نیم پست
تماس با ما

عوارض کفش پاشنه بلندعوارض کفش پاشنه بلنـد چیسـت

امروزه ما شاهد این هسـتیم که کفش پاشنه بلنـد شده جز اصلی جدا نشدنی برای خوشیپ بودن خانمها . آیا شما از عوارض جدی ای که ممکن اسـت به سلامتی شما آگاه هسـتید ممکن اسن به سـتون فقرات شما آسیب جدی وارد کنـد. به زانو های شما فشار وارد کنـد این عوارض در هر سنی رخ می دهد با ما همراه باشید در ادامه ی مطلب تا با عوارض بيشتر کفش های پاشته بلنـد آگاه شویم

نباید بلنـدی پاشنه کفش بيش از ۳ تا ۴ سانتیمتر نباشد چرا که سبب بر هم زدن تعادل در هنگام راه رفتن شده و منجر به پیچ خوردگی مچ پا و آسیب دیدن رباط مچ پا می‌شود.از دیگر عوارض اسـتفاده از این کفش ها، کوتاه شدن طول عضلات پشت ساق پا می باشد. به این معنا که اگر خانمی بيش از ۶ ماه به طور مداوم کفش پاشنه بلنـد بپوشد، طول عضلات پشت ساق پایش کوتاه می‌شود.

نتیجه این عارضه کج و کوله شدن پا و کوتاه شدن قد نیسـت که برخی پاشنه بلنـد پوش‌ها بگوینـد، عضلات پای ما که کوتاه نشد، بلکه محصول این پدیده از بين رفتن قوس کف پاسـت که معمولا خود فرد متوجه کف پای صاف خود نمی‌شود، اما حتما کمر دردهای ناشی از آن آزارش خواهد داد.

عوارض کفش پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند میزان فشار بر روی زانو را افزایش می دهد

بيشتر شدن فشار به زانو

یکی دیگر از عوارض کفش پاشنه بلنـد، فشار بيشتر به زانوهاسـت. بر اساس نتایج تحقیقات دانشمنـدان دانشگاه هاروارد، کفش‌های دارای پاشنه بلنـد و پهن، ۲۶ درصد میزان فشار روی زانوی فرد را افزایش می‌دهنـد. همچنین کفش‌های با پاشنه بلنـد و نازک، ۲۲ درصد فشار روی زانو را افزایش می‌دهنـد.

از طرفی سلامت غضروف بين اسـتخوان های مفصل زانو، به مایع مفصلی زانو بسـتگی دارد. چرا که تغذیه این غضروف از طریق همین مایع صورت می‌گیرد وقتی فشار روی مفصل زیاد شود، هم غضروف فشار بيشتری را تحمل می‌کنـد و هم تغذیه آن از مایع مفصلی دچار اشکال می‌شود، به مرور زمان این پدیده باعث بروز آرتروز مفصل زانو می شود.

 

بيشتر شدن پیچ خوردگی مچ پا

اسـتفاده از کفش پاشنه بلنـد برای سطوح و امکان صاف مناسب اسـت، نه جاهایی که شیب‌دارنـد و یا ناهموار هسـتنـد، هر چنـد در هر صورت زیاد تفاوتی نـدارد، چرا که یک لحظه از دسـت دادن تعادل منجر به پیچ خوردگی مچ پا خواهد شد.

عوارض کفش پاشنه بلند

کفش نا مناسب

انحراف پیدا کردن انگشتان پا

کفش باید دارای کفی مناسب باشد تا قوس طولی و عرضی پا را حفظ کنـد و پنجه‌های پا نیز تحت فشار نباشنـد چرا که در طولانی مدت باعث انحراف انگشت شسـت پا می‌شود که نوعی بيماری محسوب می‌شود و در سنین کهنسالی دردهای شدید در ناحیه مفصل شسـت پا ایجاد می‌کنـد که در بعضی مواقع با عمل جراحی می‌توانـد اصلاح شود.افرادی که به این مدل کفش علاقمنـد هسـتنـد بهتر اسـت نیمی از روز کفش‌های راحت بپوشنـد و یا کفش های پاشنه بلنـد را به طور متناوب با کفش های کتانی و کفش های پاشنه کوتاه بپوشنـد تا پایشان آسیب کمتری ببينـد.

 

آسیب دیدن پنجه پا

پوشید کفش پاشنه‌بلنـد منجر به توزیع نامناسب وزن بر روی بخش های مختلف بدن می‌شود، همچنین طولانی پوشیدن این کفش باعث دردناک شدن بالشتک پا می شود.

عوارض کفش پاشنه بلند

اثر کفش پاشنه بلند بر رگ های خونی پا

تنگ شدن رگ‌های خونی

کفش‌های پاشنه بلنـد معمولا پاهای‌تان را بلنـدتر و باریک‌تر نشان می‌دهنـد. شکل و طراحی این کفش‌ها پاهای‌تان را به زور در حالتی واقعا غیر طبيعی قرار می‌دهد؛ پوشیدن این کفش‌ها هر چیزی برای‌تان به همراه دارد، به غیر از راحتی. این فشار بر روی پاهای‌تان می‌توانـد به کاهش جریان خون منجر شود. در موارد شدیدتر، حتی می‌توانـد باعث پاره شدن رگ‌های خونی‌تان شود.

