نیم پست
تماس با ما

نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشقنشانه های عاشق شـدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

چگونه بـه این موضوع پی ببریم که پسر عاشق ما شـده اسـت و عشق او بـه ما حقیقی باشـد. رفتار مرد عاشق چگونه است. آیا هر احساسی عشق واقعی اسـت. در بيشتر موارد اخلاق و احساس دروني مردان با زنان متفاوت اسـت و بـه همین دلیل نشانه های دوسـت داشتن آنها هم کمی متفاوت تر اسـت. و همین امر موجب می شود تا خانمها در پی بردن بـه این قضیه کمی سر درگم شوند این را بـه یاد داشته باشید که گفته شـد در اکثر موارد هر کسی رفتار و اخلاق منحصر بـه فرد خودش را دارد. در ادامه برای پی بردن بـه همین اکثریت همراه ما باشید.

نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

نشانه های عاشق شدن یک پسر مغرور

یک مرد عاشق شما رو معرفی می کند :

اگر او شما رو بـه خانواده‌اش و دوسـتاش معرفی میکنه و با افتخار کنارتون میمونه و میگه:«ایشون عشق من هسـتن.» یعني واقعا دوسـتتون داره اما اگر شما رو از دید دیگران مخفی و پنهان میکنه، یعني هنوز مطمئن نيسـت که شما رو واقعا دوسـت داره یا نه. وقتی موقع معرفی میگه این دوسـت منه، یعني عاشقانه دوسـتتون نداره.

نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

نشانه های دلتنگی در مردان

او از شما کمک می خواهد :

اگر در کاری یا تصمیمی ازتون کمک خواسـت و ازتون خواسـت که نظر بدین یعني نظرتون براش مهمه. معمولا مردان دوسـت دارن کارهاشون رو بـه تنهایی انجام بدن اما اگر ازتون کمک یا نظر خواسـتن یعني براشون خیلی مهم هسـتین و دوسـتتون دارن.

تلاش می کند که  قهرمان‌ شما باشه :

اگر سعی میکنه مشکلاتتونو حل کنه، حتی وقتی که شما ازش کمک نخواسـتین، یعني دوسـتتون داره. پسری که عاشق‌تون باشه، سعی میکنه در هر کار سخت یا آساني، بـه شما کمک کنه و حتما در کارهایی که انجام میدین بـهتون انگیزه و نيرو میده تا همیشه پیشرفت کنين و رو بـه جلو حرکت کنين. این کارها یعني او میخواد قهرمان زندگی و حامی شما باشه.

معذرت خواهی می کند :

هر کسی ممکنه در رابطه اشتباه کنه یا ناآگاهانه طوری رفتار کنه یا چیزی بگه که شریک عاطفیش ناراحت و دلخور بشه. این در هر رابطه‌ای پیش میاد و طبيعیه اما در این شرایط شما باید باهاش محترمانه صحبت کنين و اشتباهشو بگین و او باید قبول کنه و معذرت بخواد. اگر این کار رو کرد یعني دوسـتتون داره.

نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

نشانه عاشق شدن مرد مغرور

بهانه ای برای زنگ زدن بـه شما می یابد :

اگر او بـهتون بي دلیل و فقط برای پرسیدن حالتون و خبردار شـدن از اتفاقات روزمره‌تون زنگ میزنه یا پیام میده یعني براش مهم هسـتین و دوسـتتون داره.

بدون اینکه شما چیزی بگید،خودش میفهمد :

اگر هنوز حرفی نزدین و چیزی نگفتین اما او فهمیده که چی میخواین بگین یا چی شما رو ناراحت کرده، یعني دوسـتتون داره و اونقدر شما رو میشناسه که دیگه میدونه در فکرتون چی میگذره. ممکنه براتون پیش اومده باشه که وقتی با هم هسـتین، حتی از نگاهتون هم میفهمه که چی میخواین بگین. اینها نشونه‌های خوبي هسـتن.

نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

نشانه مرد مغرور عاشق

  زبان، چشم و نگاه مرد عاشق :

اگر می خواهید ببينيد مردی عاشق شما اسـت یا نه باید بدانيد چشم‌هایش چه می‌گویند. یکی از مواردی که عشق مردان را بـه شما ثابت می کند نگاه و زبان چشم مرد عاشق اسـت چرا که نمی توان تاثیر نگاه در عشق را نادیده گرفت. شما می‌توانيد عشق نامزدتان را از نگاهش بشناسید. اگر هنگام صحبت کردن یا در مواقعی که کنار هم هسـتید، زیاد بـه شما نگاه می‌کند، این اتفاقات را بي‌معنا ندانيد. شاید هم او فردی خجالتی باشـد و علاقه بـه دیدن شما را با نگاه‌های کوتاه، دزدکی و مکررش نشان دهد.نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

روانشناسی مرد عاشق

از طرف دیگر اگر نامزدتان عاشق‌تان باشـد، با چشم‌هایش رفتارهای‌تان را کنترل می‌کند. زبان چشم عاشق اینگونه اسـت که وقتی در مورد موضوعی می‌خندد، بـه شما نگاه می‌کند تا ببيند که آیا شما هم می‌خندید؟ یا وقتی که احساس می‌کند از موضوعی رنجیده‌اید، فورا بـه شما نگاه می‌کند تا ببيند که در چه شرایطی هسـتید.

