاصی که صلح با خویش را تجربه نکرده باشنـد، نگاه بدبینانه‌ای به خود خواهنـد داشت و نخواهنـد توانسـت خودشان را به منبع اشاعه انرژی مثبت تبدیل نماینـد.مادامـی که نتوانید در وهله نخسـت، به خودتان عشق بفرسـتید، چگونه خواهید توانسـت دیگران را از عشق خود بهره‌منـد سازید؟

 صلح با عشق همراه اسـت :

عشق، سرزمـین ظهور انسان‌های صلح‌جو به شمار مـی‌رود؛ این در حالیسـت که تنفر، زادگاه افراد سـتیزه‌جوسـت. در حالت کلی، مـی‌توان مدعی شد که عشق به همه چیز و همه کس، الگوی رفتاری صلح‌جویان را تشکیل مـی‌دهد.

چرا نمـی‌توانیم با خودمان به صلح برسیم:

دلیل زیادی برای این موضوع وجود دارد:

از نحوه زنـدگی خود رضایت نـداریم :

اکثریت قریب به اتفاق ما از نحوه زنـدگی‌‌ و نوع شخصیتی که داریم، راضی نیسـتیم. این عدم رضایت، باعث ایجاد محیط منفی در ذهن مـی‌شود و موجب مـی‌شود با دیگران طوری رفتار کنیم که ردپایی از شفقت، دلسوزی و مهربانی در آن دیده نشود.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

برای صلح درونی سبک زنـدگی سالم برگزینید

 سبک زنـدگی ناسالم :

این نکته به مورد قبلی وابسـته اسـت. ولی بیشتر به مسائل جسمانی مربوط مـی‌شود. اغلب ما به انـدازه کافی نمـی‌خوابیم، از اسـترس مزمن رنج مـی‌بریم و غذاهایی مـی‌خوریم که کم‌کیفیت هسـتنـد؛ برآینـد تمامـی این عوامل، باعث شکل‌گیری یک محیط منفی مـی‌شود که طبیعتا جز ابراز رفتارهای منفی‌گرایانه به دیگران، خروجی دیگری نخواهد داشت.

افسار زنـدگی را به دسـت احساساتمان سپرده‌ایم :

نفس درونی ما با پیچیدگی‌ها و انتخاب‌های فراوانی روبرو مـی‌شود؛ در نتیجه ممکن اسـت به سمت تمایلاتی گرایش پیدا کنـد که ناکارآمد هسـتنـد و نه تنها خودمان، بلکه بقیه را نیز عذاب مـی‌دهنـد.به جرات مـی‌توان گفت تمامـی کسانی که با خودشان در جنگ هسـتنـد، بدون آن‌که کنترلی بر روی خود داشته باشنـد، اجازه داده‌انـد احساسات‌ درونی، افسار زنـدگی‌شان را در دسـت بگیرد.

ذهنیت توسعه فردی را در خود نهادینه نکرده‌ایم :

اتخاذ ذهنیت توسعه روز افزون فردی، روش هوشمنـدانه برای زیسـتن اسـت و نسخه‌ای اسـت که تقریبا برای تمامـی انسان‌های جهان کارایی دارد.متاسفانه، گروه عظیمـی از مردم چنین باوری نـدارنـد و همـین موضوع باعث شده که همواره در آشوب و رنج باشنـد.اتخاذ ذهنیت توسعه فردی، به زبان ساده بدین معناسـت که تقویت تمامـی تمامـی بخش‌های زنـدگی، از جمله سلامتی، روابط فردی و کاری و قوه ادراک را سرلوحه زنـدگی خود قرار دهیم.

 چگونه به شادی و آرامش درون دسـت پیدا کنیم؟

همان‌طور که برای شروع هر کار تازه‌ای نیاز به مهارت و آموزش هسـت، آرامش نیز از این قضیه مسـتثنی نیسـت و باید آن را یاد بگیریم. خوشبختانه امروزه راه‌های بسیاری وجود دارنـد که به ما یاد مـی‌دهد چگونه در شرایط شلوغ و پرتلاطم، آرامش‌مان را حفظ کنیم. این مقاله یکی از آن دسـتاوردهای زیباسـت و به ما 40 راه آسان برای یافتن آرامش را نشان مـی‌دهد. چراکه آرام کردن دنیای بیرونی، نیازمنـد داشتن آرامش درونی اسـت. اینجا از کارهای عجیب خبری نیسـت. تنها یادآوری آن اسـت که چقدر راحت و ارزان مـی‌شود به خوشی‌های کوچک و در پی آن خوشی‌های بزرگ دسـت یافت. فقط لازم اسـت کمـی متمرکزتر به زنـدگی‌تان بنگرید و در این راه با خودتان صادق باشید.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم1. موسیقی گوش کنید :

هر موسیقی و هر سبکی را که گوش مـی دهید، اهمـیتی نـدارد؛ تنها کافی اسـت از آن موسیقی لذت ببرید و به شما آرامش دهد.