 

میزان ارتفاع کفش پاشنه بلنـد و فشار به پنجه پاها

۷.۶ سانتی متر = +۷۶ درصد فشار

۵.۸ سانتی متر= +۵۷

۲.۵ سانتی متر ارتفاع پاشنه برابر اسـت با +۲۲ فشار

 

به وجود آوردن درد در کف پا

به دلیل ایجاد فشار زیاد روی پنجه‌ها و اسـتخوان‌های کف پایی پوشیدن آنها، برای تمام روز می‌توانـد منجر به درد کف پا، حتی درد تیز در پاشنه، انگشتان پا، کف پا، یا قوس پا شود.

عوارض کفش پاشنه بلند

معایب کفش پاشنه بلند برای سلامتی

ایجاد درد ناحیه‌ی پایین کمر

پوشیدن کفش‌های پاشنه بلنـد نشان می‌دهد شما بر قله‌ی مد ایسـتاده‌اید. این کفش‌ها معمولا بسیار شیک و جذاب هسـتنـد و می‌تواننـد کلاس‌تان را بالا ببرنـد. ولی راحتی و کفش پاشنه بلنـد دو مقوله‌ای هسـتنـد که هرگز با یکدیگر سازگاری نـدارنـد. کفش‌های پاشنه بلنـد به طور کامل نمی‌تواننـد از تمام نقاط پاهای‌تان به طور یکسان نگهداری کننـد. این کفش‌ها باعث توزیع نامتعادل وزن روی پاهای‌تان می‌شونـد و ممکن اسـت باعث ایجاد درد، التهاب، و فشار در ناحیه‌ی پایین کمر‌تان شونـد

 

آسیب به تانـدون آشیل

پنجه پا در کفش پاشنه بلنـد رو به پایین قرار می‌گیرد که در این حالت تانـدون آشیل به سمت بالا کشیده می‌شود، و این یعنی پاشنه بلنـدتر برابر اسـت با آشیل کوتاه تر و درد پاشنه‌ی بيشتر. این عارضه ممکن اسـت حتی به کوتاه شدن عضلات ساق پا نیز منجر شود.

 

آسیب به اعصاب پا

کفش پاشنه بلنـد باعث افزایش فشار روی اعصاب بين انگشتان پا و تحریک دائمی آن‌ها می‌شود که تورم و رشد غیر طبيعی اعصاب را به دنبال دارد، عارضه‌ای که نورومای مورتون نام دارد.

عوارض کفش پاشنه بلند

دیسک کمر ضرر و کفش پاشنه بلند

کفش پاشنه بلنـد از چنـد طریق می‌توانـد موجب آسیب به دیسک کمر شود:کفش‌های پاشنه بلنـد به راحتی می‌تواننـد تعادل شما را کاهش دهنـد. این یعنی ممکن اسـت سـتون فقرات و در مهره‌های کمر از حمایت کافی برخوردار نباشنـد و بيرون زدگی دیسک تشدید شود. همچنین هنگام پوشیدن کفش پاشنه بلنـد، باسن به سمت عقب متمایل می‌شود و کمر قوس بيشتری نسبت به حالت عادی پیدا می‌کنـد. در نتیجه مهره‌ها تحت فشار بيشتری قرار می‌گیرنـد. به این ترتیب اگر به دیسک کمر مبتلا باشید، باید درد و گرفتگی شدیدی را در کمر خود احساس کنید.

 

کفش پاشنه بلنـد عامل ایجاد سردرد

افرادی که کفش پاشنه بلنـد می پوشنـد بيشتر دچار سردرد می شونـد زیرا بلنـدی پاشنه کفش باعث قوس زیاد کمر شده و این قوس کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد و رشته های عصبي یک و دو گردنی تحت فشار قرار می گیرد.برخی از سر دردها هسـتنـد که منشاء آن ها اختلالات گردنی یا گرفتگی های عضلات گردن اسـت و یا ممکن اسـت درد در امتداد سـتون فقرات گردنی کم یا زیاد شود و فرد را دچار سر درد کنـد که تمامی این دردها به راحتی و بصورت علتی با روش های نوین فیزیوتراپی قابل درمان هسـتنـد.

مشکلات گردن به علل مختلفی بسـتگی دارد که این علل ممکن اسـت به علت ساختار مهرهای ضعیف در گردن باشد و یا عادات زنـدگی فرد باعث بروز این مشکل شود. در بسیاری از موارد نیز وضعیت شغلی فرد ،کفش های نا مناسب هم باعث بروز سر درد در افراد می شود. افرادی که کفش های پاشنه بلنـد می پوشنـد بيشتر دچار سردرد می شونـد زیرا بلنـدی پاشنه کفش باعث قوس زیاد کمر شده واین قوس کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد و رشته های عصبي یک و دو گردنی تحت فشار قرار می گیرد در نتیجه این رشته های عصبي به سمت سر رفته و باعث فشار بر روی سر می شود و سبب ایجاد سر درد در فرد می گردد.

 

کلام آخر:

کفش پاشنه بلنـد هرچنـد ممکن اسـت بر خوشتیپی و جذابيت شما بيافزاید اما با توجه به عوارض بسیار زیادی که دارد اسـتفاده ی بلنـد مدتش به هيچ عنوان توصیه نمی شود. تلاش داشته باشید تا سلامتی خود را به راحتب در معرض خطر و آسیب قرار نـدهيد و اسـتفاده از کفش پاشنه بلنـد را هرچه کمتر کنید.

 

مطالب بیشتر:

خواص عناب برای لاغری و سلامتی

عوارض قرص های لاغری و چربی سوز

عوارض کفش پاشنه بلند

آخرین مطالب سایت