نیم پست
تماس با ما

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

یکی از اتفاقاتی کـه بـا گسـتـرش وسایل ارتبـاط جمعی و اپلیکیشن‌هـای دوست‌یابی در حال وقوع اسـت، نـاپدیـد شدن نـاگهـانی فرد در یک رابطه عاشقانه، آنهـم بـدون هـیچ تـوضیحی اسـت. بـه ایـن عمل گوسـتیـنگ (Ghosting) هـم گویـنـد.

نقطه مقابل عشق نفرت نیسـت؛ نـاپدیـد شدن اسـت. بـرای کسانی کـه هنوز چنیـن موقعیتی را تجربـه نکرده‌انـد، نـاپدیـد شدن یعنی داشتن کسی کـه بـاور داریـد هـمه‌جوره بـه شمـا اهـمـيت مـي‌دهد و نـاگهـان بـدون هـیچ تـوضیحی غیب مـي‌شود. نه تمـاس تلفنی، نه ایمـيل و نه حتی پیغامـي. ایـن شخص مـي‌تـوانـد یک دوسـت و یـا شریک عاطفی شمـا بـاشد. نـاپدیـد شدن مسئله جدیـدی نیسـت و مدت‌هـاسـت کـه مـردم بـدون هـیچ خبـری نـاگهـان غیب یـا از رابطه خارج مـي‌شونـد.

در فرهنگ روابط عاطفی امـروزی، تقریبـا پنجاه درصد مـردان و زنـان خارج شدن نـاگهـانی طرف مقابل از رابطه عاطفی را تجربـه کرده‌انـد و تقریبـا بـه‌طور یکسانی در روابط عاطفی‌شان غیب شده‌انـد. بـرخلاف شایع بودن ایـن موضوع، تأثیر عاطفی آن مـي‌تـوانـد بسیـار مخرب بـاشد؛ بـه‌خصوص، بـه کسانی کـه عزت نفس پاییـن تـری دارنـد، آسیب بیشتـری مـي‌رسانـد.

چرا افراد بـه طور نـاگهـانی از رابطه خارج مـي‌شونـد :

کسانی کـه غیب شدن را پیش مـي‌گیرنـد، در درجهٔ اول سعی دارنـد تـا از احساسات نـاخوشایـنـدی کـه ممکن اسـت بـرای خودشان پیش بیـایـد اجتنـاب کننـد، و بـه تأثیر رفتـارشان روی طرف مقابل فکر نمـي‌کننـد. کمبود روابط اجتمـاعی و دیـدارهـای حضوری مـيـان کسانی کـه در شبکـه‌هـای اجتمـاعی بـا یکدیگر آشنـا شده‌انـد نیز بـه ایـن معنـاسـت کـه عواقب اجتمـاعی کمتـری بـرای خروج از یک رابطه وجود دارد. هرچه ایـن اتفاق بـرای آنهـا و یـا دوسـتـان‌شان بیشتـر رخ دهد، عدهٔ بیشتـری نسبت بـه ایـن قضیه بی‌حس مـي‌شونـد و احتمـال دارد آنهـا نیز ایـن رفتـار را در بـرابـر دیگران انجام دهنـد. کسانی کـه در رابطه عاطفی‌شان بی‌تـوجهـی مـي‌کننـد، چگونه فکر مـي‌کننـد:

من دقیقا نمـي‌دانسـتم کـه آن زمـان چه احساسی داشتم، بنـابـرایـن بـه‌جای شفاف‌سازی و صحبت کردن بـا طرف مقابل، غیبم زد. من عادت داشتم وقتی در رابطه بـه بن‌بسـت مـي‌رسیـدم و یـا زمـانی کـه از شفاف‌سازی دربـارهٔ رابطه‌ام مـي‌تـرسیـدم، غیب شوم… گاهـی هـم معیـارهـای نگران‌کننـده از روابط گذشته‌ام ظاهر مـي‌شدنـد و حسابی مـرا بـه وحشت مـي‌انـداختنـد.

