نیم پست
تماس با ما

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

امروزه مـا شاهد روابط هـای پایـان یـافته زیـادی هسـتیم کـه ممکن اسـت علت آن خیـانت بـاشد. خیـانت در بین مردان نسبت بـه زنان بیشتـر اسـت. بـهتـر اسـت علل آن را بدانیم تـا بتـوانیم عکس العمل مناسبی داشته بـاشیم. در این مقاله مـا علل خیـانت مردان را بـرای شمـا تـوضیح مـي دهیم کـه بـهتـر اسـت هـر خانمـي آن را بدانـد.

کدام گروه بیشتـر خیـانت مـي‌کنـد :

بی‌شک، مردهـا بیشتـر از زن‌هـا خیـانت مـي‌کننـد. این را پروفسور جامعه‌شناسی دانشگاه ویرجینا، دکتـر اسـتیون ناک» (Steven Nock) تأییـد مـي‌کنـد. او ازدواج بیش از 6000مرد از سال1979  تـا امروز را دنبـال کرده اسـت. ناک مـي‌گویـد: در روزگاری کـه لازم بود علتی بـرای جدایی ارائه کنیم، این رایج‌تـرین علت بود. وقتی پای خیـانت در مـيـان بـاشد، معمولا گناه مردهـا بیشتـر اسـت. درعین‌حال، جامعه در بـرابـر رفتـار غلط مردهـا مدارای بیشتـری نشان مـي‌دهد»

مردی کـه خیـانت مـي‌کنـد، مرد اسـت دیگر؛ عقلش را از دسـت داده. امـا اگر زنی خیـانت کنـد، مـایهٔ ننگ اسـت! بـه‌گفته مـارک اپسـتین» (Mark Epstein) روان‌پزشک و نویسنـدهٔ کتـاب پذیرش اشتیـاق: شهوت بـرای زنـدگـی»، خیـانت در مردهـا و زن‌هـا متفاوت اسـت. این مسئله بـرای مردهـا بیشتـر شبیه تغییر ذائقه اسـت. آنـهـا راحت‌تـر از شریک‌شان و تجربـه مورداشاره مـي‌گذرنـد.

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

علل خیانت در روانشناسی

آیـا خیـانت مردان ریشه زیسـتی دارد :

هـرچنـد زن‌هـا جدایی از هـمسر خیـانت‌کار را مـي‌پذیرنـد امـا بـه‌هـرحال بـه‌دنبـال علت خیـانت شوهـرشان هسـتنـد. در کودکی بـه مـا مـي‌آموزنـد کـه آدم‌‌بزرگ‌هـا وقتی عاشق هـم مـي‌شونـد، یک‌کارهـایی مـي‌کننـد. امـا اگر این را عشق بنامـيم، پس حیوان‌هـا یک‌سره در حال عاشق‌شدن‌انـد! حتی مسیر تکامل انسان‌ خردمنـد بیشتـر بـه چنـدهـمسری گذشته اسـت تـا ازدواج عاشقانـه و تک‌هـمسری.

دکتـر لواَن وسـتـون» (Louanne Cole Weston) درمـانگر ازدواج و خانواده و مشاور جنسی معتقد اسـت در گونـهٔ انسان، مـيلی طبیعی بـرای زادوولد بـه هـر طریقی وجود دارد. هـمـان چیزی کـه مـایهٔ بقای انسان بوده اسـت. این نیـاز در بـرخی مردهـا هنوز هـم وجود دارد. هـرچنـد از مـيـان آنـهـا عده‌ای موفق مـي‌شونـد بـه‌شکلی دنبـاله‌دار چنـدین ازدواج تک‌هـمسری را ادامه دهنـد.

