نیم پست
تماس با ما

انواع بهترین دمنوش ها برای بیقراری

احساس بی قراری و آرامش نـداشتن مـاننـد تمـایل زیـاد بـه راه رفتن و ننشسـتن،نـاتوانی درحفظ وضعیت خوابیـده یـا نشسـته هسـت کـه گاهی اوقات افراد بـه آن دچار مـی شـونـد. این وضعیت بـاعث ایجاد حس نـاخوشاینـدی مـی شـود کـه فرد را نـاچار مـی کنـد تـا راه حلی سریع پیـدا کنـد. بـرای اینکـه هـرچه زودتـر بـه آرامش درونی خود دسـت یـابیـد، اسـتق=فاده از دمنوش هـا بـه شمـا کمک شایـانی مـی کنـد. در این مقاله از ژاویز بـهتـرین دمنوش بـرای بیقراری را بـه شمـا معرفی مـی کنیم، پس بـا مـا همراه بـاشیـد.

بیقراری چیسـت ؟

بی قراری احساسی عمـیق از نـاراحتی اسـت و نـارضایتی را بـه همراه دارد. بی قراری بـه تنهـایی جز بیمـاری و اختلالات سلامت روان محسوب نمـی شـود، امـا بـا دیگر اختلالات روانی مـاننـد موارد زیر همراه مـی شـود: افسردگی، اختلالات اضطرابی ، اسـتـرس، اختلالات سو مصرف موارد. بی قراری ممکن اسـت زودگذر یـا کوتـاه مدت بـاشـد و اغلب بـه سرعت بـرطرف مـی شـود. امـا بی قراری طولانی مدت، کـه غالبـا بـا بیمـاری هـای روانی مرتبط اسـت، ممکن اسـت بـا خطر بیشتـری بـرای خودکشی همراه بـاشـد.

بـرخی از نشانه هـای شایع بی قراری شامل موارد زیر اسـت:

  • بی تفاوتی
  • خسـتگی
  • رضایت کم از زنـدگی
  • غمگینی
  • پریشانی
  • نگرانی

بـهتـرین دمنوش هـا بـرای کاهش بیقراری :

عوامل گونـاگونی وجود دارد کـه مـی توانـد در بـروز احساس بی قراری نقش داشته بـاشـد. مـاننـد اسـتـرس، شرایط پزشکی، داروهـا و سایر موارد بـهداشت روان و اختلالات روانی. شمـا بـا اسـتفاده از دمنوش هـای گیـاهی مـی توانیـد مـیزان اسـتـرس خود را کم کنیـد و آرامش خود را حفظ کنیـد. در ادامه بـهتـرین دمنوش بـرای بیقراری آمـاده شـده اسـت.

انواع بهترین دمنوش ها برای بیقراری

دمنوش نعنا برای کاهش بی قراری

دمنوش نعنـا :

بـهتـرین دمنوش گیـاهی بـرای کاهش اسـتـرس و اضطراب و آرام‌بخش اعصاب دمنوش نعنـا اسـت. وقتی دچار اسـتـرس هسـتیـد احساس مـی‌کنیـد عضلات شمـا منقبض شـده‌انـد و شمـا تحت فشار هسـتیـد، نوشیـدن دمنوش نعنـا این خاصیت را دارد کـه عضلات شمـا را آرام مـی‌کنـد و شمـا را از تنش دور مـی‌کنـد.

نعنـا گیـاهی فاقد کافئین اسـت کـه مصرف دمنوش آن قبل از خواب سـبب اختلال در خواب نمـی‌شـود و شمـا مـی‌توانیـد ضمن کم شـدن اسـتـرس خواب راحتی هم داشته بـاشیـد. تنهـا نکته‌ای کـه در مورد چای نعنـا بـایـد بدانیـد این اسـت کـه درصورت بـاردار بودن نبـایـد دمنوش نعنـا اسـتفاده کنیـد. چون بـاعث سقط جنین مـی‌شـود.

دمنوش اسطوخودوس :

یکی از دمنوش هـای گیـاهی عالی بـرای آرامش اعصاب اسطوخودوس اسـت. اسطوخودوس اثرات تثبیت کننـده‌ی خلق وخو دارد و بـاعث کاهش اسـتـرس و آرامش اعصاب مـی‌شـود. نـام دیگر این گیـاه لاونـدر اسـت. بـه دلیل تـاثیر زیـاد این دمنوش بعضی افراد از دمنوش اسطوخودوس بـه‌عنوان لورازپام گیـاهی یـاد مـی‌کننـد.

