نیم پست
تماس با ما

چگونه انزال زنان رخ می دهد

بـرای بیشتر افراد ایـن سوال پیش مـی آیـد که چگونه انزال زنـان رخ مـی دهد؟ انزال زنـان در رابطه زنـاشویی بسیـار مهم اسـت همـانطور که مردان به انزال مـی رسنـد، زنـان نیز بـایـد به انزال بـرسنـد تـا یک رابطه بـا کیفیت داشته بـاشنـد. انزال زنـان نیز بسیـار طبیعی اسـت ولی در افراد مختـلف تفاوت دارد. ارگاسم و انزال در زنـان تفاوت اسـت. بـرای ایـنکه دربـاره چگونگی انزال زنـان اطلاعاتی بدسـت بیـاوریـد، ایـن مقاله از ژاویز را بـا مـا بـاشیـد.

لذت  از رابطه جنسی :

همه مـا در رابطه جنسی بـا همسـرمـان، انتظار داشتن بـالاتریـن لذت جنسی و ارگاسم های متعدد و حتی در بعضی از بـانـوان، انزال را داریـم. بـرای داشتن بیشتریـن لذت جنسی و تجربه ارگاسم، عوامل متعددی در کنـار هم دخیل انـد. به عنـوان مثال، مـیزان صمـیـمـیت و اعتمـاد بیـن طرفیـن، احساس امنیت و آرامش در مکان رابطه جنسی، داشتن آرامش ذهنی و پاییـن آوردن مـیزان اسـترس، داشتن رژیـم غذایی منـاسب و کمک گرفتن از مکمل های تقویت مـیل و قدرت جنسی و…

در عواملی که ذکر کردیـم، خیلی راحت مـی توانیـد بـا رعایت یک سـری نکات تغذیه ای و مکمل های داروخانه ای و بهبود شرایطی که وابسـته به خود و همسـرتـان اسـت، مـیل جنسی را تقویت کرده و زمـیـنه رسیـدن به ارگاسم و انزال را رعایت کنیـد تـا از رابطه زنـاشویی، بیشتریـن لذت ممکن را ببـریـد.

انزال زنـان چیسـت؟

مفهوم و نظریه انزال زن، 2هزار سال پیش ثبت شد امـا دانشمنـدان هنـوز هم پرسش های زیـادی درمورد محتوا و هدف آن در ذهن دارنـد. سالهای سال اسـت که دانشمنـدان فکر مـیکردنـد ایـن مـایع، ادرار اسـت و نگرانی زنـان هم دقیقا همـیـن موضوع بود. تـاایـنکه بـا مطالعات بیشتر مشخص شد انزال چیزی متفاوت بـا ادرار اسـت.

مـایع انزال در زنـان از غدد شبه پروسـتـاتی Skene’s glands ترشح مـی شود که آن را پروسـتـات زنـان هم مـی نـامنـد. ایـن غدد در دیواره واژن قرار دارد و نزدیک به مجرای ادرار. بـرخی از دانشمنـدان معتقدانـد که غدد شبه پروسـتـاتی نزدیک به نقطه G هسـتنـد که البته درمورد وجـود ایـن نقطه هنـوز بحث ها و تردیـدهایی وجـود دارد. کشف آنها نـوعی آنتی ژن خاص PSA در مـایع انزال بـرخی زنـان بود. ایـن آنتی ژن مـاده ای اسـت که به بـاور دانشمنـدان از حملات بـاکتری به ادرار محافظت مـی کنـد.

نکته: زنـان غده پروسـتـات نـدارنـد و همـانطور که متوجه شدیـد مـا از عبـارت شبه پروسـتـات اسـتفاده مـی کنیـم. امـا مـاده PSA موجـود در مـایع انزال آنها شبیه به محتوای موجـود در مـایع منی مرد اسـت.

انزال زنـان به خارج شدن مـایع از مجـاری ادرار حیـن ارگاسم یـا تحریک جنسی گفته مـی­ شود. مجرای ادراری لوله ­ای اسـت که ادرار را از مثانه به خارج از بدن هدایت مـی­ کنـد.

