نیم پست
تماس با ما

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

اسـتفاده از دمنوش ها برای درمـان بیمـاری ها از گذشتـه تـا کنون در بیـن مردم رواج دارد و بـه عنوان یک روش درمـان سنتی شنـاختـه شـده اسـت. دلپیچه و اسهال از بیمـاری هایی اسـت کـه بصورت نـاگهانی اتفاق مـی افتد. فردی کـه دچار ایـن مشکل مـی شـود مدت زیادی بـا فاصله زمـانی خیلی کوتـاه بـه سمت توالت مـی رود. حتی ممکن اسـت دکتـر رفتن هم برایش مشکل بـاشـد. در ایـن مطلب بـهتـریـن دمنوش برای دل پیچه و اسهال را بـه شمـا معرفی مـی کنیم تـا بـه شمـا کمک کنـد، بـا مـا بـاشیـد.

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

 درمان دلپیچه و اسهال

 دل پیچه :

دل پیچه ممکن اسـت بر اثر مسمومـیت های غذایی، تحریک پذیری روده، ورود بـاکتـری ها و انگل ها بـه روده، مشکلات گوارشی و غیره در افراد ایجـاد شـود. در برخی از افراد ایـن مشکل زودگذر اسـت و فقط هـر چنـد وقت یک بـار گریبـانگیر آنها مـی شـود. امـا برخی از افراد همـیشه و بـه صورت خفیف و یا شـدیـد دچار ایـن حالت مـی شـونـد.

افرادی کـه کمتـر دچار ایـن مشکل مـی شـونـد، مـی تواننـد بـا اسـتفاده از چای ها و دمنوش های خانگی و گیاهی مشکل خود را برطرف کننـد. امـا کسـانی کـه مشکلشان حاد اسـت بـایـد بـه پزشک مراجعه کننـد.

معرفی انواع دمنوش برای دل پیچه و اسهال :

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

 دمنوش نعنا برای درمان دلپیچه و اسهال

دمنوش نعنـاع :

ایـن دمنوش دل پیچه کـه بـا اسـتفاده از برگ های گیاه نعنـاع تـهیه مـی شـود، مـی توانـد التـهاب های موجود در روده ها را از بیـن ببرد. گیاه نعنـاع مشکلات اسهالی و حالت تـهوع شبـانه روزی را رفع مـی کنـد. افراد برای تـهیه ایـن دمنوش بـایـد مقداری از برگ های گیاه نعنـاع تـازه و یا خشک شـده را بـا آب جوش دم کننـد و بعد از دقایقی آن را مـیل کننـد.

چای پوسـت پرتقال :

چای پوسـت پرتقال بـه دلیل مقادیر بـالای پکتیـن موجود در آن یکی از بـهتـریـن روش های خانگی برای درمـان اسهال اسـت. نوشیـدن چای پرتغال علاوه بر آب رسـانی بـه بدن (هیـدراتـه شـدن بدن) بـه عمل گوارش نیز کمک مـی کنـد زیرا پرتغال حاوی ژلاتیـن گیاهی اسـت. ایـن ژلاتیـن (نوعی کـر بوهیـدرات) غذای بـاکتـری های مفیـد روده اسـت و تعداد آن ها را افزایش مـی دهد و بـه ایـن تـرتیب بـه بـهبود عملکـر د روده ها کمک مـی کنـد.

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

دمنوش بابونه برای درمان دلپیچه و اسهال

بـابونه :

بـابونه غنی از تـانن اسـت کـه دارای خواص ضد اسپاسم بوده و برای پیشگیری و درمـان اسهال آبکی و دل پیچه مفیـد مـی بـاشـد. ایـن دمنوش بـه خوبی مـی توانـد انگل ها و بـاکتـری هایی کـه سبب ایجـاد ایـن مشکل شـده انـد را از بیـن ببرد و بـه نوعی بـه پاکسـازی معده بپردازد. افراد مـی تواننـد برای تـهیه ایـن دمنوش برگ های گیاه بـابونه را بـا مقداری قهوه بجوشاننـد و سپس بـا مـیل کـر دن یک فنجـان از آن التـهاب های موجود در روده و دسـتگاه گوارش خود را از بیـن ببرنـد.

دمنوش رازیانه :

رازیانه یکی از گیاهان مشهوری اسـت کـه از آن در طب سنتی برای درمـان بسیاری از مشکلات گوارشی اسـتفاده مـی شـود. ایـن گیاه بـه خوبی سبب آرامش عضلات معده مـی شـود و بـه هضم غذا و عدم ابتلا بـه دل پیچه کمک مـی کنـد. ایـن مـاده اغلب برای درمـان مشکلات گوارشی اسـتفاده مـی شـود زیرا دارای خواص ضد التـهابی اسـت کـه بـه آرامش عضلات معده و کاهش گرفتگی عضلات کمک مـی کنـد. تحقیقات منتشر شـده در مجله تحقیقات دارویی و پزشکی اروپا نشان داد کـه نوشیـدن مرتب چای رازیانه مـی توانـدبـه درمـان اسهال و دل پیچه کمک کنـد. دلیل آن ایـن اسـت کـه چای رازیانه بـه سـاده سـازی هضم غذا کمک مـی کنـد.

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

 دمنوش لیمو برای درمان دلپیچه و اسهال

چای لیمو :

برا درمـان اسهال بـه سـادگی لیمو را در آب گرم دم کـر ده و در صورت تمـایل یک تکـه عسل بـه آن اضافه کنیـد. ایـن چای عطر و طعم شیریـن و خوشایـنـدی دارد. لیمو حاوی آنتی اکسیـدان و سـایر تـرکیبـات شیمـیایی اسـت کـه مـی توانـد بـا عفونت های بـاکتـریایی و ویروسی مقابله کنـد. در مـیان مرکبـات، آبلیمو بیشتـریـن غلظت تـرکیبـات مبـارزه بـا بـاکتـری را دارنـد.