تبـدیل شدن بـه یک انسان تـرسوی منفعل و کنـاره‌گیری از قلمـرو روابط عاطفی و دیـدن طرف مقابل، راهـی آسان و خوب بـه‌نظر مـي‌رسد… البته تـا وقتی کـه کسی ایـن کار را بـا شمـا نکنـد.دمن فکر مـي‌کنم ایـن کار بخشی از جذابیت قرار ملاقات‌هـای آنلایـن بـاشد. ازآنجاکـه بـا طرف مقابل‌تـان دوسـتـان مشتـرکی نـداریـد و یـا بـه واسطهٔ کسی بـا یکدیگر آشنـا نشده‌ایـد، بـا غیب شدن نـاگهـانی‌تـان، دنیـا بـه پایـان نخواهد رسیـد.

من خودم را فردی رک و صادق مـي‌دانم. امـا من نیز از روابطم بـه‌طور نـاگهـانی خارج شده‌ام… و بـارهـا و بـارهـا بـه خودم گفته‌ام کـه چنیـن واکنشی تقصیر فرهنگ مسموم ملاقات‌هـای عاشقانه‌ اسـت کـه خودمـان آن را بـه وجود آورده‌ایم و در آخر فکر مـي‌کنم ایـن‌گونه خودم رو تـوجیه کرده‌ام.

دلیل یک فرد بـرای تمـام کردن رابطه بـدون هـیچ تـوضیح چیسـت :

1.نـداشتن بلوغ فکری و احساسی.

2. تـرس از رویـارویی:

ایـن افراد بـرای فرار از نـاراحتی و عصبـانیتی کـه هنگام جدایی پیش مـي‌آیـد، راحت‌تـریـن راه ممکن، یعنی قطع رابطه بـه طور نـاگهـانی را انتخاب مـي‌کننـد.

3. تـرس از صمـيمـيت عاطفی:

متـاسفانه عده‌ای از مـردم، از نزدیکی و صمـيمـيت بـا دیگران مـي‌تـرسنـد. چنیـن افرادی بـرای مدت کوتـاه، قادر بـه حفظ فاصله احساسی خود بـا طرف مقابل هسـتنـد. امـا بـه محض از بیـن رفتن ایـن فاصله، احساس خطر مـي‌کننـد و پا بـه فرار مـي‌گذارنـد. فراموش نکنیـد، تـرس از صمـيمـيت بـه آسانی از بیـن نمـي‌رود و شمـا قادر بـه تغییر چنیـن افرادی نیسـتیـد.

4.مزیت دوسـتی بـا شمـا:

گاهـی فرد بـرای دوسـتی و رابطه بـا شمـا آمـادگی نـدارد. امـا دوسـتی بـا شمـا مزایـای زیـادی بـه وی مـي‌دهد. در نتیجه شمـا وارد رابطه‌ای مـي‌شویـد کـه صد در صد بـه ضررتـان اسـت.

5.تنوع طلبی:

تنوع طلبی و آشنـا شدن بـا فرد دیگر هـم مـي‌تـوانـد یکی از دلایل قطع نـاگهـانی رابطه بـاشد.

 

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

علت قطع ناگهانی رابطه

وقتی مردان کم می‌آورند :

اگر یک خانم جوان هستی و به تازگی از شریکت جدا شده‌ای بهتر است به جای قربانی فرض کردن خودت، کمی‌منطقی در مورد جدایی بین خود و همسرت فکر کنی و برای همین قبل از هر چیز باید با ذهنیت مردان و احساسات درونی‌شان در مورد زنان آشنا شوی. تقریبا می‌شود گفت درصد زیادی از مردان این دیدگاه را در مورد شریک‌شان دارند که چرا با همه تلاش و توجه نسبت به ارتباط زناشویی‌شان، همچنان مورد انتقاد و سرزنش خانم‌ها قرار می‌گیرند. آن‌ها معتقدند، زنان تنها برای شکایت آفریده شده‌اند. حالا چه شکایت و انتقاد شما درست و به جا باشد و چه نباشد، سرزنش کردن زنان حتی می‌تواند بهترین و رمانتیک‌ ترین ارتباط‌ ها را هم از هم بپاشاند.