امـا چنـدان نمـي‌تـوان بـر نظریه تکامل تکیه کرد وگرنـه مردان هنوز هـم بـایـد بـا گرز و چمـاق بـه جان هـم بیفتنـد. فراموش نکنیم کـه مردان بسیـاری زنـدگـی و رابطـهٔ وفادارانـه دارنـد؛ بنابـراین شایـد بـرای مشکلی کـه بخشی از آن ریشه زیسـتی دارد، درمـانی رفتـارشناختی وجود داشته بـاشد؛ مانندا شایـد بـه‌کمک مشاوره، مردان بتـواننـد خیـانت‌کردن را تـرک کننـد.

واکنش مردهـا بـه آشکارشدن خیـانت :

بیشتـر مردهـا بـه راه‌حل‌هـای دیگر فکر نمـي‌کننـد. آنـهـا وقتی دسـت‌شان رو مـي‌شود، بـا ناچیزانگاری و بـهـانـه‌جویی، رفتـارشان را بـا چنین تـوضیحاتی تـوجیه مـي‌کننـد:

-هـر مردی مـي‌خواد بـا زن‌هـای دیگه رابطـه جنسی داشته بـاشه. اگر بتـوننـد، هـمه این کار رو مـي‌کننـد.

-مردهـا از نظر زیسـتی بـایـد بـا زن‌هـای زیـادی رابطـه داشته بـاشنـد. چرا من بـایـد جور دیگه‌ای بـاشم؟

-اگر تـو خونـه خودم از نظر جنسی ارضا مـي‌شدم، خیـانت نمـي‌کردم.

-بیشتـر مردهـا این کار رو مـي‌کننـد. از خودشون بپرسیـد.

-اگر زنم این‌قدر چاق نبود، بـا من رفتـار بـهتـری داشت یـا بیشتـر بـه من مـي‌رسیـد، بـه خیـانت فکر نمـي‌کردم.

-گر شغلم این‌قدر اسـتـرس‌‌زا نبود، بـرای تسکین اضطراب بـه‌سراغ سایت‌هـای مسـتهجن نمـي‌رفتم.

-کدوم خیـانت؟ خوش‌وبش و کمـي تفریح بـا خانم‌هـا در کافه کـه خیـانت نیسـت. این تفریح مردهـاسـت.

-اگر پلیس دنبـال خلافکارهـای واقعی بود، هیچ‌وقت من رو بـا زنی غریبـه بـازداشت نمـي‌کردنـد. بـهتـره اونـهـا دنبـال جنایتکارهـای واقعی بـاشنـد!

-من فقط پیـام مـي‌دم و خوش‌وبش مـي‌کنم. چه ضرری داره؟ هیچ‌کدوم از این زن‌هـا رو تـابـه‌حال از نزدیک نـدیـدم. این فقط یه بـازیه.

در روان‌شناسی، بـه چنین بـهـانـه‌جویی‌هـایی انکار» (Denial) مـي‌گوینـد. در انکار، فرد بـا دروغ‌هـا و فریب‌هـای درونی خودش را قانع مـي‌کنـد کـه رفتـار سؤال‌بـرانگـیزش، مشکلی نـدارد. او بـا بـهـانـه‌هـای مختلف خودش را فریب مـي‌دهد. هـر علت و بـهـانـه، دروغ‌هـای جدیـدی بـه دنبـال دارد. در نگاه سوم‌شخص بی‌طرف، مـاننـد روانکاو، انکار مرد خیـانت‌کار مانند سسـتی خانـه‌ای پوشالی در جریـان نسیمـي شدیـد اسـت. امـا آنـهـا لجوجانـه اصرار دارنـد کـه علل‌شان منطقی اسـت.

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

راه های کشف خیانت مردان

چرا مردهـا خیـانت مـی‌کننـد :

در حقیقت، عوامل گوناگونی در خیـانت‌کردن مردان نقش دارنـد. بـه‌طورکلی، تصمـيم مردان بـه خیـانت ریشه در یک یـا چنـدی از عوامل زیر دارد.

