نیم پست
تماس با ما

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمدهچگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

گاهي این اتفاق مي افتد که شما حس مي گنيد پسری رفتار خاصی با شما دارد و یا این حس را دارید که اتفاقاتی که بين شما مي افتد کمي غیر عادی و متفاوت تر است و مي خواهيد که پی به حقیقت ببرید. در این هنگام راهکارهای بسیار جالب و علمي وجود دارد که به کمک شما مي آیند و شما از این طریق مي توانيد از واقعیت سر در بياورید و بتوانيد ذهن فرد را بخوانيد و از آن آگاه شوید با ما در ژاویز در ادامه مطلب همراه باشيد تا برخی از این ترفند ها را به شما بياموزیم.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

وقتی پسرس عاشق دختری شود

به زبان بدن او توجه داشته باشيد :

زبان بدن فرد مي تواند حقایق زیادی را در خصوص هر کسی فاش کند. با کمک این مهارت مي توانيد بفهميد یک پسر تا چه حد دوست دارد با شما باشد و برای داشتن شما و نزدیک بودن به شما چقدر مشتاق است. کارشناسان زبان بدن بر این باورند که در حالی که زنان حدود ۵۲ درصد از زبان بدن شان برای ابزار علاقه و بروز حرف های دروني شان استفاده مي کنند، مردان تنها ۱۰ درصد با این زبان ابراز احساسات مي کنند. با این حال همين اندازه کم هم مي تواند برای شما کافی باشد. گاهي تنها کمي دقت کردن روی استایل فرد مورد نظر اسرار زیادی را در خصوص او فاش مي کند. علائمي که در زبان بدن باید به آن توجه کنيد عبارتند از:

-اگر او زیاد شما را نگاه مي کند و یا حتی ميدان دیدش را طوری تنظیم کرده که شما را مقابل خود ببيند و یا حتی اگر استایل ابروهای او به گونه ای است که انگار به سمت شما نظر دارد این مي تواند یک نشانه از علاقه او باشد.

– در صورتی که او به سمت شما تکيه زیادی دارد و به عبارتی هميشه به گونه ای مي نشيند و یا حرکت مي کند که گویی شما هدف او هستید و مي خواهد به سمت شما بياید این نشان مي دهد که وی حتی در ذهنش صاحب و خواهان شماست. طریقه قرار گیری دست ها، پاها، فرم کلی بدن و حتی انگشتان دست و پا این نشانه را افشا مي کند.

-اگر او شما را دوست داشته باشد ممکن است به ندرت پشتش را به شما بکند و یا اشاره شانه ها و دست هایش به گونه ای باشد که گویی در جایی که شما نيستید چیز جالبي برای توجه وجود ندارد.

-اگر او شروع کرد به تميز نگه داشتن خودش و مرتب و منظم شد و به نوعی سعی داشت شيک پوش تر و آراسته تر باشد بدانيد چیزی در اطراف وجود دارد که او را مشتاق مي کند بهتر به نظر بياید.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

ابراز علاقه غیر مستقیم پسر به دختر

 

به تماس چشمي بيشتر دقت کنيد :

همانطور که قبلا هم اشاره شد زماني که یک پسر شما را دوست داشته باشد بيشتر تمایل دارد شما را ببينيد و شما را در مبدا ميدان دید خود قرار دهد. این اتفاق در هر صورت مي افتد حتی اگر مخفیانه باشد. او ممکن است سعی کند در مواقعی خاص با شما چشم در چشم شود و یا اگر خجالتی باشد شاید وقتی حواس تان نيست به شما نگاه کند. اگر مي خواهيد این مورد را امتحان کنيد ابتدا در مقابل او به دوردست نگاه کنيد و سپس ناگهان به او نگاهي بيندازید و ببينيد آیا حواسش به شما هست یا نه؟ در این صورت او غافلگیر شده و خود را لو مي دهد. اگر در این لحظه او نگاه خود را به شما دوخت به این معني است که به شما علاقه مند است