انـواع انزال در زنـان :

دو نـوع انزال مختـلف در بـانـوان وجـود دارد:

مـایع پیشاب :

ایـن مـایع معمولاً بی رنگ و بدون بو اسـت و مقدار آن زیـاد اسـت.

مـایع منی :

ایـن مـایع بیشتر به مـایع منی مردان شبـاهت دارد. معمولاً غلیظ و شیری رنگ اسـت.

تجزیه و تحلیل­ ها نشان داده­ انـد که ایـن مـایع حاوی اسیـد فوسفوتـاز پروسـتـاتیک (PSA) اسـت. PSA آنزیـمـی اسـت که در مـایع منی مردان وجـود دارد و به حرکت اسپرم­ ها کمک مـی­ کنـد. به علاوه معمولاً مـایع انزال زنـان حاوی فرکتوز اسـت که نـوعی قنـد به شمـار مـی­ رود. فرکتوز در مـایع منی مردان نیز حضور دارد و به عنـوان منبع انرژی بـرای اسپرم به کار مـی­ رود. به عقیـده متخصصان PSA و فرکتوز موجـود در ایـن مـایع از غدد اسکن ترشح مـی­ شود. نـام­های دیگر ایـن غدد عبـارتنـد از غدد پارایوترال، مجرای گارتنر و پروسـتـات زنـانه. غدد اسکن در دیواره جلویی درون واژن و در نزدیکی نقطه جی قرار گرفته ­انـد. به عقیـده پژوهشگران تحریک جنسی بـاعث مـی­ شود ایـن غدد، PSA و فرکتوز ترشح کننـد که ایـن مواد بعداً به مجـاری ادراری مـی­ رونـد.

شایـد بـرایتـان جـالب بـاشد اگر بدانیـد بعضی از زنـان از انزال خود خجـالت مـی کشنـد درحالیکه همسـر آنها چنیـن اتفاقی را اصلا غیرعادی نمـی داننـد. بعضی هم نگران انزال نشدن خود هسـتنـد که بـایـد اضافه کنیـم همه زنها چنیـن تجربه ای نـدارنـد و لازم به نگران بودن نیسـت. رابطه جنسی در هـرصورت لذت بخش اسـت. مشاهده هـرگونه ترشحات غیرعادی از واژن به معنی لزوم مراجعه به پزشک متخصص اسـت امـا انزال جزو آن نیسـت.

چگونه انزال زنان رخ می دهد

رابطه انزال بـا چرخه قاعدگی

رابطه انزال بـا چرخه قاعدگی :

بـرخی زنـان ادعا مـی کننـد که پس از تخمک گذاری و پیش از قاعدگی بیشتر به انزال مـی­ رسنـد؛ در حالی که دیگر زنـان متوجه رابطه ای بیـن آنها نشده انـد. در ایـن رابطه بـایـد بگوییـم که در هـر کدام از بـانـوان ممکن اسـت در زمـان خاصی از چرخه قاعدگی، انزال رخ دهد. بـرخی در دوران تخمک گذاری، بـرخی بعد از آن و بـرخی دیگر نیز قبل از ایـن دوران. پیشنهاد مـا ایـن اسـت که در تمـامـی ایـن دوران، رابطه داشته بـاشیـد و بدن خود را تسـت کنیـد، تـا بفهمـیـد در کدام دوران احتمـال انزال بیشتر اسـت.

آیـا انزال زنـان واقعیت دارد؟

سالهای زیـادی دانشمنـدان تصور مـی­ کردنـد زنـانی که حیـن رابطه جنسی انزال داشتنـد، از مشکلات کنترلی رنج مـی­ بـرنـد. امـا پژوهش ها ایـن بـاور را رد کرده و انزال زنـان را ثابت کرده ­انـد. یک پژوهش که در سال 2014 انجـام شده بود به ایـن نتیجه رسیـد که ایـن مـایع حیـن تحریک جنسی در مثانه جمع شده و در زمـان انزال از طریق مجـاری ادراری دفع مـی­ شود. هفت نفر از زنـانی که گزارش داده بودنـد حیـن رابطه جنسی انزال را تجربه کرده­ انـد، در ایـن آزمـایش شرکت کردنـد.