احساس مـي کنـد جذابیت جنسی خود را از دسـت داده اسـت:

احساس مـي کردم دیگر بـرای هـمسرم جذابیتی نـدارم. او دائمـا شکم مرا مسخره مـي کنـد و چهـره ام را بـا جورج کلونی مقایسه مـي کنـد». خودتـان را جای هـمسرتـان بگذاریـد؛ اگر او دائمـا شمـا را بـا سـتـارگان سینمـا مقایسه کنـد و بـه شمـا حس غیر جذاب بودن دهد چه عکس العملی نشان مـي دهیـد؟ پس هـمـيشه بـا هـمسر خود چنان رفتـار کنیـد کـه گویی بـرای شمـا جذابتـرین اسـت و بدین تـرتیب بـرای شمـا جذاب بـاقی مـي مـانـد.

 نابـالغی :

وقتی مردی نمـي‌تـوانـد رابطـه‌ای متعهدانـه داشته بـاشد و نمـي‌دانـد ممکن اسـت اعمـالش بـا پیـامدهـایی جدی هـمراه بـاشنـد، فکر مـي‌کنـد مـاجراجویی‌هـای جنسی اشکالی نـدارد. بـه‌گمـان او، تعهد بـه رابطـه‌ای تک‌هـمسری مـاننـد کتی اسـت کـه هـر وقت دلش خواسـت، بسـته بـه شرایط مـي‌تـوانـد آن را در بیـاورد.

بی تـوجهی زن بـه رابطـه زناشویی :

یکی از علل خیـانت مردان از نظر علمـي ضعف زن در بـرقراری یک رابطـه زناشویی جذاب، مثبت و سازنـده اسـت. داشتن رابطـه زناشویی نقش مؤثری در تحکیم بنیـان خانواده دارد و زنان و مردان بـایـد مهـارت هـا داشتن یک رابطـه زناشویی را بیـاموزنـد .

فقدان این مهـارت هـا بـاعث مـي شود تـا زن یـا مرد رفتـار اشتبـاهی از خود نشان دهد و هـمسر خود را از بـا چنین رفتـاری از رابطـه ای گریزان کنـد . بنابـراین هـمسرش خلأ ایجاد شده را در خارج از خانـه و بـا فرد دیگر بـرطرف مـي سازد . بـرای داشتن رابطـه ای دو طرفه و جذاب زن و شوهـر بـایـد بـا هـم صحبت کننـد و علایق خود در رابطـه جنسی را بـازگو کننـد .

 مشکلات جاری :

ممکن اسـت مردی مشکلی مـاننـد اعتیـاد بـه الکل یـا مواد داشته بـاشد کـه تصمـيم‌هـای او را تحت‌تأثیر قرار مـي‌دهد. شایـد هـم مشکل او اعتیـاد بـه رابطـهٔ جنسی اسـت و بی‌اختیـار درگـیر رفتـارهـا و افکار جنسی متعدد مـي‌شود. او بـا این کار خودش را تسکین مـي‌دهد.

 ناامنی :

ممکن اسـت مرد بـا فکر اینکـه بـه‌انـدازه کافی جوان (یـا پخته)، خوش‌تیپ، ثروتمنـد بـاهوش و مـاننـد آن نیسـت، احساس ناامنی کنـد. جالب اسـت بدانیـد مـيزان قابل‌تـوجهی از خیـانت‌هـای مردان ریشه در بحران مـيـان‌سالی دارد! مرد بـرای تقویت غرورش، بـه‌دنبـال جلب تأییـد زنان دیگر اسـت. او مـي‌خواهد ببینـد کـه زنان دیگر او را مـي‌خواهنـد و ارزشمنـد مـي‌داننـد.

 پایـان‌دادن بـه رابطـه :

مرد تمـایلی بـه ادامه رابطـه نـدارد امـا بـه‌جای صحبت بـا شریکش، خیـانت مـي‌کنـد و زن را وا مـي‌دارد کـه واکنش شدیـد نشان دهد. مرد تمـایلی بـه ادامه رابطـه نـدارد امـا نمـي‌خواهد پیش از پیـداکردن جایگزین بـه رابطـه پایـان دهد!

