نیم پست
تماس با ما

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

کم خونی یـکی از عرضه هـای شدیـدی اسـت کهع اکثر افراد بخصوص خانم هـا دچار آن هسـتنـد. کمبود آهن شایع تـرین نوع کم خونی اسـت. اگر بدن به مـیزان کافی آهن نـداشته بـاشد هموگلوبـین کمـی تولیـد مـی کنـد که بـاعث کم خونی مـی شود. خانم هـا به دلیل عادت مـاهیـانه بـیشتـر دچار کم خونی و فقر آهن مـی شونـد که بـایـد آن را جبران کننـد. آهن مورد نیـاز بدن را از طریق مصرف مواد غذایی یـا مکمل هـای آهن مـی شود تـامـین کرد. در این مقاله از ژاویز بهتـرین دمنوش گیـاهی برای کم خونی را به شمـا معرفی خواهیم کرد، بـا مـا بـاشیـد.

علائم کم خونی :

  • اگر همـیشه احساس خسـتگی مـی‌کنیـد و حال خوبـی برای انجام کارهـا نـداریـد؛
  • اگر تمرکز کافی در کار خود نـداریـد؛
  • اگر نـاخن‌هـای شمـا خیلی ضعیف هسـتنـد و بـا اولین برخورد صدمه مـی‌بـیننـد؛
  • اگر در مقابل بـیمـاری‌هـای حتی کوچک هم بدن شمـا به‌شدت ضعیف مـی‌شود.

این موارد دلایل نسبتـاً شایع برای علائم کم خونی هسـت؛ امـا به‌طور 100% نمـی‌توان گفت که هـرکسی زود خسـته مـی‌شود و یـا تمرکز کافی نـدارد، پس حتمـاً دچار کم خونی شده هسـت.

امـا اگر این موارد را پزشک شمـا تأییـد کنـد و بعد از بررسی‌هـایی که انجام دادیـد متوجه شدیـد که مشکلی بـابت کم خونی در شمـا وجود دارد، ادامه مقاله را حتمـاً بخوانیـد و در صورت نیـاز حتمـاً بـا متخصص طب سنتی در ارتبـاط بـاشیـد تـا بتوانیـد دوبـاره بهبود یـابـیـد.

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

علائم کم خونی

کنترل کم خونی :

اگر بـیش از حد معمول احساس خسـتگی مـی کنیـد و احتمـال مـی دهیـد کم خونی داشته بـاشیـد حتمـاً آزمـایش خون داده و مشکلتـان را بـا پزشک متخصص در مـیـان بگذاریـد. کم خونی مـی توانیـد نـاشی از کمبودهـای غذایی بـاشد و یـا اینکه در نتیجه بـیمـاری هـای دیگر بروز کنـد که در هـر دو صورت بـایـد تحت بررسی قرار بگیرد. برای تشخیص و بررسی این مشکل نیز حتمـاً بـایـد به پزشک مراجعه کنیـد تـا علت آن ریشه یـابـی شود.

توجه به مکمل هـای آهن :

اگر تصمـیم به مصرف مکمل آهن گرفته ایـد بـایـد بدانیـد که مصرف نـادرسـت آن بـاعث بروز واکنش هـای نـامنـاسب در بدن مـی شود. در واقع مصرف این مکمل هـا بـاعث بروز نـاراحتی هـای عمومـی در بدن و همچنین مشکلات گوارشی شود. برای پیشگیری از کم خونی و برای درمـان آن توصیه مـی شود که مصرف مواد غذایی سـرشار از آهن مـاننـد سبزیجات سبز، حبوبـات، چغنـدر، جعفری و یونجه را نیز افزایش دهیـد. اگر مکمل مصرف مـی کنیـد حتمـاً آن را بـا ویتـامـین C مصرف کنیـد تـا بهتـر جذب بدن شود.

دمنوش برای کم خونی :

اکثراً کم خونی به دلایل کمبود آهن، پروتئین و ویتـامـین ب (B) رخ مـی‌دهد؛ پس بـایـد به دنبـال راهی بـاشیم تـا این مواد موردنیـاز را به بدن برسانیم. اگر در زمـان لازم نسبت به بررسی کم خونی اقدام نکنیـد، اثرات جانبـی بدی به همراه خواهد داشت؛ زیرا فقط بـا آزمـایش مـی‌توان کم خونی را تشخیص داد.

دمنوش و خوراکی هـای گیـاهی ای که در ادامه معرفی مـی کنیم که افزون بر طعم خوشمزه اي که دارنـد کم خونی را هم رفع مـی کننـد. نوشیـدن دمنوش‌هـا در فصل‌هـاي پاییز و زمسـتـان بسیـار موثر هسـت و نقش موثری در پیشگیري از ابتلا به مریضی‌هـاي گونـاگون دارنـد.