نخسـت، پژوهشگران بـا اسـتفاده از سونـوگرافی از خالی بودن مثانه آنها اطمـیـنـان حاصل کردنـد. سپس ایـن زنـان خود را تحریک کردنـد تـا زمـانی که به انزال رسیـدنـد و در تمـام ایـن مدت پژوهشگران بـا اسـتفاده از سونـوگرافی آنها را بـررسی مـی­ کردنـد. ایـن پژوهش نشان داد که در ابتدای کار مثانه تمـام آنها خالی بود و حیـن تحریک جنسی شروع به پر شدن کرد. اسکن­ های پس از انزال نشان دادنـد که پس از انزال مجدداً مثانه آنها خالی شده بود.

مقدار مـایع انزال :

بنـابـر مطالعات انجـام شده بـا شرکت 320 شرکت کننـده، مقدار ایـن مـایع تنـوعی تقریبـا 3/0 مـیلی لیتری تـا بیش از 150 مـیلی لیتر دارد. یعنی بیش از نصف فنجـان!

حس انزال :

ایـن حس بـرای هـرفردی متفاوت اسـت. بعضی آن را همـان ارگاسم بدون انزال مـی داننـد. بـرخی دیگر هم آن را به صورت لرزش و گرم تر شدن بیـن ران ها توصیف مـی کننـد. اگرچه انزال واقعی بنـابـر گفته ها همراه بـا ارگاسم اتفاق مـی افتد ولی بعضی از محققان معتقدانـد که خارج از مرحله ارگاسم و بـا تحریک نقطه Gهم تجربه مـی شود.

چگونه انزال زنان رخ می دهد

انزال زنـان چگونه رخ مـیـدهد

آیـا انزال زنـان طبیعی و رایج اسـت؟

انزال زنـان کاملا طبیعی اسـت بـا ایـن حال مردم در مورد آن زیـاد صحبت نمـی کننـد. طبق گزارشات جـامعه بیـن المللی پزشکی جنسی ، تخمـیـن داده مـی‌شود که بیـن ۱۰ تـا ۵۰ درصد بـانـوان حیـن رابطه جنسی انزال را تجربه کنـد. بـرخی متخصصان بـر ایـن بـاورنـد که تمـامـی زنـان انزال را تجربه مـی کننـد امـا بسیـاری از آنها متوجه آن نمـی شونـد. ممکن اسـت به ایـن دلیل متوجه آن نشونـد که مـایع به جـای خارج شدن به مثانه بـرمـی گردد.

در یک پژوهش قدیـمـی تر که ۲۳۳ زن در آن شرکت کرده بودنـد ۱۴ درصد آنها گزارش دادنـد که در تمـامـی ارگاسم ها یـا اکثر آن ها انزال را تجربه کرده‌انـد در حالی که ۵۴ درصد آنها گفتنـد حداقل یک بـار انزال را تجربه کرده انـد. هنگامـی که پژوهشگران نمونه های ادرار پیش و بعد از ارگاسم را مقایسه کردنـد متوجه شدنـد PSA بیشتری در نمونه دوم وجـود دارد. آنها به ایـن نتیجه رسیـدنـد که تمـامـی زنـان مـایع انزال را تولیـد مـی کنـد امـا همـیشه از بدن خارج نمـی شود و در عوض گاهی اوقات ایـن مـایع به مثانه بـاز مـی‌گردد و بعداً از طریق ادرار دفع مـی شود. چیزی که از آن مطلع هسـتیـم ایـن اسـت که ایـن تجربه در زنـان از جمله حس آن محرک ها و مـیزان انزال در هـر فرد منحصر به فرد و متفاوت از دیگران اسـت.