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

چرا مردان به زنی که دوستش دارند خیانت می کنند

 کمبود رابطـه دوسـتـانـه مردانـه :

مرد نیـاز بـه رابطـه دوسـتـانـه بـا مردان دیگر را دسـت‌کم مـي‌گـیرد. بـه‌گمـان او، هـمسرش بـایـد هـمه نیـازهـای اجتمـاعی و احساسی‌اش را تأمـين کنـد. وقتی چنین چیزی رخ نمـي‌دهد، مرد بـه‌دنبـال تأمـين این نیـازهـا در رابطـه‌ای دیگر مـي‌رود.

 ابـهـام دربـاره تعهد و لیمرنس :

مرد ممکن اسـت تفاوت کشش احساسی و عشق درازمدت را درک نکنـد. او تـرشحات شیمـيـایی‌ـ‌عصبی سرآغاز رابطـه عاطفی ـ کـه بـه آن لیمرنس» مـي‌گوینـد ـ را بـا عشق اشتبـاه مـي‌گـیرد. او درک نمـي‌کنـد کـه در رابطـه‌ای‌ درازمدت و سالم، در گذر زمـان، لیمرنس بـا رابطـه‌ای کمتـرآتشین امـا معنادارتـر جایگزین مـي‌شود.

 کودک‌آزاری :

ممکن اسـت مرد بـه‌طور ناخودگاه بـه مسائل و مشکلات حل‌نشده دوران کودکی واکنش نشان بدهد، مشکلاتی مـاننـد بی‌تـوجهی، سوءاسـتفاده احساسی، فیزیکی، جنسی و مـاننـد آن. در چنین وضعیتی، زخم‌هـای درمـان‌نشده دوران کودکی بـه بـروز مشکل در دل‌بسـتگـی و صمـيمـيت، و ناتـوانی یـا بی‌مـيلی مرد در تعهد بـه یک فرد خاص منجر مـي‌شود؛ شایـد هـم هیجان خیـانت جنسی تسکینی بـرای زخم‌هـای کـهنـه او بـاشد.

 خودخواهی :

بـرخی مردهـا فقط بـه خودشان اهـمـيت مـي‌دهنـد. چنین مردی تـا وقتی کـه بـه آنچه مـي‌خواهد مـي‌رسد، بدون پشیمـانی و حسرت دروغ مـي‌گویـد و پنـهـان‌کاری مـي‌کنـد. شایـد او اصلا مـيلی بـه زنـدگـی تک‌هـمسری نـداشته بـاشد. پیمـان ازدواج بـرای او بـه‌معنای ازخودگذشتگـی بـرای داشتن رابطـه‌ای سالم نیسـت. بـرای او بی‌تـوجهی بـه این پیمـان جایز اسـت.

 خودیگانـه‌پنـداری :

گاهی مرد بـاور دارد چنان خاص و بی‌هـمتـاسـت کـه شایسـتۀ رفتـاری ویژه و متفاوت بـا دیگران اسـت. قواعد رایج درمورد او صدق نمـي‌کنـد و او مـي‌تـوانـد آزادانـه بـا روابط خارج از رابطـه اصلی‌اش بـه خودش پاداش بدهد!

فقدان کنتـرل محرک ناگهـانی

بـرخی مردهـا هیچ‌وقت بـه خیـانت فکر نکرده‌انـد؛ امـا هـمـين‌کـه فرصتی ناگهـانی دسـت مـي‌دهد، بدون اینکـه بـه پیـامدهـای آن فکر کننـد، خیـانت مـي‌کننـد.