در صورتی که خیلی زود نگاهش را از شما گرفت و متوجه شدید اصلا حواسش به شما نيست شاید بهتر باشد کمي در افکارتان تجدید نظر کنيد. به علاوه اگر او تماس چشمي را قطع مي کند و مشغول تماشای اطراف مي شود و به نوعی سعی دارد خود را از تیرس نگاه تان دور کند به این معني است که تمام حواسش پیش شماست. زل زدن و نگاه زیر چشمي نيز از نشانه های علاقه مندی است.

در صورتی که طرف شما یک پسر خجالتی است به وضوح در نگاه کردن به شما جسارت چنداني ندارد. بهتر است کمي صبور باشيد. همچنين اگر زماني که کار قابل توجهي مي کند و یا چیز خنده داری مي گوید و به سمت شما نگاه مي کند به این معني است که سعی دارد توجه شما را به خود جلب کند و حس خوبي نسبت به خود در شما ایجاد کند.به علاوه شاید اگر چهره ی عادی وی را به خاطر سپرده باشيد دیدن مردمک گشاده شده چشم هایش بتواند نظرتان را جلب کرده و شما را متوجه خودش کند. این نشانه نيز مي تواند از علائم علاقه مندی است.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

از کجا بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

شنونده خوبي باشيد :

به او گوش بدهيد و حالت ها و حرف هایش را زیر نظر بگیرید. اگر به شما علاقه مند باشد مدام عصبي است و به دنبال فرصتی مي گردد تا به شما نزدیک شده و موقعیتی برای صحبت کردن با شما داتشه باشد. زماني که حرف مي زند به او توجه کنيد. زیاد مهم نيست که چه مي گوید بيشتر مهم است که چه برخوردی با شما دارد. به چشم هایش توجه کنيد و به صدایش که ممکن است به عمد تاثیر گذارتر و دلپذیرتر شده باشد. اگرمدام عضلات بازویش را لمس مي کند و یا شانه ها و دست هایش به سمت شما تمایل دارد به این معني است که به شما علاقه مند است.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

چطور بفهمیم پسری جذب ما شده

ميل او به لمس شما :

علاقه به لمس و نزدیک تر شدن یک نشانه ی مهم در توسعه رابطه است. باید دید که چقدر دوست دارد به شما نزدیک شده و لمس تان کند و چه برخوردی نسبت به این موضوع دارد. اگر به شما علاقه مند باشد ممکن است وقتی که مي خندد دست خود را روی دست شما بگذارد و یا به آرامي پای خود را کنار پای شما قرار دهد. در هر صورت باید به هر تلاش او برای نزدیک تر شدن به شما به چشم یک نشانه ی علاقه مندی نگاه کرد.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

چگونه بفهمیم پسری واقعا دوستمان دارد

داشتن رفتار خاص و متفاوت نسبت به شما :

اگر پسری به شما علاقه مند باشد شروع مي کند نسبت به شما رفتار ویژه ای داشته و طور دیگری با شما برخورد کند. او بيشتر مراقب رفتارش با شماست و همچنين موضع محتاطانه ای نسبت به شما دارد. او سعی مي کند در مقابل شما نجیب تر بوده و مراقب رفتارش باشد. مثلا شاید صندلی اش را نزدیک به شما تنظیم کند و یا بازوی خود پشت صندلی شما بگذارد. یا برای اینکه گرم تر باشيد ژاکتش را به شما بدهد.