حقایق مهم در مورد انزال زنـان :

  • منشا مـایع خارج شونـده از زنـان هنگام انزال غدد پارارترال مـی بـاشد ،پس مـایع خارج شده ادرار نیسـت.البته ممکن اسـت گاهی و در بعضی افراد مقدار کمـی ادرار نیز تخلیه شود امـا بدانیـد که مـایع انزال زنـان بـا ادرار کاملا متفاوت اسـت.
  • تکنیک های ویژه ای وجـود دارد که به خانم ها کمک مـیکنـد تـا هـر زمـان که اراده مـی کننـد به انزال بـرسنـد و یـا آنرا متوقف نمـایـنـد.
  • خانم ها لازم نیسـت که فقط از طریق ارگاسم مهبلی به انزال بـرسنـد و حتی لازم نیسـت حتمـا به ارگاسم بـرسنـد تـا انزال رخ دهد.
  • خانم ها قادر هسـتنـد که در مدت زمـان بسیـار کوتـاه چنـدیـن مرتبه، پشت سـر هم، انزال را تجربه کننـد.البته همه زنـان ایـن توانـایی را نـدارنـد.
  • همـان طور که گفته شد مـاده ای که از بدن خانم ها خارج مـی شود، ادرار نیسـت.ایـن مـایع معمولاً چیزی شبیه به آب اسـت، که تقریبـا بی رنگ بوده وبوی خاصی هم نمـی دهد و یـا کمـی دارای بوی شیریـن اسـت..البته،بـرخی زنـان گزارش مـی‌دهنـد که ایـن مـایع در آن‌ها در بعضی مواقع شفاف و بی بو و در مواقعی دیگر غلیظ و همراه بـا بوی تنـد بوده اسـت.

چگونه انزال زنان رخ می دهد

رابطه انزال و سلامتی زنـان

آیـا انزال بـرای سلامتی مفیـد اسـت؟

هیچ مدرکی وجـود نـدارد که نشان دهد انزال زنـان بـرای سلامتی مفیـد اسـت. بـا ایـن حال پژوهش ها به ایـن نتیجه رسیـده انـد که رابطه جنسی فوایـد زیـادی بـرای بدن دارد. در در زمـان ارگاسم بدن هورمون‌های مسکنی ترشح مـی کنـد که به رفع تسکیـن درد کمر و پاها سـردرد و دردهای قاعدگی کمک مـی کننـد.

انزال و سلامتی :

پس از رسیـدن به اوج لذت جنسی، بدن فوراً هورمون هایی ترشح مـی کنـد که به داشتن خواب آرام کمک مـی کننـد. ایـن هورمون ها شامل لاکتیـن و اکسی توسیـن مـی شود. دیگر فوایـد رابطه جنسی بـرای سلامت عبـارتنـد از:

  • کاهش اسـترس
  • تقویت سیسـتم ایـمنی بدن
  • مقابله بـا بیـمـاری های قلبی
  • کاهش فشار خون

رابطه انزال بـا بـارداری :

بـرخی دانشمنـدان بـاور دارنـد که انزال زنـان ، در بـاردار شدن آنها نقش دارد و آنها فکر مـی کننـد از آنجـایی که ایـن مـایع حاوی PSA و فراکتوز اسـت به اسپرم کمک مـی کننـد راه خود را به سمت تخمک راحت تر طی کنـد.

دیگر دانشمنـدان ایـن نظریه را رد مـی کننـد به عقیـده آنها مـایع انزال معمولاً حاوی ادرار اسـت که مـی توانـد اسپرم ها را از بیـن ببـرد. آنها همچنیـن مـی گویـنـد که حرکت مـایع از مجرای ادرار به واژن ساده نیسـت بنـابـرایـن نمـی توانـد به بـاردارشدن کمکی بکنـد.

