نیم پست
تماس با ما

بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون

امروزه بـه دلیل روش زنـدگی نـامنـاسـب بسـیـاری از افراد دچار چربی خون مـی شونـد کـه بسـیـار نـا خوشـاینـد اسـت. یکی از راه های کنتـرل چربی خون اسـتفاده از دمنوش های گیـاهی اسـت. شمـا بـا رعایـت رزیم منـاسـب و انجام فعالیـت های روزانه و مصرف دمنوش های گیـاهی بـه راحتی مـی توانیـد چربی خونتـان را کنتـرل کنیـد و حتی کاهـش دهیـد. در این مطلب از ژاویز بـهتـرین دمنوش بـرای کاهـش چربی خون را بـرای شمـا آمـاده کـرده ایم، بـا مـا همراه بـاشیـد.

علائم چربی خون

اگر اضافه وزن داریـد یـا ورزش کافی نمـی‌کنیـد، ممکن اسـت در معرض خطر کلسـتـرول LDL بـالا بـاشیـد. البته ممکن اسـت این عارضه را بـه ارث بـرده بـاشیـد. کبـد شمـا بـه طور طبیعی کلسـتـرول مـی‌سازد و مـی‌توانیـد آن را از بـرخی غذاها نیز دریـافت کنیـد. بنـابـراین در صورت مصرف بیش‌ازحد غذاهای حاوی چربی‌های اشبـاع و تـرانس، دچار عارضه کلسـتـرول بـالا خواهیـد شد.

از علائم افزایش چربی خون مـی‌توان بـه خشکی دهان و تلخی زبـان، سـرگیجه، افزایش دمـای بـدن و گرگرفتگی، سوزن‌سوزن شدن کف پا، خسـتگی مزمن، درد قفسه سـینه، افزایش ضربـان قلب بـه‌دلیل گرفتگی عروق و فشـار خون بـالا اشـاره کـرد. متـاسفانه در بسـیـاری از موارد چربی خون علائم بـارزی ایجاد نمـی‌کنـد و بیمـار حتی تـا زمـانی‌کـه دچار عوارض جدی مـاننـد فشـار خون بـالا، حمله قلبی یـا سکته مغزی نشود، نمـی‌دانـد کـه کلسـتـرول یـا تـری‌گلیسـیریـد خون بـالا دارد.

علل چربی خون

چاقی، دیـابت کنتـرل نشده، عدم تحرک، مصرف منظم الکل و دخانیـات و رژیم غذایی بـا کالری بـالا در افزایش سطح تـری‌گلیسـیریـد و کلسـتـرول خون نقش دارنـد. سایر شرایط سلامتی مـاننـد دیـابت و کم‌کاری تیروئیـد نیز ممکن اسـت خطر ابتلا بـه کلسـتـرول بـالا و عوارض مرتبط بـا آن را افزایش دهنـد.

بـهتـرین دمنوش بـرای کاهـش چربی خون :

بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون

دمنوش زنجبیل برای کاهش چربی خون

دمنوش زنجبیل :

زنجبیل توانـایی قابل توجهی در کاهـش کلسـتـرول بـد و افزایش سطح کلسـتـرول خوب بـدن دارد. نتـایج تحقیقات دانشمنـدان نشـان مـی‌دهد کـه کارایی زنجبیل در بـهبود سطوح کلسـتـرول تقریبـا بـرابـر بـا داروی آتورواسـتـاتین اسـت.

بـرای تهیه چای زنجبیل بـهتـر اسـت این مـاده غذایی را رنـده کنیـد و روی آن آب‌جوش ریخته و بـه مدت ۵ تـا ۱۰ دقیقه دم کنیـد. همچنین مـی‌توانیـد از دمنوش زنجبیل و پوسـت نـارنگی اسـتفاده کنیـد.

چای سـبز :

از مهم تـرین نوشیـدنی ها در کاهـش وزن و کلسـتـرول خون چای سـبز اسـت، این چای کـه آنتی اکسـیـدانی قوی هم بـه حساب مـی آیـد دارای اسـیـد مـالونیک هم هسـت کـه مـی توانـد سطح چربی را تـا حد زیـادی پایین آورد.

بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون

دمنوش آویشن برای کاهش چربی خون

دمنوش آویشن :

بـه گفته محققان طب سنتی نوشیـدن دمنوش آویشن نقش موثری در دفع رطوبت و بلغم ازبـدن و کاهـش چربی‌خون دارد. هضم سـریع غذا، رفع یبوسـت و کارکـرد صحیح و درسـت سـیسـتم گوارش نیز مـی‌توانـد بـه لاغری و کاهـش وزن کمک کنـد، مصرف یک فنجان دمنوش آویشن در طول روز مـی‌توانـد بـه عملکـرد بـهتـر سـیسـتم گوارش کمک کنـد. مصرف دمنوش آویشن صبح‌ها بـه بـه کاهـش اشتها و رفع سوءهاضمه کمک مـی‌کنـد.

دمنوش زرشک :

بـرای کاهـش چربی خون مـی توانیـد از دمنوش زرشک اسـتفاده کنیـد، این دمنوش کـه در کاهـش مـیزان قنـدخون هم موثراسـت مـی توانـد در کاهـش وزن و کاهـش کلسـتـرول خون هم نقش بسزایی داشته بـاشد، علاوه بـر این چای زرشک بـه کاهـش رسوبـات در رگ ها هم کمک مـی کنـد و از امکان سکته قلبی و مغزی پیشگیری مـی کنـد.

چای تـرش :

طبق تحقیقات انجام شده اسـتفاده از چای تـرش در کاهـش کلسـتـرول بـد خون بسـیـار موثر اسـت و مـی توانـد کلسـتـرول خوب خون را هم افزایش دهد، در این تحقیقات کـه 60 نفر از افراد مبتلا بـه چربی خون را بـررسـی کـردنـد، کسانی کـه از چای تـرش اسـتفاده مـی کـردنـد نسـبت بـه کسانی کـه از چای سـیـاه اسـتفاده کـرده بودنـد چربی کمتـری داشتنـد، این آزمـایش در افرادی کـه بـه سنـدرم متـابولیک مبتلا بودنـد هم صورت گرفت و نتـایج آن فوق العاده بود.

دمنوش شویـد :

تخم شویـد بـرای افرادی کـه مبتلا بـه چربی خون و کلسـتـرول هسـتنـد مفیـد اسـت. بـرای تهیه دمنوش این گیـاه پرخاصیـت تخم شویـد را درون آب جوش ریخته و بـه مدت ده دقیقه بجوشـانیـد. این چای را مـی‌توانیـد بـا عسل یـا نبـات مـیل کنیـد.

بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون

دمنوش کاسنی برای کاهش چربی خون

دمنوش بـرگ کاسنی :

کاسنی بـرای دفع سموم بـدن و پاکسازی کبـد موثر اسـت. مصرف دمنوش کاسنی بـاعث کاهـش کلسـتـرول خون خواهد شد. بـرای تهیه چای کاسنی یک قاشق غذاخوری بـرگ این گیـاه را بـه مدت ۱۵ دقیقه دم کـرده و اسـتفاده کنیـد.

دمنوش خارمریم :

گیـاه خار مریم اغلب بـرای درمـان و پیشگیری از بیمـاری‌های کبـدی اسـتفاده مـی‌شود و بـه دلیل داشتن تـرکیبی بـه نـام «سـیلی‌مـارین» در کاهـش مـیزان جذب چربی، بـه خصوص چربی بـد (LDL) و تـری گلیسـیریـد موثر اسـت. همچنین مصرف این گیـاه مـی‌توانـد بـه بـهبود عملکـرد کبـد کمک کنـد و سـرعت تولیـد دوبـاره‌ی سلول‌های کبـدی را افزایش دهد.

کلام آخر :

امـیـدواریم مطالب بـالا بـرای شمـا مفیـد بوده بـاشد و این دمنوش ها بـه شمـا کمک کنـد تـا بتوانیـد کلسـتـرول خونتـان را کاهـش دهیـد. توجه داشته بـاشیـد اگر نشـانه های چربی خون را در خود دیـدیـد حتمـا بـه پزشک مزاجعه کنیـد و آزمـایش دهیـد. سپس بـا پزشک خود مشورت کنیـد کـه چه دمنوشی را مصرف کنیـد.

مطالب بیشتـر :

بهترین دمنوش برای بی خوابی و رفع بی خوابی

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب

خواص آویشن برای سرماخوردگی

بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون

آخرین مطالب سایت