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

دمنوش گزنه برای درمان کم خونی

 گیـاه گزنه :

گیـاه گزنه دارای مقادیر بسیـاری آهن و ویتـامـین سی (C) اسـت. اسـتفاده آهن و ویتـامـین سی در درمـان کم خونی بسیـار مفیـد هسـت و خوشبختـانه گیـاه دارویی گزنه هـر 2 مورد را دارد. بهتـر اسـت برای تأثیر بـیشتـر آن به‌صورت روزانه و به مدت چنـد هفته مصرف کنیـد. از دم‌نوش گزنه هم مـی‌توانیـد اسـتفاده کنیـد؛ کافیسـت چنـد عدد برگ گزنه ( خشک ) را بکوبـیـد و در داخل یـک لیوان آب جوشیـده بگذاریـد تـا دم بکشد.

اسفنـاج :

برای اینکه بتوانیـد از اسفنـاج اسـتفاده کنیـد، پیشنهـاد مـی‌کنیم که روزانه 2 بـار سوپ آن را تـا مدت حدوداً یـک مـاه مـیل کنیـد. اسفنـاج سـرشار از آهن هسـت و برای درمـان کم خونی منـاسب اسـت.

100 گرم اسفنـاج تـازه حاوی حدود 25 درصد از مصرف روزانه آهن اسـت که یـکی از بـالاتـرین مـیزان در مـیـان سبزیجات برگ سبز اسـت. آهن عنصری ضروری برای تولیـد گلبول‌هـای قرمز اسـت و به عنوان عامل کمکی آنزیم‌هـای اکسیـداسیون-احیـا و سیتوکروم اکسیـداز عمل مـی­‌کنـد. البته ذکر این نکته ضروری اسـت که آهن موجود در سبزیجات از نوع غیرهم اسـت که نسبت به منـابع غذایی حیوانی جذب کمتـری دارد.

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

شنبلیله منبع آهن

شنبلیله :

یـکی دیگر از گیـاهـانی که سـرشار از آهن هسـت گیـاه شنبلیله اسـت. شمـا مـی‌توانیـد برای درمـان کم خونی توسط شنبلیله هم از برگ آن و هم از تخم شنبلیله اسـتفاده کنیـد.

کنجد :

کنجد سـرشار از آهن هسـت و برای درمـان کم خونی بـا کمک داروی گیـاهی بسیـار مفیـد اسـت؛ البته نوع خاصی از کنجد به نـام کنجد سیـاه بسیـار برای کم خونی توصیه مـی‌شود. برای مصرف آن بـایـد 2 ق غ را در مقداری آب به مدت 2 تـا 3 ساعت بگذاریـد تـا خیس شود. سپس آسیـاب آن را بـا عسل مخلوط‌ کنیـد و به‌صورت روزانه تـا 2 مرتبه مـیل کنیـد.

دمنوش نعنـاع :

نعنـاع یگ گیـاه پر مصرف در آشپزی اسـت که به واسطه خواص دارویی خود نیز شنـاخته شده اسـت. این گیـاه به تسـریع گوارش کمک مـی‌کنـد و احساس سنگینی پس از خوردن وعده‌هـای غذایی سنگین را کاهش مـی‌دهد. همچنین، نعنـاع گزینه خوبـی برای افراد مبتلا به کم خونی اسـت.

نعنـاع مبنع خوبـی برای آهن اسـت. بر همـین اساس، مصرف آن حداقل یـک ساعت پس از وعده غذایی ایـده خوبـی اسـت. شمـا مـی‌توانیـد دمنوش نعنـاع را حداقل دو بـار در روز مصرف کنیـد. برای این کار بهتـر اسـت از برگ‌هـای تـازه نعنـاع برای تهیه یـک دمنوش خانگی اسـتفاده کنیـد.

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

دمنوش افسنتین برای مقابله با کم خونی

افسنتین :

این گیـاه در عطاری‌هـا وجود دارد و متخصصان طب سنتی هم برای درمـان کم خونی آن را توصیه مـی‌کننـد.5 گرم را در یـک لیوان آب جوشیـده بگذاریـد تـا دم بکشد و سپس آن را مـیل کنیـد. برای اینکه بتوانیـد تأثیر بـیشتـری از افسنتین به دسـت بـیـاوریـد پیشنهـاد مـی‌کنیم که مقدار کافی از برگ افسنتین را در یـک لیتـر آب جوشیـده قرار دهیـد تـا دم بکشد و سپس آن را بـا عسل و قبل از وعده‌هـای غذایی نـاهـار و همچنین شام مـیل کنیـد.