2. نفس عمـیق بکشید :

یکی از راه‌های سریع و آسان برای دسـتیابی به آرامش درون، تنفس عمـیق اسـت. وقتی روی تنفس‌تان تمرکز مـی‌کنید، مغزتان روی دم و بازدم و نحوه‌ی تنفس متمرکز خواهد شد و خون‌رسانی در بدن بهتر انجام مـی‌شود. درنتیجه اعضای داخلی بدن‌تان، وظایف خود را بهتر انجام مـی‌دهنـد.

3. پیاده‌روی کنید:

قدم زدن در هوای تازه، زنـدگی را برایتان زیباتر جلوه مـی دهد و سبب آرامش ذهنتان مـی شود. پس گاهی قدم بزنید و هوای تازه را اسـتشمام کنید.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم4. از طبیعت لذت ببرید :

در یک جا نمانید. شما که بتن نیسـتید! به بیرون شهر بیرون بروید و از طبیعت لذت ببرید. به آواز پرنـدگان گوش بدهید و از آسایش و آرامش آنجا بهره‌منـد شوید.

5.حیوان خانگی داشته باشید:

اگر صاحب حیوان خانگی هسـتید، وقتی را به بازی کردن با آن اختصاص دهید؛ زیرا این راهکار خوبی برای از بین بردن اسـترس‌های روزانه اسـت. با لمس کردن و وقت گذرانی با حیوان خانگی مـی توانید تمام تنش‌ها را از خود دور کرده و به آرامش ذهنی برسید.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم6.مرتب و منظم باشید:

شلوغی و نامرتبی، سردرگمـی و تنش ایجاد مـی‌کنـد و برعکس آن، پاکیزگی و تمـیز نگه‌‌داشتن خانه و محیط اطراف، مـی‌توانـد به آرامش ذهنی کمک کنـد.

7.حقیقت را قبول کنید :

پذیرفتن واقعیت سبب مـی شود به آرامش درون برسیم. باید قبول کنید چیزهایی در این دنیا وجود دارد که از اختیار ما خارج اسـت. پس باید هر چه که قادر به کنترل آن نیسـتیم را تحمل کنیم و با آن کنار بیاییم.

8.تمرکز حواس داشته باشید:

وقتی تمرکز حواس دارید، یعنی در همـین لحظه کاملا به حواس پنج‌گانه‌‌تان (لامسه، چشایی، بینایی، شنوایی و بویایی) آگاه هسـتید. حواس‌تان را درگیر کنید تا ذهن‌تان نتوانـد روی نگرانی‌ها و اگر و ای‌کاش‌ها تمرکز کنـد.

9.به خودتان عشق بورزید:

وقتی خودتان را دوسـت داشته باشید، به آرامش ذهن مـی رسید و احساس راحتی بیشتری خواهید داشت. با این کار اعتماد به نفسـتان بالا مـی رود، احساس نا امنی نـداشته و در نهایت آرامش درونی‌تان بیشتر مـی شود.

10.با خودتان صادق باشید:

رفتارتان باید شبیه احساس و افکارتان باشد. مشکلات زمانی به‌وجود مـی‌آینـد که ما آن‌طور که فکر مـی‌کنیم، عمل نمـی‌کنیم. گاهی خودمان راهی را انتخاب مـی‌کنیم و دنیا راه دیگری را به ما پیشنهاد مـی‌کنـد (در واقع چیزی بیشتر از پیشنهاد، زور مـی‌گوید!) اما اینکه بتوانیم بین خواسـته‌ی خودمان و خواسـته‌ی دنیا تعادل برقرار کنیم و بهترین گزینه را انتخاب کنیم مهم اسـت. یافتن راه‌هایی برای متعادل کردن اهداف درونی با راهی که ما در نهایت انتخاب مـی‌کنیم یکی از کلیدهای آرامش ذهنی اسـت.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

خنـدیدن دوای اصلی آرامش درونی

11. بیشتر بخنـدید :

با خنـدیدن مـی توانید زیبایی‌های زنـدگی را ببینید. خنـدیدن شما را از اسـترس و دلهره دور مـی کنـد و سبب آزاد شدن هورمون‌هایی مـی شود که در نهایت حس شادی و خوشحالی را در شما افزایش مـی دهد.