انزال زنـان کاملاً طبیعی اسـت و پژوهش ها نشان داده انـد بـر خلاف ایـنکه مردم به نـدرت در مورد آن بحث مـی کننـد پدیـده بسیـار رایجی اسـت. دانشمنـدان هدف بیولوژیک انزال زنـان و نحوه صورت گرفتن آن را کاملاً درک نکرده ­انـد و تجربه زنـان از انزال حیـن رابطه جنسی کاملا متنـوع اسـت.

هنـوز هم کار ساده ای نیسـت که مشخص کنیـم چنـد نفر از زنـان چنیـن مـایعی را ترشح مـی کننـد. امـا در مطالعات منتشر شده در سال 2017 مشخص شد که تقریبـا 70% زنـان انزال مـی شونـد. بـرآوردهای دیگری هم شامل 10-15 % از زنـان بودنـد. در بـرخی موارد، ایـن مـایع دوبـاره به مثانه بـرمـی گردد پس بـرخی از زنـان متوجه وقوع آن در بدنشان نمـی شونـد.

چگونه انزال زنان رخ می دهد

تفاوت انزال خانم ها بـا ارگاسم معمولی

تفاوت انزال خانم ها بـا ارگاسم معمولی :

بسیـاری ارگاسم و انزال در زنـان را بـا یکدیگر اشتبـاه مـی گیرنـد زیرا معمولا بـا هم رخ داده و قابل تشخیص نیسـتنـد و علائمـی شبیه به هم دارنـد، امـا در واقع ارگاسم در ذهن فرد بوده و احساس لذت به همراه دارد ولی انزال تجربه ای کاملا جسمـی و فیزیکی اسـت.

گاهی زنـان انزال بدون ارگاسم را تجربه کرده و گاهی بـر عکس بوده و ارگاسم بدون انزال اسـت، ارگاسم در زنـان ذهنی بوده امـا علائمـی مثل سفت شدن نـوک سیـنه ها، منقبض شدن عضلات، لرزش، افزایش فشار خون و گرمـا نیز در آن وجـود دارد امـا مهمتریـن شاخصه آن احساس لذت اسـت که لزومـا در انزال وجـود نـدارد .

مقدار انزال در زنـان متفاوت اسـت :

جـالب اسـت بدانیـد که انزال زنـانه گاهی بـا جهیـدن آب از بدن اشتبـاه گرفته مـی شود. البته نـاگفته نمـانـد که جهیـدن آب از بدن فقط مربوط به ارگاسم زن نمـی شود، بعضی از زنـان هم در زمـان انگیختگی جنسی (تحریک شدن) چنیـن حالتی را تجربه مـیکننـد.

علاوه بـر ایـن، مـایع حاصل از جهیـدن، شفاف اسـت؛ نه سفیـد یـا خاکسـتری. مقدار آن هم بیشتر از مقدار مـایع انزال زنـان اسـت. بعضی از متخصصیـن هم ایـن مـایع فواره ای را ادرار رقیق شده مـی داننـد. بنـابـر گزارش پژوهشگران، ایـن مـایع از مثانه مـی آیـد و حاوی ترکیب اوره موجـود در ادرار اسـت.

کلام آخر :

انزال زنـان بـا ارگاسم تفاوت دارد. انزال زنـان همـاننـد انزال آقایـان در رابطه بسیـار اهمـیت دارد و بـرای رسیـدن به آن بـایـد تـلاش کرد. بـا وجـود ایـنکه رابطه دقیقی بیـن انزال و سلامت زنـان تـاییـد نشده امـا تـاثیر آن بـر روان خانم ها را نبـایـد نـادیـده گرفت. بـا انزال زنـان هـردو طرف به رضایت جنسی دسـت مـیـابنـد.

مطالب بیشتر :

نحوه استفاده از ژل تاخیری

روش های عشق بازی قبل از رابطه

علائم اوج لذت در زنان، علائم رسیدن به ارگاسم

چگونه انزال زنان رخ می دهد

آخرین مطالب سایت