نیم پست
تماس با ما

راه های مبارزه با افسردگی بعد از طلاقراه های مبارزه با افسردگی بعد از طلاق :

یکی از اتفاقات بد زنـدگـی ممکن اسـت طلـاق بـاشد. تجربه کردن آن بـرای شخص دردناک اسـت و احتمـال بـروز افسردگـی بعد از طلـاق وجود دارد چون شخص احساسات مختلفی را تجربه مـي کنـد. اگر افسردگـی بعد از طلـاق به موقع شناخته و درمـان نشود ممکن اسـت بـر روحیه فرد تـاثیر بسزایی بگذارد و زنـدگـی عاطفی آن شخص را بـا بحران روبه رو کنـد. در ایـن مقاله مـا راهکارهـایی بـرای مبـارزه بـا افسردگـی پس از طلـاق آورده ایـم.

نشانه ‌هـای افسردگـی بعد از طلـاق چیسـت :

بیشتـر افراد غم و افسردگـی را به هـم مرتبط مـي‌داننـد. امـا بـایـد به‌ خاطر داشته بـاشیـد که غم فقط یکی از نشانه افسردگـی اسـت. نشانه ‌هـای رایج دیگری که در هـر دو نوع افسردگـی بـالیـنی و اختلـالـات سازگاری نمود پیـدا مـي‌کنـد، به‌صورت زیر هسـتنـد:

 • کاهش اشتهـا.
 • بی‌علـاقگـی به فعالیت‌هـا و تفریحاتی که سابقا دوسـت داشته‌ایـد.
 • اختلـال در خواب یا بی خوابی.
 • تحریک‌پذیری عاطفی و کج خلقی.
 • خسـتگـی.
 • اشک‌ریختن بی‌اراده.
 • عدم تمرکز.
 • احساس ناامـيدی و بدبیـنی و بی‌ارزش‌بودن.
 • فکرکردن زیاد و حتی اقدام به خودکشی.

وقتی افسردگـی در فردی تشخیص داده مـي‌شود که حداقل ۵ مورد از نشانه بـالـا را داشته بـاشد. افسردگـی در زنان و مردان به دو شکل متفاوت بـروز پیـدا مـي‌کنـد. زنان افسرده معمولـا احساس گناه، غم و بی‌ارزش‌بودن دارنـد و مردان افسرده، بیشتـر کج‌خلق و دچار کم خوابی مـي‌شونـد. ضمن ایـنکه گرایش به مصرف الکل و مواد مخدر پیـدا مـي‌کننـد. به‌نظر مـي‌رسد که زنان بیش از مردان به افسردگـی بعد از طلـاق دچار مـي‌شونـد. البته نبـایـد ایـن نکته را نادیـده گرفت که مردان کمتـر مـایل هسـتنـد تـا دربـاره‌ی ایـن موضوع صحبت کننـد و احتمـالـا به افسردگـی پنهـان مبتلـا هسـتنـد.

چگونه مـي‌توان افسردگـی بعد از طلـاق را درمـان کرد :

راه های مبارزه با افسردگی بعد از طلاق

افسردگـی بعد از طلـاق

1. افسردگـی بعد از طلـاق مراجعه به روانشناس :

مراجعه کردن به رواشناس و درمـيان گذاشتن احساسات خود بـا او اولیـن قدمـي اسـت که بـایـد بـرداریـد. اگر مـيزان افسردگـی شمـا شدیـد بـاشد احتمـالـا در کنار آن بـایـد به روان‌پزشک هـم مراجعه کنیـد و از داروهـای درمـانی او اسـتفاده کنیـد. مشاوره افسردگـی کمک زیادی به شمـا در درمـان و کنار آمدن بـا طلـاق مـي‌کنـد.

2. به خودتـان اجازه‌‌ی سوگواری بدهیـد

ممکن اسـت بخاطر داشتن احساسات شدیـد و ناراحت کننـده‌ی خود نگران بـاشیـد و بتـرسیـد که ایـن احساسات تـا آخر عمر هـمراه شمـا بـاشنـد. چیزی که بـرای التیام ایـن درد لـازم و ضروری اسـت، ایـن اسـت که به خودتـان بـرای سوگواری حق بدهیـد و احساساتتـان را تخلیه کنیـد. به شمـا قول مـي‌دهیـم ایـن غم و ناراحتی هـمـيشگـی نیسـت و درد شمـا به مرور زمـان از بیـن خواهد رفت.