12.بدون چشم‌داشت عاشق شوید :

برای ساختن عشقی واقعی، باید بی‌توقع باشید و انتظار بازگشتی نـداشته باشید. وقتی ما با «شرط و شروط» دیگری را دوسـت داشته باشیم، انتظارات برآورده‌نشده‌مان مـی‌توانـد آشفتگی درونی و تنفر ایجاد کنـد. احساس ناامنی، آرامش ذهن را از بین مـی‌برد.

13.مراقب سلامتی‌تان باشید:

سلامتی خود را بسنجید و مواظب خودتان باشید. هر طوری که با خودتان رفتار کنید، دنیا نیز همان گونه با شما رفتار مـی کنـد. پس با خودتان مهربان باشید و به هر چیزی که مـی خواهید، دسـت یابید.

14.وضعیت را ارزیابی کنید:

ایده‌ی خوبی اسـت که چه الان و چه بعدها، کیفیت زنـدگی خودتان را ارزیابی کنید؛ آیا شغل‌تان را دوسـت دارید؟ رابطه‌تان را چطور؟ آیا در مسیر درسـتی هسـتید؟ ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح امورات زنـدگی، برای بازیابی آرامش ذهن‌تان ضروری اسـت.

15. هدفی برای خود داشته باشید :

اگر در زنـدگی خود هدف داشته باشید، انگیزه لازم برای ادامه مسیر را خواهید داشت. باید اهداف خود را هوشمنـدانه و درسـت انتخاب کنید.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

برای آرامش درون انعطاف به خرج دهید

16. انعطاف‌پذیر باشید :

در مقابل مشکلات زنـدگی انعطاف‌پذیرتر باشید. یادتان باشد تغییر دادن افکار سفت و سخت آسان‌تر اسـت تا اینکه بخواهید موقعیت‌های سفت و سختی که جلوی ایده‌‌های شما را گرفته‌انـد، تغییر بدهید.

17. به گذشته فکر نکنید:

نگران گذشته و آینـده نباشید، تنها از زمان حال لذت ببرید. باید در لحظه زنـدگی کنید و اجازه نـدهید نگرانی‌های گذشته و آینـده زنـدگی‌تان را تلخ کنـد، زیرا نتیجه‌ای جز دلهره و اضطراب نـدارد.

18.کمتر نگران شوید:

ظاهرا روزانه بین 30000 – 75000 بار فکر مـی‌کنیم که در واقع 80 درصد آنها بی‌معنی و تصادفی هسـتنـد. یاد بگیرید نگرانی‌هایتان را کمتر مرور کنید؛ زیرا اغلب نگرانی‌ها بی‌حاصل‌انـد و هرگونه آرامشی را از ذهن دور مـی‌کننـد.

19. خودتان را دسـت کم نگیرید:

در زنـدگی باید مدعی باشید. شما هماننـد دیگران حق دارید نظرتان را بگویید. اگر در زنـدگی فردی بی ادعا باشیم، همه چیز به ضررمان تمام مـی شود. البته مدعی بودن به معنای آن نیسـت که شما اولویت بیشتری نسبت به بقیه دارید؛ بلکه بدین معناسـت که خودتان را دسـت کم نگیرید و خیلی هم مطیع اطرافیان نباشید.

20.حرف دل‌تان را بزنید:

نترسید از اینکه بگویید چگونه فکر مـی‌کنید. این کار کمک‌تان مـی‌کنـد تا به فردی قاطع تبدیل شوید. بدانید که در زنـدگی‌تان چه مـی‌خواهید. اگر نـدانید چه مـی‌خواهید، چیزی هم به‌دسـت نخواهید آورد.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

برای آرامش بیشتر برای خودتان وقت بگذارید.

21. کمـی برای خودتان وقت بگذارید:

باید کمـی زمان به خود اختصاص دهید. به دنبال کارهایی بروید که سبب خوشحالی‌تان مـی شود تا زنـدگی برایتان آسان تر شود. خیلی خوب اسـت که در زنـدگی خود تعادل ایجاد کنید.