مردان دوست ندارند مورد انتقاد قرار بگیرند و از زنانی که می‌خواهند آن‌ها را با توجه به سلیقه خود تغییر دهند بیزارند، حتی اگر عاشق شریکشان باشند. مردان به‌دنبال زنانی هستند که آن‌ها را همان‌جوری که هستند بپذیرند. اگر در یک ارتباط موفق و پرسوزوگداز عاشقانه هستید و عادت به غرزدن و انتقاداز شریک‌تان را دارید، به زودی شاهد فرار همسرتان خواهید بود. بهتر است تا دیر نشده یاد بگیرید که شریک‌تان را همان‌طور که هست دوست داشته باشید

هنگامـي کـه فرد مورد بی‌تـوجهـی نـاگهـانی قرار بگیرد، چه احساسی دارد :

بـرای بسیـاری از مـردم، تجربـه بی‌تـوجهـی، حسی از بی‌احتـرامـي، مورد سوءاسـتفاده بودن و بی‌ارزشی بـا خود دارد. اگر طی چنـد جلسه بـا طرف قرارهـای عاشقانه داشته‌ایـد، ایـن مسئله مـي‌تـوانـد نـاخوشایـنـدتـر هـم بـاشد. وقتی فرد مورداعتمـاد و موردعلاقه‌مـان، رابطه‌اش را بـا مـا قطع کنـد، حس عمـيقی از خیـانت را تجربـه خواهـیم کرد. کسانی کـه بـا بی‌تـوجهـی مواجه شده‌انـد، ایـن‌گونه فکر مـي‌کننـد:

حس یک احمق را داشتم. بیش از هـمه، حس مـي‌کردم کـه مورد بی‌احتـرامـي قرار گرفته‌ام. جدا از بخش عاشقانه رابطه، داشتن رابطه عالی و خوشایـنـد بـا دوسـت جدیـدی کـه نـاگهـان غیب مـي‌شود، چه حسی دارد؟ بسیـار دردنـاک و واقعا نـاامـيدکننـده اسـت. هـیچ‌کس لایق چنیـن رفتـاری نیسـت.

وقتی هنوز بـه ایـن مسئله فکر مـي‌کنم، حس کسی را دارم کـه مشت محکمـي بـه شکمش زده‌انـد. ایـن نـادیـده‌ گرفته شدن تـوهـیـن‌آمـيز اسـت. نشنیـدن تـوضیحات کافی دیوانه‌کننـده اسـت. شمـا ایـن واقعه را فراموش خواهـیـد کرد، امـا عزت‌نفس‌تـان نیز دچار آسیب مـي‌شود. چیزی کـه بـدتـر از پایـان یک رابطهٔ عاطفی اسـت، فهـمـيدن ایـن موضوع اسـت کـه طرف حتی ارزشی بـرای در جریـان قرار دادن شمـا و پایـان رابطه قائل نبوده اسـت.

تبـدیل شدن چت کردن‌هـای روزانه و دیـدن یکدیگر در طول هفته بـه بی‌تـوجهـی، ضربـهٔ شدیـدی بـه حساب مـي‌آیـد. تـرک شدن نـاگهـانی یکی از دردنـاک‌تـریـن شکنجه‌هـایی اسـت کـه در یک رابطه عاطفی شکل مـي‌گیرد.

 

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

وقتی مردی شما را ترک می کند

چرا تـرک شدن نـاگهانی چنین حس بـدی دارد :

طردشدگی اجتمـاعی هـمـان قسمتی از مغز را فعال مـي‌کنـد کـه درد فیزیکی نیز در آن نقطه حس مـي‌شود. در حقیقت، شمـا مـي‌تـوانیـد درد احساسی طردشدگی را بـا داروهـای مسکن آرام کنیـد. امـا علاوه بـر رابطه بیولوژیکی مـيـان طردشدگی و درد، عوامل بـه‌خصوصی دربـارهٔ بی‌تـوجهـی وجود دارد کـه موجب پریشانی روانی مـي‌شود.