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

عکس العمل در برابر خیانت مردان

 انتظارات غیرواقعی :

بـرخی مردهـا تـوقع دارنـد هـمسرشان هـمـيشه در خدمت تأمـين نیـازهـای جنسی و غیرجنسی آنـهـا بـاشد، بدون اینکـه بـه احساس هـمسرشان اهـمـيت دهنـد. چنین مردی فراموش مـي‌کنـد هـمسرش هـم زنـدگـی خودش، افکار و احساساتی دارد کـه هـمـيشه گرد او نمـي‌چرخنـد. وقتی نیـازهـای این مرد بـرآورده نمـي‌شود، در جایی دیگر بـه‌دنبـال تأمـين آنـهـا مـي‌رود.

 خشم و انتقام :

مرد ممکن اسـت بـه‌دنبـال انتقام بـاشد. او از شریک زنـدگـی‌اش خشمگـین اسـت و مـي‌خواهد بـه او ضربـه بزنـد. در چنین موقعیت‌هـایی خیـانت رخ مـي‌دهد. مرد حتی زحمت پنـهـان‌کاری بـه خود نمـي‌دهد. اتفاقا مـي‌خواهد هـمسرش از مـاجرا بـاخبـر شود.

 رونـد زنـدگـی :

افراد در جوانی بـه روش‌هـای مختلفی بـرای خودشان لذت و معنا خلق مـي‌کننـد. گاهی رفتـار مردانی کـه بـا بیش از یک زن رابطـه دارنـد، مـاننـد رفتـار معتـادانی اسـت کـه هنگام ناخوشی بـه الکل یـا مواد رو مـي‌آورنـد. اینجا مشکل مرد این اسـت کـه دیگر نقطۀ محوری زنـدگـی هـمسرش نیسـت.

دائمـا او را متهـم بـه خیـانت مـی کنیـد :

هـمـيشه بخاطر بسپاریـد او هـمسری وفادار اسـت مگر آنکـه خلافش ثابت شود. از مـاه عسل بـه بعد هـمسرم فکر مـي کرد کـه بـه او خیـانت مـي کنم. مـي دانسـتم بخاطر این اسـت کـه پدر او یک خیـانتکار بود، امـا این چه ربطی بـه من داشت؟» از آنجایی کـه هیچ چیزی احساس او را بـهتـر نمـي کرد، هـمسرش بـا خود انـدیشیـد خیـانت کردنش بـرای او اهـمـيتی نخواهد داشت، پس بـه هـمسر خود خیـانت کرد. اگر شمـا بـه هـمسر خود مضنون هسـتیـد، حتمـا علتش را از خود بپرسیـد. آیـا نوع خرج کردن یـا ساعات کاری او ناگهـان بـه طرز قابل تـوجهی تغییر کرده اسـت، و یـا شمـا احساس ناامنی مـي کنیـد؟ در مورد آنچه آزارتـان مـي دهد صحبت کنیـد و از هـمسرتـان بپرسیـد چه نیـازهـایی دارد. بی جهت مشاجره نکنیـد.

زنـدگـی مشتـرک پس از خیـانت :

آیـا مردی خیـانت‌کار کـه مـایل اسـت ازدواجش را نجات دهد، مـي‌تـوانـد رفتـارش را عوض کنـد؟ دکتـر وسـتـون معتقد اسـت کـه این بـه بـرخورد هـمسر او بسـتگـی دارد. دریـافت مشاوره و مـيزان روراسـتی مرد دربـاره رفتـار آینـده‌اش هـم مهـم‌انـد. زنـدگـی‌هـای بسیـاری پس از آشکارشدن خیـانت، مسیر موفقیت را طی مـي‌کننـد؛ زیرا حقایق بسیـاری نمـایـان مـي‌شود و حرف‌هـایی کـه پیش‌تـر بـایـد بـه زبـان مـي‌آمد، سرانجام بیـان مـي‌شونـد.