3. افسردگـی بعد از طلـاق | دربـاره‌ی احساساتتـان صحبت کنیـد :

بـرای راحت شدن و تخلیه‌ی خودتـان مـي‌توانیـد احساساتتـان را بـا افراد نزدیک و قابل اعتمـاد در مـيان بگذاریـد.دریافت حمـایت و حس هـمدردی از جانب دیگران بـاعث ایجاد آرامش روانی در شمـا مـي‌شود. نوشتن در دفتـر خاطرات یا نوشتن در وبلـاگ هـم مـي‌توانـد کمک کننـده بـاشد. سعی کنیـد به هـر طریقی که مـي‌توانیـد احساساتتـان را بیان کنیـد و از سرکوب آن‌هـا بپرهیزیـد. توصیه مـي‌کنیـم مقاله درمـان افسردگـی را مطالعه کنیـد.

 

راه های مبارزه با افسردگی بعد از طلاق

افسردگـی بعد از طلـاق در مردان

چه زمـان بـایـد به دکتـر مراجعه کنیـم :

وقتی افکاری نظیر خودکشی به فرد هجوم مـي‌آورنـد، حتمـا بـایـد به سراغ کمک‌گرفتن از مشاوران متخصص بـرود. اگر بیش از دو هفته درگـیر نشانه افسردگـی بودیـد، بـایـد حتمـا به پزشک مراجعه کنیـد. هنگام مراجعه به مطب پزشک، در صورت نیاز و علـاقه به وجود یک پشتیبـان، مـي‌توانیـد کسی را هـمراه خودتـان ببـریـد. بهتـر اسـت قبل از مراجعه به مطب، نشانه و نشانه ‌هـای افسردگـی خودتـان را یادداشت کنیـد و تمـام مکمل‌هـا و داروهـایی که مصرف مـي‌کنیـد، به پزشک اطلـاع بدهیـد.

پزشک احتمـالـا داروهـای زیر را تجویز مـي‌کنـد:

 • داروهـای ضدافسردگـی.
 • داروهـای ضداضطراب.
 • روان درمـانی.
 • هنردرمـانی.
 • درمـان‌هـای جایگزیـنی مـاننـد طب سوزنی و مـاساژ درمـانی.
 • تکنیک‌هـای آرامش‌بخش مـاننـد شرکت در کلـاس‌هـای ورزشی یا یوگا.

افسردگـی قبل از طلـاق چه تأثیری در زنـدگـی مشتـرک افراد دارد :

وجود پریشانی روانی یا افسردگـی بـالیـنی در یکی از طرفیـن زنـدگـی مشتـرک، احتمـال طلـاق را مـيان زوج‌هـا دو بـرابـر مـي‌کنـد. اگر هـر دو نفر دچار افسردگـی بـاشنـد، بهتـر هـم را درک مـي‌کننـد و بـا آگاهی از چالش‌هـایی که هـریک بـا آنهـا روبه‌رو اسـت، بهتـر بـاهـم کنار خواهنـد آمد. در ایـن صورت، احتمـال طلـاق کاهش پیـدا مـي‌کنـد.

بـاز هـم در مقام مقایسه، وقتی دو زوج درگـیر افسردگـی و پریشانی روانی بـاشنـد، نسبت به حالتی که هیچ‌ یک دچار ایـن مشکلـات نیسـتنـد، احتمـال طلـاق‌‌گرفتن‌شان بیشتـر مـي‌شود. ایـن نتـایج حاصل از مطالعه‌ی زوج‌هـا نشان مـي‌دهد که افسردگـی مـي‌توانـد منجر به طلـاق شود.

در صورت ابتلـا به افسردگـی، بهتـر اسـت بـا پزشک خود صحبت کنیـد و از هـمراهی و حمـایت دوسـتـان و خانواده یا گروه‌هـای حمـایتی مخصوص هـم بهـره ببـریـد. طلـاق‌گرفتن فقط زنـدگـی زوج‌هـا را تحت‌تأثیر قرار نمـي‌دهد، بلکه به آشفتگـی فرزنـدان، اعضای دیگر خانواده و دوسـتـان هـم مـي‌انجامد. بـرخورداری از حمـایت‌هـای دوسـتـانه بعد از طلـاق بسیار مهـم اسـت.

راه های مبارزه با افسردگی بعد از طلاق

افسردگـی بعد از طلـاق در زنان

راهکارهـایی بـرای مبـارزه بـا افسردگـی بعد از طلـاق :

هـر فرد بعد از طلـاق احساسات متنوعی را تجربه مـي‌کنـد. کنارآمدن بـا ایـن احساسات نیاز به صرف انرژی زیادی دارد. بـرای رفع خسـتگـی و بـازیابی انرژی بعد از طلـاق، مـي‌توان از راه‌کارهـای زیر اسـتفاده کرد:

۱. نوشتن خاطرات

نوشتن خاطرات و احساسات روی کاغذ یکی از روش‌هـای مدیریت روان و افسردگـی بعد از طلـاق اسـت. بـرای خاتمه‌دادن به احساسات ناخوشایـنـد خود، نامه‌ای به هـمسر سابق‌تـان بنویسیـد. لزومـي نـدارد که نامه به دسـت او بـرسد، هـمـين‌که تخلیه شویـد، کافی خواهد بود.