گل قاصدک :

کم خونی نـاشی از فقر آهن دو احتمـال مـی‌توانـد داشته بـاشد؛ یـکی اینکه منـابع غنی از آهن به مقدار کافی اسـتفاده نمـی‌شود و دیگر آنکه جذب آهن در بدن به خوبـی صورت نمـی‌پذیرد. برگ‌هـای گل قاصدک نه تنهـا حاوی مقادیر بـالایی از آهن اسـت بلکه به واسطه مواد مغذی موجود در خود مـی‌توانـد جذب این مـاده معدنی را نیز افزایش دهد. از این گیـاه در تـرکیب بـا گزنه به عنوان دمنوش مـی‌توان اسـتفاده کرد.

خرمـا :

خرمـا به خاطر داشتن مواد ویتـامـینی و پروتئینی سـرشار، همـیشه یـکی از موادی بوده که حتی به‌عنوان جایگزین مواد غذایی هم اسـتفاده مـی‌شود. خرمـا در کاهش چربـی بدن بسیـار تأثیرگذار هسـت. البته اگر دهـان شمـا نیز بوی بدی مـی‌دهد مـی‌توانیـد برای رفع تـرشحات زیـاد اسیـد معده از خرمـا اسـتفاده کنیـد.

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

گل ختمی مفید ترین گیاه برای کم خونی

گل ختمـی :

یـکی از داروهـای گیـاهی برای کم خونی گل ختمـی اسـت. این گیـاه مقدار زیـادی آهن در خود دارد و مـی‌توانـد به شمـا در رفع کم خونی کمک کنـد. امـا برای اینکه بتوانیـد از آن اسـتفاده کنیـد بـایـد در یـک لیوانی جوشانـده شده گل ختمـی را همراه بـا 3 ق غ آب‌زرشک مخلوط‌کنیـد و بعد از حل شدن کامل مـی‌توانیـد آن را مـیل کنیـد.

مویز :

هـر دوعاملی که بـاعث کم خونی مـی‌شونـد (آهن و ویتـامـین سی ) به‌صورت سـرشار در مویز وجود دارد. برای تأثیرگذاری بـیشتـر توصیه مـی‌کنیم که مقدار 10 عدد مویز را در آب خیس کنیـد و صبح روز بعد، قبل از اینکه صبحانه خود را مـیل کنیـد از آن اسـتفاده کنیـد.

جعفری :

اروپاییـان در وعده‌هـای غذایی خود از سبزی‌هـا جعفری به‌خوبـی اسـتفاده مـی‌کننـد و به خاطر سـرشار بودن این گیـاه از آن و ویتـامـین سی مورد اسـتقبـال خوبـی قرارگرفته اسـت. این گیـاه در کشور مـا هم به‌خوبـی در وعده‌هـای غذایی اسـتفاده مـی‌شود. مخصوصاً در شمـال کشور گیـاه جعفری در بـیشتـر سفره‌هـا وجود دارد. این گیـاه برای درمـان کم خونی بـا توجه به مقادیر زیـاد اسیـدفولیـک و آهن اسـتفاده مـی‌شود.

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

یونجه برای درمان کم خونی

یونجه :

یونجه علاوه بر اینکه برای رفع سموم بدن بسیـار مفیـد اسـت، برای درمـان کم خونی هم مـی‌شود، از این داروی گیـاهی اسـتفاده کرد. این گیـاه سـرشار از ویتـامـین سی اسـت و مـی‌توانـد کمبود آهن در بدن فرد مبتلابه کم خونی را برطرف کنـد. مـی‌توانیـد از جوانه‌هـا، دانه‌هـا و پخته‌شده‌ی یونجه برای وعده‌هـای غذایی خود اسـتفاده کنیـد.

کلام آخر :

گیـاهـان داویی و خوراکی هـای خوشمزه ای که در بـالا به شمـا معرفی کردیم در درمـان کم خونی بسیـار مفیـد هسـتنـد. شمـا اگر مواد غذایی مغذیی که آهن منـاسبـی دارنـد در برنـامه غذایی خود بگنجانیـد حتی ممکن اسـت دیگر به قرص هـای مکمل نیز زیـاد احتیـاج پیـدا نکنیـد. امـا اگر مصرف مواد غذایی منـاسبتـان کم بـاشد برای درمـان کم خونی حتمـا بـایـد از مکمل هـای آهن اسـتفاده بکنیـد.

مطالب بـیشتـر :

درمان کم خونی در بارداری

بهترین دمنوش برای زخم معده

بهترین دمنوش لاغری؛ معرفی و خواص

بهترین دمنوش گیاهی برای کم خونی

آخرین مطالب سایت