22.پرشور و با‌نشاط باشید:

پرهیجان و با‌انرژی باشید اما طوری عمل نکنید که باعث آزار دیگران شوید. زمانی را برای چیزهایی که از آن لذت مـی‌برید، اختصاص بدهید. سعی کنید از موقعیت‌هایی که لذت‌بخش نیسـتنـد، سرگرمـی بسازید. زنـدگی را به یک وضعیت سرزنـده و شوخ نزدیک کنید. آیا یادتان مـی‌آید آخرین بار، کی به کودک درون‌تان اجازه‌ی بازی کردن دادید؟

23.هر چیز غیر قابل کنترل را رها کنید:

چیزهای زیادی وجود دارد که قادر به تغییر آن‌ها نیسـتید. هر چقدر هم تلاش کنید، باز باید آن‌ها را کنار بگذارید. پس باید بتوانید این چیزها را پیدا کرده و رها کنید.

24. بی‌مورد خودتان را سرزنش نکنید:

اینکه همواره در حال سرزنش کردن خودتان باشید، آن‌چنان تأثیر بدی دارد که آرامش را از ذهن دور مـی‌کنـد. اگرچه ممکن اسـت گاهی باعث انگیزه‌ی شما شود (مثلا به دلیل اینکه بعدا خودتان را سرزنش نکنید، مسیر اشتباهی انتخاب نکنید) اما باز هم یک احساس مسموم اسـت. دلایل سرزنش کردن خودتان را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خودتان را تحت فشار‌های غیر‌ضروری قرار نـداده‌اید.

25. قدردان باشید:

شکر گذاری برای تمام نعمت‌ها و داشته‌هایی که در زنـدگی دارید، سبب آرامش درونی‌تان مـی شود. باید قدردان باشید و گاهی داشته‌هایتان را به خود یادآوری کنید.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

شکسـت در آرامش بد نیسـت

26. شکسـت را به‌عنوان راهی برای یادگیری ببینید:

شکسـت بازتابی منفی دارد؛ اما همه شکسـت مـی‌خورنـد و همه آن را تجربه مـی‌کننـد. چگونه مـی‌توانید بدون شکسـت چیزی یاد بگیرید؟ دید درسـت نسبت به شکسـت، شجاعت را تقویت مـی‌کنـد. شکسـت به معنی ناتوانی شما نیسـت، بلکه به این معنی اسـت مسیری که قبلا امتحان کردید، اشتباه بوده اسـت.

27. ارتباطات سالم برقرار کنید :

ارتباط با دیگران برای هر فردی لذت بخش اسـت، پس چه بهتر که آن‌ها را در شادی‌های خود شریک کنیم و به آرامش ذهن برسیم.

28.محدودیت‌هایتان را بسنجید:

اگر در محدوده‌ی امن و راحت‌تان باقی بمانید هرگز پتانسیل و اسـتعداد واقعی خودتان را نمـی‌شناسید. طبق یک گفته‌ی قدیمـی:خیلی بهتر اسـت که به گذشته نگاه کنید و عبرت بگیرید تا اینکه پشیمان شوید که چرا برای آنچه که آرزویش را داشتید، تلاش نکردید.

29. احساسات منفی را از خود دور کنید:

با ورزش کردن، دنبال کردن سرگرمـی‌ها و هر چیزی که به شما احساس شادی مـی دهد، از احساسات منفی دور خواهید شد. احساسات منفی مـی توانـد سبب بیماری و اسـترسمان شونـد؛ پس بهتر اسـت آن‌ها را از زنـدگی خود کنار بگذارید و شادی را به خود هدیه دهید.

30. آهسـته‌تر، چرا این همه عجله:

چرا باید همه‌ی کارها امروز انجام شود؟ اغلب خودمان را تحت فشارهای غیر‌واقعی و غیرضروری قرار مـی‌دهیم. با بی‌صبری‌تان مقابله کنید، آگاه باشید و از هر لحظه‌ی زنـدگی‌تان لذت ببرید.

31. باید و نبایدهای زیادی نـداشته باشید :

بایدها و نبایدها تنها سبب مـی شونـد فشار زیادی را روی خود احساس کنیم و هیچ وقت به آرامش درون نرسیم. پس هر بایدی را با “تلاش خود را مـی کنم” عوض کنید. از زنـدگی لذت ببرید و چارچوبی اختصاصی برای زنـدگی‌تان داشته باشید.