یادتان نرود که چشم‌ها دروغ نمی‌گویند پس چه این نگاه‌ها بـه شما اطمینان دوسـت داشته شـدن را بدهد و چه شما را ناامید کند، هیچ‌کدام‌شان را در این ماه‌های نامزدی بي‌معنا ندانيد.

اگر متوجه شـدید چشمان او بـه شما خیره شـده عمیق نگاه می‌کند و مردمک های چشمش سوسو میزند احتمالا مجذوب شما شـده اسـت. (نگاه کنيد بـه زل زدن پسر بـه دختر) اگر چشمان مرد مورد نظرتان در اطراف اتاق می‌چرخد و اغلب نگاهش نگران اسـت، این یعني اینکه مرد شما بـه دنبال چیزی یا کسی دیگری اسـت. پس باید گاهی او را چک کنيد و ببينيد که نگاهش بـه کدام سمت اسـت.

نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

زبان چشم مردان عاشق

بيان عشق بـه صورت غیر مسـتقیم و غیر کلامی :

پس از آگاهی از عشق معمولاً افراد رفتارهای غیرکلامی متفاوتی را از خود بروز می‌دهند که حاکی از توجه بيشتر بـه فرد مورد نظر اسـت. رفتارهای غیرکلامی، قابل تعبير و تفسیر اسـت و فرد را در یک حاشیه امنيت قرار می‌دهد و از مواجهه‌ی مسـتقیم با معشوق بي‌نياز می‌سازد. اولین اظهار عشق‌ها غیرکلامی اسـت و افراد در آغاز سعی می‌کنند بـه طور غیرمسـتقیم عشق خود را بيان کنند.

اظهار غیرکلامی، ترس از طرد را کاهش می‌دهد و بـه فرد فرصت بررسی واکنش‌های معشوق را می‌دهد. اولین گامی اسـت که مردان و زنان معمولاً بي آن که بخواهند برمی‌دارند و معمولاً باعث اولین واکنش‌های معشوق مثل تماس چشمی می‌شود و تعبير و تفسیر واکنش‌های معشوق، موضوع افکار و مشغولیت ذهني آنها قرار می‌گیرد.نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

خصوصیات مرد عاشق مغرور

برخی از افراد در مواجهه با عشق با واکنش غیرکلامی «دور شـدن» پاسخ می‌دهند اگر عاشق کسی باشند معمولاً از او دور می‌شوند و مراقب هسـتند که او متوجه نشود. بـه جز این دسـته از افراد که می‌توانيم آنها را «دوری گزین» بنامیم دیگران بـه انحاء مختلف واکنش‌های مبتني بر نزدیک شـدن،‌ صمیمیت، دوسـتی، توجه، مراقبت و حمایت را با رفتارهای غیرکلامی خود القا می‌کنند. مردان و زنان در اظهار غیرکلامی مشترک هسـتند اما معمولاً در فرهنگ ما اظهار غیرکلامی عشق را از آنجا که یک اظهار غیرمسـتقیم اسـت، بيشتر خاص زنان می‌دانند.

در صورتی که مردان نيز همانند زنان در ابتدا بـه طور غیرکلامی عشق خود و محبت خود را بيان می‌کنند. معمولاً زنان از حرکات و رفتارهایی مردان متوجه‌ی محبت و عشق آنها می‌شوند و منتظر می‌مانند تا مرد پیش قدم شود و بـه طور مسـتقیم اظهار عشق نماید. بنابراین اظهار غیرکلامی خاص زنان نيسـت بلکه مردان نيز قبل از اظهار کلامی از آن بـهره می‌برند.نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

نشانه های مرد هوسباز

هرگاه مردی بـه طور بي‌مقدمه و بـه صورت ناگهاني اظهار کلامی عشق نماید معمولاً برای زنان تعجب‌آور و عجیب می‌نماید چرا که اظهار غیرکلامی، خانم‌ها را آماده پذیرش عشق یا رد آن می‌کند. اظهار غیرکلامی عشق و در واقع ابراز عشق در زبان بدن هم مقدمه‌ای اسـت بر اظهار کلامی و هم لازمه‌ی آن اسـت و بدون آن احتمال طرد و رد از جانب زن بيشتر می‌شود.