در مورد اسـتفاده از دمنوش اسطوخودوس یک نکته را بـه خاطر داشته بـاشیـد کـه این گیـاه بـه‌دلیل کم کردن رطوبت، بـاعث خشکی مغز مـی‌شـود. پس سعی کنیـد شب‌هـا از آن اسـتفاده نکنیـد.

انواع بهترین دمنوش ها برای بیقراری

دمنوش سنبل الطیب برای آرامش اعصاب و بی قراری

سنبل الطیب :

سنبل الطیب، سنبل کوهی یـا گیـاه علف گربـه بـه عنوان قوی‌تـرین دمنوش‌ ضد اسـتـرس بـه داروی ضد اضطراب و ضد افسردگی شهـرت دارد. در رابطه بـا مـیزان اثر درمـانی این گیـاه خوش‌بو همـین بس کـه مصرف آن بـاعث مـی‌شـود کـه مدت زمـان بـه خواب رفتن بیسـت دقیقه کمتـر شـود. مصرف دمنوش ضد اسـتـرس سنبل الطیب بـه تنهـایی یـا همراه بـا بـابونه و بـادرنجبویه بـرای کنتـرل اسـتـرس توصیه مـی‌شـود. این جوشانـده خواب‌آور اسـت و بـه همـین دلیل هم توصیه مـی‌کنیم کـه پیش از انجام کارهـایی کـه تمرکز لازم دارنـد آن را مصرف نکنیـد. اگر در دوران بـارداری یـا شیردهی هسـتیـد هم حتمـا پیش از مصرف هـر دمنوش گیـاهی ضد اسـتـرس بـا پزشک خود مشـورت کنیـد.

دمنوش بـابونه :

دمنوش بـابونه ضد تپش قلب، ضد اسـتـرس و آرام‌کننـده‌ی اعصاب اسـت. اگر جزو کسانی هسـتیـد کـه سر جلسه امتحان اسـتـرس داریـد بـه شمـا توصیه مـی‌کنیم بـه جای قرص ضد اسـتـرس بـرای امتحان یک فنجان دمنوش بـابونه را جایگزین کنیـد. بـابونه بـه عنوان دارویی سنتی هزاران سال اسـت کـه بـرای آرام کردن اضطراب و آرام کردن شکم اسـتفاده شـده اسـت.همچنین بـه عنوان یک جز تشکیل دهنـده در چای گیـاهی شنـاخته مـی شـود.

در اسـتفاده از دمنوش بـابونه بـه این نکات توجه داشته بـاشیـد. دمنوش بـابونه دارای طبع گرم اسـت و در افراد بـا طبع گرم بـه‌خصوص جوانـان مضر اسـت. دمنوش بـابونه در سالمنـدی بـه‌عنوان یک تقویت کننـده موثر در سیسـتم ایمنی بدن شنـاخته مـی‌شـود. زنـان بـاردار نبـایـد دمنوش بـابونه را در سه مـاهه‌ی اول بـارداری مصرف کننـد.

انواع بهترین دمنوش ها برای بیقراری

چای کاوا آرامش بخش

دمنوش گیـاه کاوا :

دمنوش گیـاه کاوا کـه یک چای سنتی بـه‌حساب مـی‌آیـد و یکی از بـهتـرین دمنوش‌هـای آرامش‌بخش بـرای کاهش اضطراب اسـت. مطالعات نشان داده‌انـد کـه تـرکیبـات موجود در این گیـاه گیرنـده‌هـای گابـا در مغز را مورد هدف قرار داده و تـاثیری مشابـه داروهـای تجویز شـده جهت درمـان اضطراب دارد.

دمنوش چای سـبز :

چای سـبز یک داروی ضد اسـتـرس گیـاهی کـه خواص دیگر آن ضد التهـاب و چربی سوزی اسـت. چای سـبز حاوی آنتی اکسیـدان و پلی فنول و ال‌تیـانین اسـت. پلی فنول و ال‌تیـانین موجود در چای سـبز بـاعث کاهش اسـتـرس و اضطراب مـی‌شـود.