32. مهربان باشید:

مهربانی بی‌هزینه اسـت و به‌راسـتی مؤثر اسـت. هنگامـی که محبت مـی‌کنیم، آن محبت به ما قوت قلب مـی‌دهد.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

باری آرامش دسـت از مقایسه بکشید

33. دسـت از مقایسه بردارید:

ببینید خودتان به دنبال چه چیزی هسـتید و هیچ وقت مقایسه نکنید. هر فردی در زنـدگی خود الگویی دارد که آن را دنبال مـی کنـد، پس هر چیزی که تجربه مـی کنیم منحصر به فرد اسـت. خودتان را با کسی مقایسه نکنید و روی مسیر زنـدگی‌تان متمرکز شوید.

34. به خودتان ایمان داشته باشید :

با خودتان صحبت کنید و از جملات مثبت و امـیدبخش اسـتفاده کنید. یکی از مثال‌های خوبی که منجر به افزایش آرامش ذهنی مـی‌شود این اسـت: «مهم نیسـت در مسیر من چی پیش بیاد، من واسش یه راهی پیدا مـی‌کنم». به خودتان باور داشته باشید و مرتبا یادآوری کنید که همه چیز درسـت خواهد شد.

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

برای آرامش درون کمـی پول پس انـداز کنید

35. کمـی پول پس‌انـداز کنید :

خیلی خوب اسـت که عادت پس انـداز کردن را در خود به وجود آورید. فکر کنید بدهی دارید و باید هر ماه پرداخت کنید. پس هر ماه مقداری پول برای آن بدهی کنار بگذارید. بعد از مدتی مـی بینید که پول خوبی پس انـداز کرده‌اید. این روش را همـیشه به کار بگیرید تا به موفقیت مالی برسید.

36. قناعت کنید:

پول مـی‌توانـد آزادی و انتخاب بیاورد؛ اما نمـی‌توانـد نیاز ما را به خوشبختی فرونشانـد. در زنـدگی به چیزهای ساده‌ قناعت کنید. این همان چیزی اسـت که لذت مانـدگار و آرامش درونی به بار مـی‌آورد.

37. به آینـده فکر کنید:

نگاهی به آینـده داشته باشید. آیا هفته‌ی آینـده احساس مشابهی خواهید داشت؟ آیا شرایط فعلی شما روی آینـده زنـدگی‌تان تأثیر دارد؟ زنـدگی بزرگ‌تر از احساس و فکری اسـت که امروز دارید. افرادی که این گفته را قبول دارنـد، آینـده‌ی خوبی خواهنـد داشت. پس با آینـده نگری و تمرکز روی زنـدگی، به آرامش ذهن برسید.

38.بر افکارتان نظارت کنید:

افکار ما مـی‌تواننـد کیفیت زنـدگی‌مان را افزایش یا کاهش بدهنـد. مطمئن شوید همان‌طوری مـی‌انـدیشید که برای‌تان مفید اسـت. با خودتان حرف بزنید؛ همان‌طور که بهترین دوسـتان‌تان با شما حرف مـی‌زننـد. افکار منفی‌تان هیچ کمکی به شما نمـی‌کننـد و بدون شک لذت را از زنـدگی‌تان بیرون مـی‌کننـد.

39. به باورهایتان اهمـیت دهید:

به دنبال اهداف و آرزوهایتان بروید و خود را باور کنید. وقتی خود را به نظر و انتظار دیگران تغییر دهید، از آرامش ذهن دور خواهید مانـد.

40. به انـدازه‌ی کافی بخوابید :

وقتی شما خسـته‌ و بد‌خُلق هسـتید، هیچ چیز به آرامـی پیش نمـی‌رود. بدن‌تان برای بازسازی به 8 ساعت خواب نیاز دارد

سخن پایانی:

از زنـدگی لذت ببرید و الکی با از بین بردن آرامش خود ان را هدر نـدهید. در این زمان پیشرفت تکنولوژی با آسانتر شدن کارها با ابزار های مختلف زنـدگی سرعت بیشتری به خود گرفته و آرامش کمتری نسبت به گذشته وجود دارد.

منبع :lifehack

مطالب بیشتر:

چگونه به گذشته فکر نکنیم، چرا همـیشه به گذشته فکر مـیکنم

چگونه دلتنگی را از بین ببریم، رفع دلتنگی بعد از جدایی

 

چگونه به آرامش درون و صلح درونی برسيم

آخرین مطالب سایت