البته باید این نکته را هم بدانيد که بعضی از پسرها در برخورد با هر دختری این رفتارهای خاص را بروز مي دهند و برای شان نوعی عادت است نه علاقه. پس بهتر است قبل از هر قضاوتی طرفتان را بشناسید. این رفتار ها فقط زماني دوست داشتني و مهم هستند که فقط برای شما خرج شده باشند.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

از کجا بفهمم دلش برام تنگ شده

به نشانه ها با دقت توجه کنيد :

نشانه هایی از علاقه و توجه را مي توانيد در کارها و رفتارهای او ببينيد. مثلا اگر به خواننده یا سبک خاصی علاقه دارید و او پیگیر کنسرت ها و آهنگ های جدید مي باشد و یا اگر در خصوص آن ها با شما حرف مي زند این مي تواند نشانه ای از توجه او به شما باشد. در هر صورت اینکه او علایق شما را بداند و به آن ها فکر کند و برای شان کاری کند نشانه ای از توجه و علاقه است. حال باید دید این علاقه در چه جایگاهي قرار دارد.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

نشانه های عاشق شدن یک پسر مغرور

علایم عصبانيت :

عصبي شدن مي تواند به شکل های مختلفی در افراد خود را نشان دهد. ممکن است خنده های عصبي یا عرق کردن و یا نفس عميق کشيدن نشانه ای از عصبانيت وی باشد و یا حتی بي قراری ها و انرژی بيش از حدی که نمي گذارد سر جایش بماند علائم ناراحتی و عصبانيت او باشد. اگر او در کنار شما عصبي و بيقرار مي شود به این معني است که از دوری که در حین نزدیکي با شما دارد، ناراحت است و این به وضوح نشانه ای دوست داشتن است.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

نشانه عاشق شدن پسر مغرور

دوستانش را هم زیر نظر بگیرید :

اگر دوستانش بدانند که او به شما علاقه دارد ممکن است رفتارهایی نشان بدهند که به راحتی بتوانيد دست او را بخوانيد. مثلا شاید او را دست بيندازند و سر به سرش بگذارد. خنده های ریز و اشاره های گاه و بيگاه به شما خود نشانه ای است که باید به آن توجه کنيد. حتی ممکن است از او پیش شما تعریف کنند و یا بخواهند موقعیتی را ایجاد کنند که بيشتر با او برخورد داشته باشيد. مي دانيد که دوستان فرد هر تغییری را زودتر مي فهمند پس اگر او به شما توجه داشته باشد دوستانش اولین کساني هستند که واکنش نشان خواهند داد.

رفتار های شما را تقلید مي کند:

اگر متوجه شدید که او کارهایی انجام مي دهد که شما هم انجام داده اید و یا رفتارهایی دارد که برای شما آشناست و به طور ناخودآگاه دارد برخی رفتارهای شما را کپی مي کند به احتمال زیاد معني آن این است که او اشتیاق زیادی به شما دارد، به حدی که خودش را در شما گم مي کند و مدام کارها و رفتارهای تان در ذهن او وجود دارند. حتی مي توانيد او را امتحان کنيد. به موهای تان دست بکشيد و ببينيد که اونيز ناخودآگاه دستش را به سمت موهایش مي برد. خميازه بکشيد و ببينيد که او نيز سیگنال های این رفتار شما را دریافت کرده و کمي بعد خواب آلود مي شود.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

نشانه های دوست داشتن پسران

گاهي اذیت و آزار عاشقانه :

پسرها وقتی بالغ مي شوند دوست دارند با حمایت از شما و مراقبت و رفتار دوستانه توجه تان را جلب کنند اما هر چه جوان تر باشند ممکن است با شوخ طبعی و حتی رفتارهای آزاردهنده شما را متوجه خودشان کنند. شاید حتی فکر کنيد او با شما دشمني دارد و یا دوست دارد که اذیت تان کند ولی واقعیت این باشد که مي خواهد شما او را ببينيد و به او توجه کنيد اما راه درستش را نمي داند.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

طرز نگاه پسر عاشق

کمي شوخی دستی :