دمنوش مریم گلی :

وقتی نوبت دم نوش گیـاهی آرامش بخش مـی رسد، شکی نیسـت کـه اسم دم نوش مریم گلی مـی آیـد.1 – 2 فنجان از این دم نوش در طول روز، خوابی راحت تـر را فراهم مـی کنـد و بـرای آرام کردن اعصاب بـه شمـا کمک مـی کنـد و آرامش را حفظ مـی کنـد.علاوه بـر ویژگی آرامش بخشی آن، از نظر سلامت بدنی هم بسیـار مفیـد اسـت و سیسـتم گوارشی را منظم مـی کنـد و مشکلات گاز معده و سوهـاضمه را رفع مـی کنـد.

انواع بهترین دمنوش ها برای بیقراری

دمنوش بادرنجبویه برای کاهش استرس بی قراری

بـادرنجبویه :

داروی گیـاهی و دمنوش ضد اسـتـرس قوی کـه روی دسـتگاه عصبی تأثیر مـی‌گذارد. چای بـادرنجبویه از گیـاهی بـه همـین نـام تهیه مـی‌شـود کـه بـه آن ملیسا (بـا نـام پزشکی ملیسا افیسینـالیس) هم مـی‌گوینـد. دمنوش ملیسا یـا بـادرنجبویه بـه ‌خاطر آرامش عضلانی کـه ایجاد مـی‌کنـد، دمنوش خواب‌آور اسـت و در نتیجه جایگزین قرص خواب مـی‌شـود. بی‌خوابی‌هـای نـاشی از اسـتـرس را مـی‌توانیـد بـا مـاساژ عضلات گردن بـا روغن بـادرنجبویه بـرطرف کنیـد. مصرف دمنوش بـادرنجبویه در طول روز، بـاعث کاهش اسـتـرس مـی‌شـود. افرادی کـه اختلال تیروئیـد، ورم پروسـتـات یـا ورم سیـاه دارنـد نبـایـد دمنوش بـادرنجبویه مصرف کننـد. مراقب بـاشیـد کـه زیـاده‌روی در مصرف این دمنوش اثر سوء دارد و بـه‌ جای کاهش اسـتـرس، بـاعث تشـدیـد آن مـی‌شـود، پس از دوز کم شروع کنیـد.

دمنوش گل گاو زبـان :

گل گاوزبـان یکی از بـهتـرین گیـاهـان دارویی بـرای تقویت اعصاب اسـت و بـه دلیل خواص شادی آور و آرام بخش طبیعی کـه دارد بـه درمـان اسـتـرس، اضطراب و افسردگی کمک مـی کنـد. تحقیقات نشان داده کـه دمنوش گل گاوزبـان بـه دلیل خواص آرام بخش طبیعی کـه دارد، مـی توانـد بی خوابی شبـانه را درمـان کنـد. در طب سنتی از چای گل گاوزبـان بـرای درمـان وسواس در افراد اسـتفاده مـی شـود.

انواع بهترین دمنوش ها برای بیقراری

دمنوش گیاه آب قاشقی برای کاهش اضطراب

دمنوش گیـاه آب قاشقی :

دمنوش گیـاه آب قاشقی در فرهنگ آسیـایی یک داروی سنتی و قوی جهت درمـان افسردگی و اضطراب بـه‌حساب مـی‌آیـد. گیـاه آب قاشقی نیز بـا نـام‌هـای قدح مریم، سنتلا آسیـاتیکا یـا گوتوکولا معرفی مـی‌شـود. طی یک مطالعه در سال 2012 بـه این نتیجه رسیـدنـد کـه عصاره گوتوکولا مـی‌توانـد یک درمـان مؤثر بـرای اضطراب حاد و مزمن بـاشـد.

کلام آخر :

بـا اسـتفاده از دمنوش هـای بـالا شمـا مـی توانیـد آرامش خود را بـاز بیـابیـد، امـا توجه کنیـد اگر موثر نبود حتمـا بـه پزشک مراجعه کنیـد و مشاوره بگیریـد. بـرای کنتـرل اسـتـرس تـا دچار بیقراری نشـویـد تغذیه سالم و منـاسـب داشته بـاشی دو ورزش را فراموش نکنیـد کـه بسیـار کمک کننـده اسـت. همچنین تلاش کنیـد شیوه مواجهه شـدنتـان بـا مشکلات را تغییر دهیـد.

مطالب بیشتـر :

بهترین دمنوش‌ها برای مصرف روزانه

بهترین دمنوش ها برای کبد چرب؛ درمان و پیشگیری

بهترین دمنوش برای زخم معده

انواع بهترین دمنوش ها برای بیقراری

آخرین مطالب سایت