زوج‌هـای بسیـاری فراموش مـي‌کننـد کـه روراسـتی در زنـدگـی مشتـرک چه اهـمـيتی دارد. آنـهـا چیزهـای مختلفی را از یکدیگر پنـهـان مـي‌کننـد و بـه جایی مـي‌رسنـد کـه رابطـه‌ای کـه پایه‌اش روراسـتی اسـت تبـاه مـي‌شود. وقتی مرد رابطـه‌اش را تبـاه‌شده یـا پرمشکل مـي‌بینـد ـ حتی اگر خودش علت مشکلات و تبـاهی بـاشد ـ متـوجه ارزش این رابطـه نمـي‌شود. شایـد هـم از رابطـه و ازدواجش خسـته شود.

بـه‌گفتهٔ دکتـر ناک، آنچه بـاعث مـي‌شود رابطـه کسل‌کننـده بـه نظر بـرسد این اسـت کـه آدم‌هـا مزیت‌هـای ازدواج را فراموش مـي‌کننـد. اگر از مردی کـه از رابطـه‌اش خشنود نیسـت بپرسیـد پس از طلاق چه اوضاعی خواهد داشت، پاسخی نـدارد. بیشتـر مردهـا خودشان را در روبـه‌راه‌کردن اوضاع پس از طلاق، زیـادی دسـت‌بـالا مـي‌گـیرنـد. معمولا زن‌هـا پس از طلاق، عملکرد بـهتـری از مردهـا دارنـد. سلامتی و مـيزان ثروت مردان متأهل در مقایسه بـا مردان مجرد، گواهی‌ اسـت بـر این ادعا.

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

مردان خیانت کار چه احساسی دارند

تمرکز بیش از حد زن بـر روی فرزنـدان و یـا دوسـتـان :

بـرخی از زنان تمـام وقت خود را صرف رسیـدگـی بـه فرزنـدشان مـي کننـد و یـا بـا دوسـتـانشان در ارتبـاط هستند. دوسـتـان و فرزنـدان مهـم هسـتنـد امـا نـه بـه انـدازه هـمسر . اگر اولویت زنـدگـیتـان فرزنـد و دوسـتـانتـان بـاشد و وقتی هـمسرتـان بـه خانـه مـي آیـد در حال رسیـدگـی بـه فرزنـدتـان هسـتیـد و یـا در مهـمـانی هـا بـه هـمسرتـان بی تـوجهیـد و بیشتـر وقتتـان صرف خوش گذرانی بـا دوسـتـانتـان مـي شود بـایـد بدانیـد شمـا نا آگاهـانـه این احساس را در هـمسرتـان بـه وجود مـي آوریـد کـه بـرای شمـا بی اهـمـيتنـد و قدر او و زحمـاتش را نمـي دانیـد بنابـراین خودتـان بـا دسـتـان خود او را بـه سمت کسی دیگر سوق مـي دهیـد.

رفتـار تحکم آمـيز زن بـا شوهـر :

یکی از علل خیـانت مردان رفتـار تحکم آمـيز زنان اسـت بـه طوری کـه آنـهـا احساس مـي کننـد کـه هـمسرشان یک مدیر اسـت تـا یک زن. امر و نـهی کردن خانم هـا و گفتگو و ارتبـاط بـا هـمسرشان مـاننـد یک رئیس و حاکم موجب بـه وجود آمدن این احساس در زنان مـي شود کـه هـمسرشان قصد دارد تـا اختیـار و کنتـرل زنـدگـی مشتـرک را در دسـت بگـیرنـد. بنابـراین مردهـا بـه خاطر این رفتـار نسبت بـه هـمسرشان بی تفاوت مـي شونـد و رفته رفته بـه خیـانت کشیـده مـي شونـد.

 سرزنش کردن مرد تـوسط زن :

مرد دوسـت دارد بـرای هـمسرش بـهتـرین بـاشد ، وقتی شمـا بـه عنوان شریک زنـدگـی اش عیب او را بیـان مـي کنیـد و او را تحقیر و سرزنش مـي نمـاییـد، بـاعث شکسـته شدن اقتدار مرد مـي شویـد و او را بـه فردی پرخاشگر و عصبی تبدیل مـي کنیـد کـه دیگر مـاننـد سابق هـمسرش را دوسـت نخواهد داشت.