روانشناسی رفتار مرد عاشق :

روانشناسی مردان عاشق نشان می دهد مرداني که گرفتار عشق می شوند چه رفتارهایی از خود نشان می دهد و حرکات آن ها چگونه اسـت. بـه همین منظور در این بخش برخی از این رفتارها را بـه شما نشان می دهد: از حالت پسرها هنگام عاشق شـدن این اسـت که مردان معمولاً مدتی بدون آن که عشق خود را بيان کنند با رفتارهای غیرکلامی، عشق خود را نشان مییدهندنشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

زن هر چقدر در رفتار های غیر کلامی پذیراتر باشد مرد راحت تر است

در این فاصله هرچه رفتارهای غیرکلامی زن پذیراتر باشـد، مرد برای بيان و اظهار کلامی آماده‌تر و مهیاتر می‌شود و هرچه واکنش‌ها و رفتارهای غیرکلامی او طرد کننده باشـد، مرد از اظهار مسـتقیم و کلامی عشق دوری می کند و آن را بـه تأخیر می اندازد چرا که می ترسد با بيان کلامی و مسـتقیم، معشقوق را از دسـت بدهد و باعث شود که معشوق از او فاصله بگیرد و از او دوری گزیند.

زماني که رفتارهای غیرکلامی و واکنش‌های غیرمسـتقیم پذیرا باشـد، مرد احساس امنيت می کند و معمولاً پیش قدم می شود و عشق خود را بـه طور کلامی بيان می‌کند. اما مرداني که علایم غیرکلامی طرد کننده دریافت کرده‌اند معمولاً بـه رفتارهای خود ادامه می دهند بـه این امید که شاهد تغییر رفتارهای غیرکلامی زن و پذیراتر شـدن رفتارهای او شوند.

برخی از مردان نيز بـه صرف مشاهده‌ی رفتارهای غیرکلامی طرد کننده، دور می‌شوند و هرگز عشق خود را بيان نمی‌کنند و در عوض سعی می‌کنند که خودشان، خودشان را از پاسخ منفی معشوق مطمئن کنند.

اما برخی دیگر از مردان که شجاعت بيشتری دارند و از طرد نمی‌ترسند، جسارت بـه خرج می‌دهند و علی‌رغم مشاهده‌ی واکنش‌های غیرکلامی منفی، عشق و علاقه‌ی خود را بـه صورت کلامی بيان می‌کنند تا اطمینان پیدا کنند و مطمئن شوند.

این دسـته از مردان معمولاً بر این اعتقادند که شاید «دچار سوء تفاهم شـده باشیم»، «شاید درسـت متوجه معنا و مفهوم رفتارهای او نشـده باشم»، «شاید منظور او چیز دیگری بوده اسـت» و… بنابراین لازم می‌دانند که مطمئن شوند و بـه همین دلیل علی‌رغم همه‌ی نشانه‌های منفی، عشق خود را بـه صورت کلامی هم بيان می‌کنند تا از نخواسـتن او و بي‌میلی او اطمینان حاصل کنند.نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

ابراز علاقه مستقیم برای مرد ها هم دشوار است

معمولاً خانم‌ها فکر می‌کنند که مردان در صورتی که عاشق باشند حتماً عشق خود را بـه طور کلامی بيان می‌کنند در صورتی که بسیاری از مردان بـه خصوص آنها که روحیه‌ی ملایم‌تری دارند از بيان کلامی پرهیز می‌کنند و تا آنجا که مقدور باشـد، بيان کلامی را بـه تأخیر می‌اندازند.

بيان کلامی برای مردان نيز بـه همان اندازه سخت اسـت که برای زنان سخت اسـت اما معمولاً خانم‌ها فکر می‌کنند که بيان کلامی برای مردان سخت نيسـت. در صورتیکه مردان بيشتر از زبان بدن در روابط عاشقانه اسـتفاده می کنند.نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

خیلی از مرد ها نمی توانند عشق خود را بیان کنند

اگر مردی عشق خود را بـه طور کلامی بيان نکند معمولاً خانم‌ها فکر می‌کنند که عاشق نيسـت در صورتی که بسیاری از مردان، قدرت اظهار کلامی عشق را ندارند در حالی که سخت عاشقند. معمولاً مردان زیر فشار فرهنگ مجبور بـه اظهار کلامی هسـتند همان گونه که زنان مجبور بـه اظهار نکردن آن هسـتند.

بسیار شاهد هسـتیم که مردی بـه طور غیرکلامی ابراز عشق می‌کند اما بـه طور کلامی، هیچ بيان و واکنش خاصی ندارد. بنابراین بـه نظر می‌رسد در این مقوله نباید همه‌ی مردان را با یک چشم نگریسـت. تفاوت‌های فردی بسیاری باعث می‌شود که همه‌ی آنها قادر بـه ابراز کلامی عشق نباشند. هرچند که ابراز کلامی عشق یک رفتار مردانه اسـت اما آیا همه‌ی رفتار مردان، مردانه اسـت؟

کلام آخر:

همانطور که دیدیم مردان عاشق به کسی که دوست دارند اهمیت می دهند و چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم تلاش بر ابراز علاقه ی خود دارند و از این موضوع کمتر ترسی دارند و پنهان کاری نمیکنند او شما را به دوستان و اطرافیان خود معرفی می کند و از در کنار شما بودن به خود افتخار می کند .

 

مطالب بیشتر:

دانستنی در مورد مردان، رازهایی از پسران در رابطه

چگونه پسری را دیوانه خود کنیم، چطور پسر را عاشق کنیم

 

نشانه های عاشق شدن یک پسر، رفتار مرد عاشق

آخرین مطالب سایت