اگر مانند رفیق های پسرش گاهي با شما شوخی مي کند مثلا آرام به بازوی تان ضربه مي زند و یا دست تان را مي کشد هر چند رفتار چندان ملایمي نيست اما مي تواند نشانه این باشد که دوست دارد رفتار دوستانه تری داشته باشد و چون راه آن را نمي داند همان کاری را مي کند که در مورد هم جنس های خودش انجام مي دهد. بنابراین اگر کمي با او راه بيایید مي تواند باعث شود که شجاعت ابراز وجود را بيش از پیش پیدا کند.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

رفتار پسر مغرور عاشق

تعریف های کوچک و ساده، توجهات خاص :

اگر یکبار موهای تان را به گونه خاصی آرایش مي کنيد و او متوجه شده و از آن تعریف مي کند و یا مي گوید که فلان مدل بيشتر به شما مي آید و یا اگر از لباس ها و طرز پوشش تان تعریف مي کند این مي تواند نشانه این باشد که مدام حواسش به شما بوده و شما را ارزیابي مي کند. توجه زیاد هم یکي از نشانه های علاقه است.

نسبت به دیگر مردها حساسیت نشان مي دهد :

مردها موجودات حسودی هستند که حسادت شان را پشت رفتارهای مردانه و سرسختانه خود ینهان مي کنند. حتی ممکن است از شما بخواهند کمتر پدرتان را بغل کنيد و این تنها به این علت است که او با دیدن یک مرد دیگر در نزدیکي شما احساس خطر کرده و ناراحت است. بنابراین از شما مي خواهد که از او دوری کنيد. به عبارتی او با دیدن پدرتان در اطراف شما تنها وجود یک مرد را مي بيند و احساس خطر مي کند. این حسادت ها و حساسیت ها فقط به خاطر علاقه زیاد او به شماست.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

فهمیدن نظر پسر عاشق

تلاش برای نگه داشتن ارتباط مداوم مجازی و چت کردن :

اگر در شبکه های مجازی یا برنامه ها و اپلیکيشن های پیام رسان مدام وجود او را متوجه مي شوید و مي بينيد که هميشه با شما در ارتباط است مي تواند به خاطر این باشد که شما را دوست دارد. البته تنها چت کردن نشانه علاقه نيست چرا که آدم ها در دنيای مجازی با هرکسی حرف مي زنند و چندان در خصوص حسی که به او دارند حساس نيستند. شاید مي خواهند تنهایی شان را پر کنند و یا شاید حتی دوست دارند که کمي در خصوص یک موضوع خاص با شما حرف بزنند چرا که شما را هم صحبت خوبي مي دانند. به عبارتی ارتباط مجازی مداوم در کنار دیگر پارامترها مي تواند نشانه علاقه او باشد.

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

حرکات مرد عاشق

تلاش برای نزدیک شدن و ملاقات های غافلگیرکننده :

آیا حس مي کنيد که به دیدن او عادت کرده اید و هر روزی که او را نمي بينيد گویی گم کرده دارید؟ شاید به خاطر این است که وی مدام خود را به شما نزدیک مي کند تا شما را ببينيد. به نوعی این عادتی است که خود او در شما ایجاد کرده است و به ملاقات مداوم شما معتاد است. این خود نشانه زیبایی از علاقه قلبي است.

کلام آخر 

تا به اینجای مقاله از نشانه های دوست داشتن یک مرد برای تان گفتیم اما در این مورد آخر مي خواهيد در خصوص کاری که خود شما باید انجام دهيد، بگوییم. در صورتی که او را دوست دارید و مي دانيد که او هم شما را دوست دارد بهتر است اجازه ندهيد بيش از حد از هم دور باشيد. به عبارتی باید تا دیر نشده رابطه تان را به یک سمت درست هدایت کنيد.

 

مطالب بیشتر:

چگونه پسری را دیوانه خود کنیم، چطور پسر را عاشق کنیم

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

 

چگونه بفهمیم پسری از ما خوشش آمده

آخرین مطالب سایت