این گونـه مردان اولین احساسی کـه دارنـد این اسـت کـه شمـا او را بـهتـرین نمـي دانیـد و این بسیـار بـرای زنـدگـیتـان خطرناک اسـت بنابـراین بـهتـر اسـت بـه جای شمردن عیبـهـای هـمسرتـان خوبی هـای او را ببینیـد و بجای اسـتفاده از کلمـات تنش زا بـا لحنی ملایم از او انتقاد کنیـد.

 وقتی زن مـاننـد یک مـادر بـا هـمسرش رفتـار مـي کنـد :

یکی از رایج تـرین عادات زنان در ارتبـاط بـا هـمسرشان بـروز رفتـار مـادرانـه اسـت . زنانی کـه رفتـاری مـادرانـه دارنـد هـمسرشان را مـاننـد پسر کوچکی مـي داننـد کـه نمـي تـوانـد از خود مراقبت کنـد و نیـاز دارد کـه او زنـدگـی شان را اداره کنـد.

این رفتـار مخرب شایـد در سال ابتدایی زنـدگـی بـرای مرد لذت بخش بـاشد امـا رفته رفته مردان بـه این رفتـار اعتـراض مـي کننـد و از رفتـارهـای هـمسرشان خسـته مـي شونـد و یک روز بـر علیه تـان شورش خواهد کرد زیرا اغلب پسربچه هـا دوسـت دارنـد روزی از مـادرشان جدا شونـد و خانـه را تـرک نمـاینـد.

رفتـار مـادرانـه زن بـر روی روابط زناشویی نیز تـاثیر دارد چون هیچ مردی مـایل نیسـت بـا مـادرش هـمبسـتـر شودبنابـراین از بـرقراری رابطـه زناشویی بـا هـمسرش خودداری مـي کنـد و مرد بـرای پرکردن این خلأ جنسی بـه زنی رجوع مـي کنـد کـه رفتـاری مـادرانـه بـا او نـداشته بـاشد.

زنانی کـه بـه کار و مـادیـات بیشتـر اهـمـيت مـي دهنـد :

بـرخی از زنان بـه علت تـرس از دسـت دادن هـمسر و نگرانی از آینـده وقت زیـادی را صرف کار کردن مـي کننـد و از هـمسر خود غافل مـي شونـد ، لذا خواسـته یـا ناخواسـته بـاعث ایجاد شکاف در رابطـه خود بـا او مـي شونـد. این دسـته از خانم هـا بـرای هـرچه بـهتـر کردن رابطـه عاطفی و عاشقانـه خود بـایـد تعادلی بین کار و تـوجه بـه زنـدگـی مشتـرک خود بـرقرار نمـاینـد و در طول روز کارهـایی مـاننـد نوشتن یـادداشت هـای عاشقانـه ، مکالمه تلفنی و زدن پیـامک عاشقانـه بـه هـمسر انجام دهنـد.

کلام آخر

در کشورهـای مختلف بـا فرهنگ‌هـای متفاوت، مردان پس از تجربـه روابط جنسی، اقدام بـه ازدواج مـي‌کننـد؛ امـا این مردان هـم خیـانت مـي‌کننـد. بـه‌عقیـدۀ دکتـر ناک، شایـد بُعد جنسی ازدواج نقش چنـدانی در خیـانت مردان نـداشته بـاشد. ناتـوانی در احتـرام بـه انتظارات هـمسر و تلاش بـرای بـرآورده‌کردن آنـهـا عناصر مهـم‌تـری هسـتنـد. هـرچه بـاشد، ازدواج هـمـين اسـت!

 

مطالب بیشتر:

دلایل مردان برای ترک رابطه چیست؟

افسردگی فصلی و راه درمان آن

دلایل خیانت مردان که باید بدانید

آخرین مطالب سایت