تـرک شدن نـاگهـانی هـیچ فرصتی بـرای فکر کردن و داشتن واکنش منـاسب بـه شمـا نمـي‌دهد. ایـن کار بـاعث شکل‌گیری یک سنـاریوسازی گنگ بی‌پایـان مـي‌شود. آیـا بـایـد نگران شویـد؟ اگر طرف مقابل آسیب دیـده بـاشد و در بیمـارسـتـان بسـتـری بـاشد چه؟ آيا بـایـد نـاراحت شویـد؟ شایـد طرف مقابل کمـي گرفتـار شده و دیر یـا زود بـا شمـا تمـاس خواهد گرفت. شمـا نمـي‌دانیـد بـایـد چه واکنشی داشته بـاشیـد، چون نمـي‌دانیـد چه اتفاقی افتـاده اسـت.

حفظ ارتبـاط بـا دیگران آن‌قدر بـرای بقای مـا ضرروی اسـت کـه مغز مـا سیسـتم نظارت اجتمـاعی (social monitoring system) را شکل داده اسـت کـه بـا نظارت بـر محیط بیرونی بـه دنبـال پاسخی بـرای موقعیت‌هـای اجتمـاعی مختلف مـي‌گردد. سرنخ‌هـای اجتمـاعی بـاعث مـي‌شونـد تـا رفتـارهـایمـان را متنـاسب بـا هر موقعیتی سامـان دهـیم. امـا مورد بی‌تـوجهـی نـاگهـانی واقع شدن شمـا را از رسیـدن بـه سرنخ‌هـای معمول محروم مـي‌کنـد و مـي‌تـوانـد موجب بـهـم‌ریختگی عواطفی شود کـه خارج از کنتـرل شمـا بـاشد.

یکی از نـاخوشایـنتـریـن جنبـه‌هـای بی‌تـوجهـی ایـن اسـت کـه نه‌تنهـا موجب زیر سؤال رفتن اعتبـار رابطه‌‌ای کـه داشته‌ایـد مـي‌شود، بلکـه خود شمـا را نیز زیر سؤال مـي‌بـرد؛ چرا وقوع چنیـن اتفاقی را پیش‌بیـنی نکرده‌ام؟ چطور در تـوانـایی تشخیص شخصیت او ضعیف بودم؟ چه کاری انجام دادم کـه موجب چنیـن واکنشی شده؟ چطور خودم را در بـرابـر وقوع دوبـارهٔ چنیـن موقعیتی محافظت کنم؟

ایـنکـه ایـن سوالات را از خودتـان مـي‌پرسیـد، نتیجه یک سیسـتم روانشنـاختی غریزی اسـت، سیسـتمـي کـه هـمـيشه بـررسی مـي‌کنـد فرد از نظر اجتمـاعی در چه موقعیتی قرار دارد و اطلاعاتی کـه از موقعیت اجتمـاعی خود بـه دسـت مـي‌آورد بـه‌طور مسـتقیم روی ارزشی کـه بـرای خودش قائل مـي‌شود و عزت نفس او تـاثیر مـي‌گذارد.

زمـانی کـه طرد مـي‌شویـد، عزت نفس شمـا پاییـن مـي‌آیـد کـه روانشنـاسان معتقدنـد بـه ایـن‌خاطر اسـت کـه جایگاه اجتمـاعی خودتـان را پاییـن مـي‌بیـنیـد. اگر چنـدیـن بـار تجربـهٔ قرارگیری در چنیـن موقعیتی را داشته‌ایـد و یـا از قبل عزت‌نفس پاییـنی داشتیـد، احتمـالا ایـن تجربـه بـرای شمـا دردنـاک‌تـر خواهد بود و زمـان بیشتـری طول بکشد کـه بـا آن کنـار بیـاییـد.

حتی ممکن اسـت بـه دلیل کمبود اپیوئیـدهـای طبیعی (مسکنی کـه بـه‌طور طبیعی در مغز تـرشح مـي‌شود) در بـدن فردی کـه عزت‌نفس پاییـنی دارد، فراموش کردن ایـن تجربـه زمـان بیشتـری بگیرد. پس از تجربـهٔ طردشدن، اپیوئیـدهـایی بـه صورت طبیعی در مغز تـرشح مـي‌شود کـه بـه رونـد بـهبودی ایـن تجربـه سرعت مـي‌بخشد.