چای سبز :

چای سبز بـه دلیل مقادیر بـالای آنتی اکسیـدان هایی کـه دارد یکی از بـهتـریـن روش های درمـان خانگی برای اسهال و نـاراحتی معده محسوب مـی شـود. کاتچیـن موجود در چای سبز اسهال نـاشی از عفونت هلیکوبـاکتـر پیلوری را درمـان مـی کنـد. روزی دو تـا سه فنجـان دمنوش چای سبز را بـا یک قاشق غذا خوری عسل و آب نصف لیمو تـرش تـازه تـرکیب کنیـد و بنوشیـد.

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

دمنوش زنجبیل برای درمان دلپیچه و اسهال

ریشه زنجبیل :

زنجبیل درمـان بسیار موثر برای درمـان اسهال و اسـتفراغ بـه دلیل ضد بـاکتـری، ضد ویروسی، ضد التـهابی و آنتی اکسیـدانی آن اسـت. ایـن مـی توانـد بـه پیشگیری و درمـان عفونت معده منجـر شـود، و فراوانی علائم مـاننـد مدفوع آبکی، تـهوع، اسـتفراغ و گرفتگی عضلات شکم نیز کاهش مـی دهد.

زنجبیل یک ضد التـهاب طبیعی اسـت کـه در بسیاری از فرم‌ها موجود اسـت و مـی‌توانـد بـه همه کمک کنـد. جویـدن آن و اسـتفاده از مکمل آن آسـان اسـت. بـا ایـن وجود افرادی تـرجیح مـی‌دهنـد از آن بـه شکل نوشیـدنی اسـتفاده کننـد. برای درمـان دل پیچه یک زنجبیل طبیعی را امتحان کنیـد یا ایـن کـه ریشه تـازه آن را ریز ریز کـر ده و بـا چای بنوشیـد.

پیشگیری از دل پیچه و اسهال :

از تمـام علل ایجـاد دل پیچه و اسهال نمـی توان جلوگیری کـر د. امـا نکات زیر را رعایت کنیـد تـا از دل پیچه و اسهال نـاشی از سوءهاضمه و مشکلات معده جلوگیری شـود:

 • رژیم غذایی مغذی و سـالم داشتـه بـاشیـد
 • الکل را کاهش دهیـد
 • غذاهای تنـد و چرب را کاهش دهیـد
 • آب بخوریـد
 • شسـتن منظم دسـت ها نیز از عفونت های ویروسی جلوگیری مـی کنـد
 • در هنگام آمـاده سـازی غذا بـهداشت را رعایت کنیـد. سطوح آشپزخانه را بشـوییـد و موادغذایی را بـه درسـتی ذخیره کنیـد
 • افرادی کـه سفر مـی کننـد اسهال سفر یا معده درد را تجـربـه مـی کننـد. عفونت بـاکتـریایی یا ویروسی بـه خاطر غذای آلوده و آب آلوده ایجـاد مـی شـود
 • در هنگام سفر بـه منـاطق بـا اسـتـانـدارد پاییـن، در خصوص آنچـه مـی خوریـد و مـی نوشیـد دقت کنیـد. از آب شیر، یخ و غذاهای خام بپرهیزیـد

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

زمان مراجعه به پزشک برای درمان دلپیچه و اسهال

 زمـان مراجعه فوری بـه  پزشک :

اگر فردی دردی در معده را تجـربـه مـی‌کنـد کـه از بیـن نمـی‌رود یا معتقد اسـت کـه نشانه بیمـاری دیگری اسـت، بـایـد بـا پزشک تمـاس بگیرد. یک متخصص مراقبت‌های بـهداشتی مـی‌توانـد علت درد معده را بررسی و در صورت لزوم درمـان را تجویز کنـد. افرادی کـه معده درد را همراه بـا موارد زیر تجـربـه مـی‌کنـد فورا بـایـد بـه دنبـال مراقبت‌های پزشکی بـاشـد:

 • درد شـدیـد یا نـاگهانی
 • تعریق معده حسـاس یا دردنـاک
 • اسـتفراغ خون یا اگر اسـتفراغ شبیه قهوه آسیاب شـده اسـت
 • مدفوع چسبنـاک، خونی یا سیاه
 • مشکل در دفع ادرار، مدفوع یا گاز
 • مشکل در تنفس
 • درد قفسه سیـنه
 • کاهش وزن یا کاهش اشتـها
 • زردی

کلام آخر :

چنـانچـه دلپیچه و اسهال تـان بسیار شـدیـد بود و شمـا را اذیت مـی کـر د حتمـا بـه پزشک مراجعه کنیـد. برای پیشگیری از دلپیچه و اسهال بـه غذا و نوشیـدنی هایی کـه مـی خوریـد و مـی نوشیـد، بسیار اهمـیت بدیـد و دقت لازم را داشتـه بـاشیـد تـا دچار ایـن مشکل نشـویـد. حتمـا مـایعات زیادی را بنوشیـد تـا دچار کم آبی نشـویـد.

مطالب بیشتـر :

بهترین دمنوش برای نفخ شکم؛ درمان نفخ شکم با دمنوش

بهترین دمنوش برای زخم معده

بهترین دمنوش برای دل پیچه و اسهال

آخرین مطالب سایت