۲. ورزش روزانه

حتی زمـانی که حال و حوصله کافی نـداریـد، هـم ورزش کنیـد. تحقیقات نشان مـي‌دهد که روزی ۲۰ تـا ۴۰ دقیقه پیاده روی تنـد به مـيزان سه بـار در هفته مـي‌توانـد موجب بهبود نشانه افسردگـی شود.

۳. تغذیه‌ی سالم

در هنگام افسردگـی بعد از طلـاق، احتمـال روی‌آوردن به غذاهـای نامناسب زیاد اسـت. مصرف الکل و مواد ناسالم را کنار بگذاریـد و به تنظیـم رژیـم غذایی سالم بپردازیـد. بـرای مثال به جای تنقلـات مضر از مواد مفیـدی مـاننـد شکلـات تلخ اسـتفاده کنیـد.

۴. رسیـدگـی به خود

به خودتـان بیشتـر بـرسیـد. بـرای مثال حمـامـي گرم و طولـانی، حال و هوایتـان را عوض خواهد کرد. به تمـاشای فیلم مورد علـاقه‌تـان بنشیـنیـد و اگر فرزنـد داریـد، یک تـا ۲ ساعت او را به پرسـتـار بسپاریـد تـا زمـانی را صرف خود کنیـد.

راه های مبارزه با افسردگی بعد از طلاق

درمـان افسردگـی بعد از طلـاق

۵. کمک‌گرفتن از دیگران

در دوران افسردگـی بعد از طلـاق احتمـالـا انرژی کمـي بـرای رسیـدگـی به امور عادی زنـدگـی خواهیـد داشت. پس بهتـر اسـت از کمک دیگران در رسیـدگـی به نظافت منزل، پختن غذا و مراقبت از فرزنـدان اسـتقبـال کنیـد. قطعا وقتی بهبود یافتیـد، لطف آنهـا را جبـران خواهیـد کرد. پس جای نگرانی نیسـت.

۶. حفظ روابط اجتمـاعی

افسردگـی بعد از طلـاق بـاعث مـي‌شود که مـيلی به بـرقراری ارتبـاط بـا دیگران و حضور در اجتمـاع نـداشته بـاشیـد، امـا بـرای تغییر احساسات و حالی که داریـد، بهتـر اسـت بـا افرادی معاشرت کنیـد که گوش شنوایی دارنـد و مـایل هسـتنـد به شمـا کمک کننـد و در صورت لزوم نظرتـان را دربـاره‌ی رویکردهـایی که به مسائل داریـد، عوض مـي‌کننـد.

۷. خواب کافی

یکی از عوراض افسردگـی، بی‌خوابی اسـت و بی‌خوابی هـم در دوری بیهوده به افسردگـی بـاز مـي‌گردد. اگر بـرای به خواب‌رفتن دچار مشکل هسـتیـد، بـرای خود بـرنامه‌ای منظم در نظر بگـیریـد. بـرای مثال هـر شب، نوشیـدن چای بـابونه را در بـرنامه‌ی خود قرار دهیـد، هـر شب حمـام کنیـد یا کتـاب بخوانیـد. به‌طور کلی، به سراغ انجام کاری بـرویـد که در روالی منظم به آرامش بیشتـر بـرای خواب به شمـا کمک مـي‌کنـد. از کارکردن بـا تلفن هوشمنـد، تبلت و … خودداری کنیـد، زیرا مـانع از به‌خواب رفتن مـي‌شونـد.

در آخر :

بعد از طلـاق، احساسات و عواطف‌تـان دسـتخوش تغییراتی مـي‌شونـد و حالـات جدیـدی را تجربه مـي‌کنیـد. بـایـد بتوانیـد بـرای ادامه‌ی زنـدگـی بدون هـمسرتـان بـرنامه‌ای بـرای خود تـرتیب بدهیـد. تعییـن اهداف کوچک روزانه، گام مهـمـي در پیشرفت اسـت. تسلیـم‌نشدن، اهـمـيت زیادی دارد. یک روز وقتی در اوج ناامـيدی هسـتیـد، به خود تلنگر بزنیـد که ایـن روزهـایی که سریع امـا تلخ و غمگـیـن مـي‌گذرنـد، روزهـای زنـدگـی شمـا هسـتنـد. روزهـایی که ارزش شادگذشتن و رنگارنگ‌بودن را دارنـد و حیف اسـت که تـا هـمـيشه به خاطر اشتبـاهی قابل جبـران اسیر سیاهی و تـاریکی‌هـا شویـد.

 

مطالب بیشتر:

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

راه های مبارزه با افسردگی بعد از طلاق

آخرین مطالب سایت