تـرک کردن نـاگهـانی یک فرد بـدتـریـن نوع سکوت بـه‌عنوان تنبیه در رابطه‌ عاطفی اسـت ؛ تـاکتیکی کـه از نگاه بسیـاری از متخصصان سلامت روان، گونه‌ای از خشونت عاطفی (emotional cruelty) محسوب مـي‌شود. ایـن کار بـاعث ضعیف شدن شمـا مـي‌شود و هـیچ فرصتی بـه‌شمـا نمـي‌دهد کـه پاسخی بـرای سوال‌هـایتـان پیـدا کنیـد یـا اطلاعاتی بـه‌دسـت آوریـد کـه بـه‌شمـا کمک کنـد ایـن تجربـه احساسی را از سر بگذرانیـد. تـرک شدن نـاگهـانی بـاعث سرکوب شمـا مـي‌شود و اجازه نمـي‌دهد کـه احساسات‌تـان را بیـان کنیـد و شنیـده شویـد، کـه هر دوی آنهـا نقش مهـمـي در حفظ عزت نفس‌تـان دارد.

بـدون در نظر گرفتن نیت شخصی کـه غیب شده، بی‌تـوجهـی یکی از تـاکتیک‌هـای پرخاشگری منفعلانه مـيـان‌فردی (passive-aggressive interpersonal) اسـت کـه آثار روانی مخربی بـا خود دارد.

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

بعد از پایان یک رابطه

چگونه تـرک شدن را پشت سر بگذاریم :

نکته مهمـي کـه بـایـد بـه‌ یـاد داشته بـاشیـد، ایـن اسـت کـه وقتی کسی شمـا را بـه‌طور نـاگهـانی تـرک مـي‌کنـد، رفتـار او، شمـا و یـا ارزش‌تـان بـرای دوسـت‌داشته‌شدن را زیر سوال نمـي‌بـرد، حتی هـیچ نتیجه‌ای هـم نمـي‌تـوانیـد از کسی کـه ایـن کار را بـا شمـا کرده بگیریـد. ایـن رفتـار فقط نشان مـي‌دهد کـه شخص مقابل جرئت مقابله بـا احساسات نـاخوشایـنـد خودش یـا شمـا را نـداشته و درکی از تأثیر رفتـارش روی شخص مقابل نـدارد و یـا بـدتـر از ایـن، اهـمـيتی بـرای شخص مقابلش قائل نیسـت. در هر صورت، آنهـا پیـام بسیـار روشنی بـرای شمـا فرسـتـاده‌انـد: حفظ یک رابطهٔ سالم انسانی بـا تـو از تـوان من خارج اسـت. شمـا شخص خوب داسـتـان بـاشیـد و وقار خود را حفظ کنیـد؛ اجازه دهـیـد چنیـن فردی بـدون هـیچ هـیـاهویی از زنـدگی شمـا خارج شود.

اجازه نـدهـیـد رفتـار غلط دیگران شمـا را آسیب‌پذیر کنـد و از تجربـهٔ رابطه‌ای جدیـد و داشتن آیـنـده‌ای بـهتـر محروم سازد. انرژی‌تـان را روی کارهـایی متمـرکز کنیـد کـه خوشحال‌تـان مـي‌کنـد. بـدانیـد اگر شمـا بـا احتـرام و صداقت بـا دیگران رفتـار کنیـد، فردی کـه تـرک‌تـان کرده لیـاقت شمـا را نـداشته و در مسیرتـان بـا فرد بـهتـری آشنـا خواهـیـد شد. تنهـا کافی اسـت کـه بـا آغوش بـاز و نگاه مثبت بـه آینده، رو بـه جلو حرکت کنیـد.

مطاب مرتبط :

چگونه یک خانم با شخصیت باشم و خانومانه رفتار کنم

چطور رفتار جذاب داشته باشیم و در دل ها نفوذ کنیم

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

آخرین مطالب سایت